Virksomheden

Virksomheden har til opgave at udmønte de opgaver som Folketinget vedtager på bevillingslovene.

En virksomhed udfører som sådan ikke selv noget arbejde, men får arbejdet udført af en eller flere regnskabsførende institutioner under sig. En virksomhed kan også indgå en aftale med en anden virksomhed om at en regnskabsførende institution under denne anden virksomhed skal udføre nogle af opgaverne.

Det er virksomhedens ansvar, at tilrettelægge regnskabsvæsenet inden for deres område herunder områdets opdeling på de regnskabsførende institutioner, der måtte være tilknyttet virksomheden.

Opdeling på regnskabsførende institutioner

Virksomheden skal sørge for, at der oprettes en eller flere regnskabsførende institutioner til at udføre virksomhedens opgaver.

Hovedkontoansvar

Virksomheden er hovedkontoansvarlig for en eller flere hovedkonti på bevillingslovene. Dette ansvar betyder blandt andet, at al kommunikation om en hovedkonto skal gå gennem virksomheden, dette kan være i såvel bevillingsmæssig som i regnskabsmæssig sammenhæng.

Såfremt der til virksomheden en knyttet flere regnskabsførende institutioner som har opgaver vedr. den samme hovedkonto, har virksomheden en koordinerende funktion som blandet andet omfatter:

  • fordeling af bevillingen mellem de regnskabsførende institutioner
  • indkalde/koordinere budgetbidrag
  • indkalde/koordinere rammeredegørelser
  • indkalde/koordinere bevillingsafregningen
  • indkalde/koordinere regnskabsforklaringer
  • koordinere årsregnskabet

Likviditetsordningen er knyttet til den virksomhedsbærende hovedkonto. Dette betyder, at virksomheden skal sørge for, at regnskabsføringen vedrørende den virksomhedsbærende hovedkonto foretages i bogføringskredse, der er omfattet af den omkostningsbaserede regnskabsregistrering. Læs mere om den omkostningsbaserede regnskabsregistrering.

Finansielt regnskab - bevillingsregnskab

Virksomheden aflægger et samlet finansielt regnskab. Det finansielle regnskab produceres af Økonomistyrelsens centrale koncernsystem.

Godkendelsen af regnskaberne er opbygget omkring et hierarki, hvor de regnskabsførende institutioner godkender deres regnskaber overfor virksomhederne; virksomhederne godkender deres regnskaber overfor departementerne; og departementerne godkender deres regnskaber overfor Økonomistyrelsen og Rigsrevisionen.

Den kvartalsmæssige og årlige godkendelse indeholder en substantiel godkendelse af regnskabet.

Årsregnskab

Det er endvidere virksomhedens ansvar, at der udarbejdes et årligt årsregnskab efter de af Finansministeriet udsendte retningslinjer.

Virksomhedsinstruks

Hver virksomhed skal udarbejde en virksomhedsinstruks, der beskriver virksomhedens forretningsområde og opdeling på regnskabsførende institutioner, herunder hvilke hovedkonti på bevillingslovene, som virksomheden har ansvaret for, samt regnskabsprocedurer mellem virksomheden og departementet.

Intern hhv. ekstern handel

Virksomhedsbegrebet er endvidere den organisatoriske afgrænsning af, hvad der i regnskabsmæssig henseende skal betragtes som hhv. ekstern og intern handel, jf. særskilt herom i oversigten over intern hhv. ekstern handel.