Ændringer i regnskabspraksis

Regler for ændring af regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis udgør rammen for, hvordan institutionen grundlæggende har udarbejdet årsrapporten.

Ændringer i regnskabspraksis må kun finde sted i følgende situationer:

  • ændringerne er påkrævet af Finansministeriet eller Økonomistyrelsen
  • hvis ændringen giver et mere retvisende billede af institutionens aktiver, forpligtelser eller resultat. Det kræver godkendelse ved Finansministeriet, Økonomistyrelsen eller forudgående hjemmel i finanslov, tillægsbevillingslov eller aktstykke

Er ændringen hjemlet ved ændringer i materiel lovgivning, skal dette angives i anmærkningerne til den bevillingslov, hvor ændringen optages.

Hvis institutionen ændrer regnskabspraksis skal effekterne af dette indregnes direkte på balancen, hermed uden udgifts- eller indtægtsvirkning, i form af korrektioner til primosaldi for aktiver og passiver (herunder egenkapitalen), så de viser de saldi som ville have fremgået, hvis de nye principper havde været gældende i tidligere finansår.

Ændringer af anvendt regnskabspraksis, der ikke er påkrævet af Finansministeriet eller Økonomistyrelsen skal forelægges institutionens departement og Økonomistyrelsen, når ændringen har en væsentlig indvirkning på årsrapporten.

Ændringer af anvendt regnskabspraksis skal forklares i årsrapporten for det pågældende år, hvor regnskabspraksis ændres. Dette beskrives i regnskabsafsnittet i årsrapporten, jf. vejledning om udarbejdelse af årsrapporten. Budgetvejledning 2021 fastsætter i punkt 1.5.1 bestemmelserne for ændring af regnskabspraksis.

Du kan finde Budgetvejledningens bestemmelse om ændring af regnskabspraksis her.