Særlige problemstillinger

Der er i forbindelse med etableringen af nummerstrukturen flere problemstillinger, som går igen. Problemstillingerne vedrører henholdsvis indplaceringen af virksomheder, der udfører arbejde for andre virksomheder og spørgsmålet om indplacering af selvejende institutioner.

Arbejde der udføres af andre

Udgangspunktet for nummerstrukturen er, at Folketinget giver en bevilling på en hovedkonto. En hovedkonto knyttes til én og kun en virksomhed, som er ansvarlig for udførelsen af den opgave, som hovedkontoen er et udtryk for. En virksomhed udfører ikke selv en opgave, men sørger for, at opgaven udføres af en eller flere regnskabsførende institutioner under virksomheden.

Undtagelse 1 - opgaven udføres ikke af virksomheden selv

Der vil kunne forekomme en situation, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af en af virksomhedens egne regnskabsførende institutioner.

I disse tilfælde skal virksomheden (Virksomhed 1) indgå en aftale med en anden virksomhed (Virksomhed 2) om, at denne anden virksomhed udfører opgaven.

I nummerstrukturen oprettes en særlig regnskabsførende institution, der ansvarsmæssigt knyttes til virksomhed 1 - men i udførelsesmæssig sammenhæng knyttes til virksomhed 2.

Undtagelse 2 - Bogholderi mv. udføres af andre

Bogholderi mv., dvs. regnskabsmæssige registrering og betalinger.

Som udgangspunkt er det den regnskabsførende institution, der selv varetager bogholderiet.

Der vil kunne forekomme en situation, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at den regnskabsførende institution selv varetager bogholderiet.

I disse tilfælde skal den regnskabsførende institution (Regn.ins.1) indgå en aftale med en anden regnskabsførende institution (Regn.ins.2) om, at denne anden regnskabsførende institution udfører opgaven. Bogholderiopgaven vil også kunne udliciteres til en privat virksomhed.

I nummerstrukturen opretter den regnskabsførende institution (Regn.ins.1) i sit eget regnskab en særlig bogføringskreds til brug for regn.ins.2. Denne særlige bogføringskreds oprettes, for at adskille de bogholderimæssige aktiviteter i regn.ins.1. Den særlige bogføringskreds finansieres af regn.ins.1.

En nærmere gennemgang af konsekvenserne i forbindelse med arbejde udført af andre findes i ovenstående beskrivelse: "Opgaver der udføres af andre".

Selvejende institutioner - Private

Nummerstrukturen er i princippet en struktur for statsinstitutioner.

Såfremt en ikke-statslige institution som fx en selvejende institution benytter et eller flere af Økonomistyrelsens it-systemer, skal institutionen tildeles et nummer i nummerstrukturen, for at it-systemerne kan kommunikere med hinanden.

En ikke-statslig institution som fører sit regnskab i fx Navision Stat vil blive oprettet som en regnskabsførende institution.

En ikke-statslig institution, som ikke fører sit regnskab i fx Navision Stat, men fx bruger SLS, vil blive oprettet i nummerstrukturen efter nærmere aftale.

Opdeling af regnskabsførende institution på Bogføringskreds

Forskellen mellem omkostningsprincipper og udgiftsprincipper medfører at der skal foretages en klar opdeling mellem de to principper på bogføringskredsniveau.

Overordnet er det bevillingstypen og dermed finansieringen, der er afgørende for hvorvidt der skal foretages en opdeling.

Denne opdeling betyder, at bevillinger, der på finansloven er opført som driftsbevillinger og statsvirksomhedsbevillinger skal ligge i andre bogføringskredse end dem, der er opført som anden bevilling, reservationsbevillinger, lovbundne bevillinger eller anlægsbevillinger.

Lukning af delregnskab eller bogføringskreds

Processen i forbindelse med lukning af et delregnskab eller bogføringskreds er omfattende, og der kan være mange problemstillinger knyttet hertil.

Læs mere om processen for lukning af delregnskab eller bogføringskreds.