Justering af regnskabsstrukturen

Regnskabsstrukturen ændres f.eks. når der foretages ændringer i ansvar for regnskaber eller bevillinger.

Oprettelse af nye virksomheder, regnskabsførende institutioner eller bogføringskredse forudsætter, at der indsendes særskilte blanketter herom til Økonomistyrelsen.

Læs om arbejdsgangene ved oprettelse, ændring mv. i nummerstrukturen i vejledningen om vedligehold af decentrale stamdata.

I opslagsmulighederne på www.oes-cs.dk/nummerstruktur/nrstruk.cgi, man kan se den eksisterende nummerstruktur.

Oprettelse af nye virksomheder

Ved oprettelsen af en ny virksomhed skal den ansvarlige myndighed indsende særskilt blanket herom til Økonomistyrelsen med henblik på oprettelse af virksomheden i SKS. Økonomistyrelsen sikrer samtidig, at virksomheden tildeles et CVR nummer. Ved oprettelsen af nyt CVR-nummer tilknyttes samtidig et særskilt P-nummer (produktionsnummer) til virksomheden, som sikrer at Skatteministeriet kan identificere den fysiske adresse på virksomheden. 

Den ansvarlige myndighed skal herefter selv sørge for, at få oprettet et SE-nummer til virksomheden. Oprettelse af SE-nummer skal ske via Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister under menupunktet Ændre virksomhed. Log in i registeret forudsætter anvendelse af egen digital signatur.

Det er vigtigt at oprette Se-nummer så snart der oprettes en ny virksomhed. Det er først, når der er oprettet et SE-nummer, at virksomheden kan oprettes i SLS, hvilket er forudsætningen for, at lønanvisningen kan påbegyndes.

Gå til virk.dk for at oprette SE-nummer

Læs mere om tilretning af Statens Lønsystem.

Ved oprettelsen af en ny virksomhed skal der samtidig etableres en særskilt partneraftale i ØDUP med henblik på den nødvendige dataoverførsel fra virksomheden til SKS mv. Økonomistyrelsen kontakter den ansvarlige myndighed herom, når virksomheden er oprettet i SKS.

I den udstrækning en virksomhed flyttes fra et ministerområde til et andet, så kan denne flytning håndteres via en ”pegepinds” flytning i SKS. Herved undgår man de mange faste procedurer, der er knyttet til oprettelsen af en ny virksomhed. Pegepindsflytninger kan imidlertid kun foretages, såfremt hele virksomheden flyttes fra et ministerområde til et andet.

Blanket til oprettelse af en ny virksomhed kan findes her.

Oprettelse af nye regnskabsførende institutioner

Oprettes der en ny virksomhed, skal der samtidig oprettes mindst en ny regnskabsførende institution, som knyttes til virksomheden.

Oprettelsen af en ny regnskabsførende institution sker ved indsendelse af særskilt blanket herom til Økonomistyrelsen, der opretter den regnskabsførende institution og tildeler den et unikt identifikationsnummer i SKS.

Blanket til ny regnskabsførende institution kan findes her.

Oprettelse af nye bogføringskredse

Ved oprettelsen af nye virksomheder og regnskabsførende institutioner skal der som udgangspunkt også oprettes mindst 2 nye borgføringskredse; en til håndtering af virksomhedens drift (den omkostningsbaserede regnskabsaflæggelse), og en til håndtering af tilskudsordninger mv., der administreres af virksomheden (den udgiftsbaserede regnskabsaflæggelse).

Som udgangspunkt bør man imidlertid være tilbageholdende med oprettelse af nye bogføringskredse under de eksisterende virksomheder, da oprettelsen af nye bogføringskredse har væsentlige konsekvenser både i relation til lønanvisningen og til bankopsætningen. I den udstrækning en virksomhed modtager nye opgaveområder i forbindelse med en ressortomlægning, bør disse områder derfor så vidt muligt søges indpasset under de eksisterende bogføringskredse under virksomheden.

Oprettelsen af nye bogføringskredse sker ved indsendelse af særskilt blanket herom til Økonomistyrelsen, der opretter bogføringskredsen og tildeler den et unikt identifikationsnummer i SKS.

Til hver ny bogføringskreds skal der knyttes en række særskilte oplysninger angående kontoforholdene i Danske Bank. Find den nærmere gennemgang under Justering af SKB/OBS.

Indgår der delregnskaber med løn under bogføringskredsen, skal der endvidere tages stilling til, om lønanvisningen kan foregå via en eksisterende løngruppe i SLS, eller om der skal oprettes en helt ny løngruppe. Læs mere under Statens Lønløsning.

Hvis hele bogføringskredse (med tilhørende delregnskaber) flyttes fra en virksomhed/regnskabsførende institution til en anden, så kan denne flytning håndteres via en ”pegepinds” flytning i SKS. Herved undgår man de mange faste procedurer, der er knyttet til oprettelsen af en ny bogføringskreds. Pegepindsflytninger kan imidlertid udelukkende foretages, såfremt det er hele bogføringskredsen der flyttes, og såfremt bogføringskredsen ikke håndterer løn.

Blanket til oprettelse af en ny bogføringskreds kan findes her.

Oprettelse af nye delregnskaber

Til hver underkonto på finansloven skal der knyttes mindst et delregnskab. Oprettelsen af en ny underkonto på finansloven forudsætter derfor, at der samtidig oprettes et nyt delregnskab i SKS.

Det er den ansvarlige myndighed, som selv er ansvarlig for oprettelse af nye delregnskaber i SKS.

Der kan ikke direkte flyttes enkelte delregnskaber fra et ministerområde til et andet ministerområde. Flytning af delregnskaber sker derfor som regnskabsmæssige flytninger af postringerne i delregnskabet. Denne procedure følges med mindre det er samtlige delregnskaber og dermed selve bogføringskredsen, der skal flyttes.

Delregnskaber hvor der indgår lønkonti

Ved oprettelse af nye delregnskaber, hvori der indgår lønkonti sendes en blanket til Statens Administration via serviceportalen. 

Blanket til oprettelse af en nyt delregnskab kan findes her.

Delregnskaber for selvejende institutioner

For selvejende institutioner der ikke selv kan oprette delregnskaber, fremsendes blanketten til følgende mailadresse: .

Blanket til oprettelse af delregnskaber i selvejende institutioner kan findes her.