Offentlig betalingsformidling

Regler om håndtering af betalinger i offentlig regi.

Det lovgrundlag, der regulerer offentlige betalinger m.v., fremgår af lov om offentlige betalinger m.v.

Af loven fremgår bl.a.:

  • At alle personer over 18 år og virksomheder skal anvise en konto i et pengeinstitut (en ”Nemkonto”), hvortil offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af pengebeløb, medmindre de berørte har anvist en anden konto, hvortil udbetaling kan finde sted, jf. 1.
  • At anvisningen af ovennævnte konti skal ske den systemansvarlige, finansministeren har udpeget, jf. § 2.
  • At finansministeren kan fastsætte regler om, hvorledes de offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetalinger til personer og virksomheder, der ikke har anvist en ”Nemkonto”. ligesom finansministeren efter forhandling med de berørte kan fastsætte regler om, at der kan etableres en fælles administration for flere offentlige myndigheder inden for et nærmere bestemt geografisk område, som kan foretage kontante ind - og udbetalinger, jf. § 3.
  • At finansministeren fastsætter regler for, hvorledes oplysninger til ”Nemkonto-registret” tilvejebringes, jf. § 4, ligesom finansministeren udpeger den systemansvarlige for registret, jf. § 5.
  • At finansministeren i særlige situationer kan yde kompensation til personer og virksomheder til hel eller delvis dækning af merudgifter, som etablering af fælles administrationer og udskydelse af betaling til kreditorer, der ikke opfylder nærmere udstedte regler herom, påføres, jf. § 6.
  • At finansministeren efter forhandling med de berørte kan fastsætte regler om offentlige myndigheders anvendelse af elektronisk betalingsforvaltning, herunder bestemme, at afviklingen af en kreditors mellemværende med offentlige myndigheder kan udskydes, såfremt kreditor ikke overholder de udstedte regler, jf. § 7.
  • At finansministeren kan bestemme, at kommuner, amtskommuner og arbejdsløshedskasser skal modtage og afregne nærmere opregnede betalinger med staten i OBS, hvortil kommer, at finansministeren kan bestemme, at kommunerne og amtskommunerne skal anvende OBS til udbetaling af nærmere opregnede ydelser til borgerne m.fl. Herudover er der fastsat regler for hvilke beløb, brugerne af OBS skal have stående på deres konti i OBS hvornår, jf. §§ 8-11.
  • Hvem loven omfatter, jf. § 12, ligesom finansministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttrædelse, jf. § 13.