Bevilling

Læs om reglerne for indregning af 12-dels rater.

Årets nettoudgiftsbevilling skal anvendes hele året og skal betragtes som en ordinær driftsindtægt. Det betyder, at driftsbevillingen, der som følge af den statslige likviditets- og finansieringsordning gives som a conto likviditet svarende til 1/12 del af årets nettoudgiftsbevilling hver måned, indtægtsføres løbende svarende til den modtagne likviditet på kontoen.

Nettoudgiftsbevillingen sidestilles dermed med andre ordinære indtægter, som salg af vare- og tjenesteydelser m.v.

Indregning af bevillinger

Bevillingerne tildeles som 12-dels rater og udbetales den 25. i hver måned. Indtægtsføringen sker ved udbetalingen. 

Særbestemmelser angående statsfinansierede selvejende institutioner

Tilskuddene til de statsfinansierede selvejende institutioner forudbetales i rater, der som udgangspunkt udbetales månedsvis og indtægtsføres ved modtagelsen.

Eventuelle kvartalsvise forudbetalinger vedrørende det kommende finansår, som sker umiddelbart før årsskiftet, optages på balancekonti ved modtagelsen og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører.