Dispensation fra regnskabsbekendtgørelsen

Dispensation fra regnskabsbekendtgørelsen kan alene ske efter anvisning eller tilladelse fra Finansministeriet.

Efter § 50 i regnskabsbekendtgørelsen kan dispensation fra bekendtgørelsen kun ske efter anvisning eller tilladelse fra Finansministeriet.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om anvendelse og indrapportering af data til det af Økonomistyrelsen administrerede koncernsystem (SKS), da anvendelsen og registreringen af data i koncernsystemet er en forudsætning for at udarbejde statsregnskabet.

En eventuel dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser om systemanvendelse forudsætter, at alternativt anvendte systemer tilgodeser de informations-, sikkerheds-, og kontrolmæssige samt tidsmæssige krav, der til enhver tid er gældende for de af Økonomistyrelsen administrerede/leverede systemer. En tilladelse forudsætter endvidere, at fornødne data kan udveksles elektronisk eller på anden måde med de af Økonomistyrelsen administrerede/leverede systemer.

Inden en eventuel dispensation kan godkendes, skal Rigsrevisionen endvidere have mulighed for at udtale sig herom, da enhver form for ændring af regnskabssystemer, der kan have betydning for revisionen, skal forelægges Rigsrevisionen i henhold til § 10, stk. 2, i Lov om revision af statens regnskaber m.v.

Dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser om systemanvendelse skal søges ved skriftlig henvendelse til Finansministeriets departement.

Anmodning om dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser om udarbejdelse af årsrapport samt om dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser i øvrigt skal søges ved skriftlig henvendelse til Økonomistyrelsen.