Statsinstitutioners systemanvendelse

Statsinstitutioner er forpligtet til at anvende det af Økonomistyrelsens koncernsystem (SKS). Statsinstitutioner er ligeledes forpligtet til at anvende de systemer på økonomi-, betalings-, HR- og lønområdet, der stilles til rådighed af Økonomistyrelsen, jf. § 11 i regnskabsbekendtgørelsen.

Statens Koncernsystem anvendes som grundlag for udarbejdelsen af statsregnskabet. Statsinstitutioner er forpligtede til at anvende Statens Koncernsystem, jf. § 11 stk. 1 i regnskabsbekendtgørelsen.

Statens Koncernsystem anvendes som grundlag for udarbejdelsen af statsregnskabet, og regnskabsdata fra samtlige statsinstitutioner samles derfor i dette system. Læs mere om Statens Koncernsystem.

Koncernsystemet anvendes herudover til den månedlige regnskabsaflæggelse, idet de månedlige regnskaber for hvert ministerområde, virksomhed og regnskabsførende institution samles via koncernsystemet.

Statsinstitutioner skal anvende Navision som lokalt økonomisystem. Statsinstitutioner er forpligtede til at anvende de systemer på økonomiområdet, som Økonomistyrelsen stiller til rådighed jf. § 11 stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen.

Økonomistyrelsen leverer p.t. udelukkende Navision Stat som lokalt økonomisystem.

Navision Stat er et standardøkonomisystem med en åben brugergrænseflade til andre systemer og en indbygget grænseflade til statens centrale økonomi- og lønsystemer. Læs mere om Navision Stat.

Navision Stat er opbygget omkring en række moduler til registrering af transaktioner omkring henholdsvis køb, salg, personale, finanstransaktioner m.v.

Statsinstitutioner skal anvende Statens Løn System. Statsinstitutioner er forpligtede til at anvende Statens Løn System, jf. § 11 stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen.

Økonomistyrelsen administrerer Statens Løn System (SLS-systemet), der anvendes til beregning og anvisning af løn samt til udarbejdelse af løn og personalestatistik. Læs mere om Statens Løn System (SLS-systemet).

I tilknytning til SLS systemet administrerer Finansministeriet en række hjælpesystemer til udarbejdelse af løn- og personalestatistik samt til beregning og anvisning af pension.

Det drejer sig om følgende systemer:

  • Finansministeriets Løn- og Personaledatabase (FLP)
  • Statens Pensionssystem (SP)
  • Pensionsalderberegningssystemet (PENSAB)

Finansministeriets Løn og Personaledatabase

Finansministeriets Løn og Personaledatabase udgør sammen med SLS's uddatafaciliteter det overordnede Informationssystem om løn- og ansættelsesforhold (ISOLA). FLP modtager løbende løn- og personalestatistiske data fra SLS-systemet og leverer omvendt oplysninger om institutionernes årsværkforbrug til Statens Budgetsystem til brug for udarbejdelsen af bevillingslovenes personaleoplysningsskemaer.

Statens Pensionssystem

Statens Pensionssystem anvendes til beregning og anvisning af tjenestemandspension samt til administration af opsatte pensioner og udarbejdelse af pensionsstatistik m.v.

Pensionsalderberegningssystemet

Pensionsalderberegningssystemet anvendes til registrering og beregning af den pensionsalder, der danner basis for beregningen af tjenestemandspensionen. Systemet modtager løbende oplysninger fra SLS-systemet om de lønperioder, der for en given lønmodtager giver ret til tjenestemandspension m.v. samt om lønmodtagerens aktuelle pensionsskalatrin.

SKB-systemet er statens centrale betalingssystem. Statsinstitutioner er forpligtede til at anvende Statens Koncern Betalinger (SKB-systemet), jf. § 11 stk. 2 i regnskabsbekendtgørelsen.

SKB-systemet er et centralt betalingsformidlingssystem udviklet af Danske Bank til håndtering af statens ind- og udbetalinger, og systemet kan kommunikere elektronisk med alle statsinstitutioner, uanset hvilket økonomisystem institutionerne anvender.

I SKB-systemet tilbydes indenlandske udbetalinger formidlet i form af kontooverførsler, som i videst muligt omfang bør anvendes som betalingsform, men også betalinger via giro- og fælles indbetalingskort samt ved hjælp af diverse PBS-produkter og checks kan håndteres.

Udbetalinger afvikles uden valørtab for institutionerne, men mod betaling af et gebyr pr. udbetaling til leverandøren, idet gebyret afhænger af den valgte betalingsform og adviseringen af kreditor.

Du kan læse mere om Statens Koncern Betalinger her.

Finansministeriets fælles indkøbs- og fakturahåndteringssystem. IndFak er en internetbaseret løsning der skal anvendes til modtagelse, behandling og kontering af fakturaer og kreditnotater samt indkøb og afsendelse af elektroniske ordre, evt. via bestilling på elektroniske kataloger.

IndFak er integreret til Navision Stat, hvorigennem den endelige bogføring og betaling finder sted.

Statsinstitutioner, der benytter Navision Stat, vil som udgangspunkt få implementeret IndFak. Det vil for disse institutioner være obligatorisk at anvende systemet til fakturahåndtering og i stadigt øget omfang til digitale indkøb.

Økonomistyrelsen kan dog dispensere fra en myndigheds anvendelse af IndFak.

Du kan læse mere om IndFak her.

RejsUd er Finansministeriets fælles rejseafregningssystem. Statsinstitutioner under Statens Administration skal gøre brug af RejsUd, mens det er en mulighed for selvejende at gøre brug af aftalen.

RejsUd er en internetbaseret løsning, der har til formål at lette administrationen af de statslige udgifter til rejser og mindre udlæg. Systemet er et standardsystem, der understøtter refusion og omkostningsføring i henhold til de statslige rejse- og godtgørelsesregler.

Systemet indrapporterer de skattefrie godtgørelser til Skatteforvaltningen, leverer ledelsesrapporteringsdata til LDV, data til omkostningsføring samt refusion af godtgørelser til Navision Stat, modtager kreditkort- og rejsekontodata fra bankerne til brug ved omkostningsføringen og modtager rejsedata fra det statslige rejsebureau.

Økonomistyrelsen kan dog dispensere fra en myndigheds anvendelse af RejsUd.

Du kan læse mere om RejsUd her.