Ændringer ved ressortomlægninger

Læs om reglerne for håndtering af ressortændringer.

Ansvarsområdet (sagsområdet) for hvert ministerområde er fastsat ved kongelig resolution, og hver gang der sker ændringer i ministeriernes sagsområder kræver det en kongelig resolution.

Vedtagne ressortændringer ved kongelig resolution kan findes på retsinformation.dk som "Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene". Gå til retsinformation.dk.

Ved en ressortændring udpeges nogle finanslovskonti, som fra en given dato skal flyttes fra et ministerområde til et andet. Hermed flyttes ansvaret for aktiviteterne, hvilket igen bevirker at der skal foretages en række omlægninger både i relation til finanslovsstrukturen og til ansvaret for regnskabsaflæggelsen og den hermed forbundne nummerstruktur.

Det afgivende ministerium skal i fællesskab med det modtagende ministerium sikre at der foretages de fornødne omlægninger i finanslovsstrukturen og den hermed forbundne regnskabsmæssige nummerstruktur i forbindelse med en ressortændring.

Den nærmere proces for ressortomlægninger er beskrevet her