Primokorrektion

Læs om reglerne for anvendelse af primokorrektioner.

Primokorrektioner vedrører altid korrektioner til saldoen primo regnskabsåret på en beholdningskonto. Der kan således rent begrebsmæssigt ikke foretages primo-korrektioner til indtægts- eller udgiftskonti, som altid starter året med saldo nul.

Primokorrektioner kan udelukkende foretages i følgende tilfælde:

  • Ændring af regnskabsprincipper eller regnskabspraksis
  • Den endelige lukning af regnskabsføringen på et delregnskab og/eller bogføringskreds, men kun i forbindelse med nulstillingen af saldiene på ganske bestemte regnskabskonti, hvor en normal regnskabskontering ville resultere i fejl i regnskaberne

En ændring i regnskabsprincip/-praksis fra starten af et regnskabsår indebærer således, at man ændrer værdien af en statuspost i statsregnskabet primo nyt år i forhold til værdien af samme regnskabspost i regnskabet ultimo forrige år uden at denne ændring er udtryk for en transaktion (økonomisk handling). Primokorrektioner vedr. ændringer i regnskabsprincipper eller regnskabspraksis forudsætter, at ændringen er beskrevet i finanslovens anmærkninger eller i et aktstykke.

Primokorrektioner til statsregnskabets balance kan endvidere komme på tale, hvis Økonomistyrelsen opretter nye statusposter, nedlægger statusposter eller ændrer i statusposternes sammensætning af beholdningskonti.

Anmodning om bogføring af primokorrektioner kan rettes til Økonomistyrelsen. Anmodningen skal indeholde en kort begrundelse for, hvorfor primokorrektionen er relevant. Som bilag til en eventuel ansøgning vedlægges en blanket, der nærmere angiver, hvorledes bogføringen skal foretages.

Hent blanket til anmodning om bogføring af primokorrektioner (xlsx)