FF5 Uforrentet gæld

Læs om reglerne for indregning og værdiansættelse af den uforrentede konto.

Institutionen er udstyret med en uforrentet FF5 konto. Konto benyttes i forbindelse med hensatte forpligtelser, omsætningsaktiver og de kortfristede gældsforpligtelser.

Indregning af den uforrentede konto

Den uforrentede konto skal afstemmes en gang årligt, der er dog adgang til at disponere over FF5-kontoen én gang i kvartalet. Yderligere adgang til at disponere over FF5-kontoen gives kun i ekstraordinære situationer efter godkendelse i ressortdepartementet og med orientering af Økonomistyrelsen. Den uforrentede konto skal afstemmes, så følgende forhold er opfyldt:

Den uforrentede konto (FF5) =

  1. Δ omsætningsaktiver (varebeholdninger, tilgodehavender, likvide beholdning ekskl. FF7- og FF5-kontoen)
  2. Δ hensatte forpligtelser
  3. Δ kortfristede gældsforpligtelser (leverandører af varer og tjenesteydelser, anden kortfristet gæld, skyldige feriepenge, igangværende arbejder for fremmed regning, periodeafgrænsningsposter)

Værdiansættelse af den uforrentede konto

Kontoen værdiansættes til midlernes pålydende værdi.

Anvendelsen af kontoen er nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens vejledning om selvstændig likviditet.

Konteringsoplysninger

Kontoen er likvid beholdning under omsætningsaktiverne i balancen.

Læs mere om kontering på SKB FF5 - den uforrentede konto i statens kontoplan.