Likviditetsordning

Likviditetsordningen dækker over ordningen for selvstændig likviditet, hvis formål generelt er at tilskynde til en effektiv likviditetsstyring i de statslige virksomheder.

Likviditetsordningen omfatter de hovedkonti knyttet til virksomhedens drifts- og statsvirksomhedsbevilling på finansloven, dvs. de omkostningsbaserede regnskaber.

Ordningen er nærmere beskrevet i Finansministeriets cirkulære om selvstændig likviditet. Bestemmelserne i cirkulæret er nærmere gennemgået i Vejledning om selvstændig likviditet, hvor der også findes en beskrivelse af konterings- og arbejdsgange i forbindelse med likviditetsordningen.

Formålet med ordningen om selvstændig likviditet er at tilskynde til en effektiv likviditetsstyring. Med det menes, at ordningen skal sikre:

  1. at skabe motivation til en hensigtsmæssig likviditetsadfærd gennem bl.a. tidsmæssigt fremrykning af indbetalinger, tidsmæssigt udskydelse af udbetalinger, overvejelse af betingelser knyttet til køb/salg på kredit samt vurdering af pengebindinger i fx lagre.
  2. at sikre sammenhæng mellem virksomhedernes bevillinger og de ind- og udbetalinger, som virksomhederne skal foretage
  3. at sikre synliggørelse af de kapitalomkostninger, der indgår virksomhedens budget og regnskab.

Et likviditetsområde er defineret som de hovedkonti, der hører under en virksomhedsbærende hovedkonto. For hvert likviditetsområde er oprettet tre forskellige konti i Statens Koncernbetalinger:

  • En FF7 finansieringskonto til afregning af almindelige betalinger, herunder løn, husleje, overført overskud og ændringer heri.
  • En FF5 uforrentet konto til afregning af ændringer i de hensatte forpligtelser, omsætningsaktiverne og de kortfristede gældsforpligtelser herunder reserveret bevilling.
  • En FF4 langfristet gældskonto til afregning af investeringsudgifter, herunder afsluttede bygge- og IT-udviklingsaktiviteter.

Til afvikling af betalingerne er der oprettet diverse transaktionskonti. Det betyder, at alle betalinger til og fra likviditetsområdet foregår via transaktionskonti.

Uden for ordningen for selvstændig likviditet findes herudover to forskellige konti til afvikling af betalinger – henholdsvis en FF1-konto til statslige institutioner og en FF3-konto til selvejende institutioner. 

Læs mere om konto-set-up på Danske Banks hjemmeside.