Hensættelser vedrørende afgivne tilsagn

Indregning og værdiansættelse af hensættelser vedrørende retligt bindende tilsagn

Retligt bindende tilsagn

Et tilsagn er kendetegnet ved, at en minister på statens vegne indgår en forpligtelse, dvs. en retligt bindende aftale om at udbetale et tilskud eller yde et lån, hvor udbetalingen helt eller delvist finder sted i fremtidige finansår.

Ydelse af retligt bindende tilsagn om tilskud, der rækker ud over finansåret, kræver hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse i finanslovens anmærkninger eller i et aktstykke, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.2.11 Tilsagn om tilskud i fremtidige finansår. For en nærmere gennemgang af den regnskabsmæssige behandling henvises endvidere til Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet.

Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet, (pdf)

Indregning af hensættelser vedrørende afgivne tilsagn

Ved afgivelse af tilsagn om tilskud eller ydelse af lån udgiftsføres hele tilsagnsbeløbet på tidspunktet for tilsagnets afgivelse. Samtidig optages den opståede forpligtelse på balancen som en hensættelse vedrørende afgivne tilsagn (Regnskabskonto 77.95 Hensættelser vedr. afgivne tilsagn).

I takt med udbetalingerne af tilskuddet eller lånet, som der er afgivet tilsagn for, indregnes den tilsvarende reduktion af hensættelsen på balancen (Regnskabskonto 77.97 Modkonto til tilsagns udbetalinger).

Værdiansættelse af hensættelser vedrørende afgivne tilsagn

Hvis tilsagnsforpligtelsen kan opgøres endeligt, værdiansættes hensættelsen i regnskabet til det samlede afgivne tilsagnsbeløb.

I tilfælde, hvor tilsagnsforpligtelsen ikke kan endeligt opgøres, værdiansættes hensættelsen på grundlag af et skøn ud fra de faktorer, der påvirker tilsagnsforpligtelsens størrelse.

Hvis endelig opgørelse af tilsagnsforpligtelsen for et tilskud afhænger af vilkår for aktivitetens finansiering, og hvor der er forskydning mellem tilsagnstidspunkt og aktivitetens endelige finansiering, udgifts- eller indtægtsføres ændringer i tilsagnsforpligtelsen, når denne kan opgøres.

For tilsagnsordninger, hvor der ydes et løbende tilskud til finansieringen over en længere årrække i årene efter, at aktiviteten er gennemført, kan der være behov for at opføre tilsagnsforpligtelsen til nutidsværdi af den samlede forpligtelse. Det vil typisk være i forbindelse med tilskud til betaling af renter og afdrag. For en nærmere anvisning til opgørelse af nutidsværdi henvises til Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet.

Konteringsoplysninger

Læs mere om kontering af hensættelser vedrørende afgivne tilsagn i statens kontoplan