Dokumentation for Løn- og personalerapporter i Statens BI – LDV

Følgende indeholder en oversigt over de standardrapporter i Statens BI – LDV, der vedrører løn og personale som baseres på data fra Statens Lønsystem (SLS).

Mappen "SLS" fra Reportings Services' startside indeholder følgende undermapper:

Nedenfor gennemgås rapportindholdet af de forskellige undermapper. Ved klik på et rapportnavn tilgås rapportbeskrivelsen.

Rapporter om fravær

Alle rapporter med oplysninger fra fraværssystemet er samlet her. Bemærk, at for at tilgå fraværsrapporterne kræves det, at man anvender FRAV i SLS.

Rapportnavn

Beskrivelse

Ferieregnskab (pdf) Viser ferieregnskab for et brugervalgt ferieår med afholdte dage og planlagte dage med fra- og til-dato. Desuden overførte dage fra gammelt ferieår og til nyt ferieår samt den resterende saldo.
Fraværsstatistik på personniveau (pdf) Viser fraværsregistreringer på personniveau opgjort for brugervalgt periode og brugervalgte fraværsårsagskode(r).
Frihedsregnskab (pdf) Viser oplysninger fra frihedsregnskabet med afholdte frihedsdage samt de resterende frihedsdage.
Omsorgsregnskab (pdf) Viser oplysninger fra omsorgsregnskabet med antal afholdte dage, restsaldoen samt de enkelte registreringer med angivelse af fra- og til-dato.
Perioder med start-slut på lørdag-søndag (pdf) Er en kontrolrapport. Du kan tjekke, om der er perioder som fejlagtigt er startet eller afsluttet en lørdag eller søndag.
Personer med sygefravær på valgfrit antal dage (pdf) Er en kontrolrapport. Viser antallet af sygedage eller perioder det sidste år samt personer med et samlet sygefravær på mere end det antal dage eller perioder, du vælger ved kørsel af rapporten.
Personer med åbne fraværsperioder (pdf) Er en kontrolrapport. Viser de personer, der har uafsluttede fraværsperioder. Det vil sige åbne hændelser, hvor der mangler en til-dato.

 

Rapporter til lønfremskrivning

Alle rapporter knyttet til lønfremskrivningsværktøjet er samlet her.

Rapportnavn

Beskrivelse

Ændring af lønfremskrivning (pdf) Vejledning til værktøjet. Fra værktøjet kan redigeres i eksisterende eller oprettes nye lønbudgetter, der vil slå igennem i lønfremskrivningskuben.

 

Rapporter til lønstyring

Regnskabsoplysninger til tjek og styring af løn. For eksempel Fordeling på segmenter, konti, løndele pr. måned, periode og år, feriepengeforpligtigelse.

Rapportnavn

Beskrivelse

Bilag til internt regnskab (pdf) I denne rapport vises medarbejderens løn- og timeforbrug for den valgte periode og år til dato. Forbruget vises for to perioder.
Feriepengeforpligtigelse - Gennemsnitlig udgift pr medarbejder (pdf) Til brug for beregning af samlet opgørelse af feriepengeforpligtigelse én gang om året (i forbindelse med årsafslutningen) på den enkelte medarbejder (jf. vejledningen om beregning og bogføring af feriepengeforpligtigelser).
Feriepengeforpligtigelse - Grønland - Gennemsnitlig udgift pr medarbejder Til brug for beregning af samlet opgørelse af feriepengeforpligtigelse én gang om året (i forbindelse med årsafslutningen) på den enkelte medarbejder (jf. vejledningen om beregning og bogføring af feriepengeforpligtigelser).
Løndelslister - Kontingenter (pdf) Viser lønmodtagere, der indeholdes for kontingent. Er opgjort i efterregulering, bagudløn, forudløn og total.
Løndelslister - Kontingenter Forbrug Viser lønmodtagere, der indeholdes for kontingent medtager kun løndele med artskonto. Er opgjort i efterregulering, bagudløn, forudløn og total.
Lønstigning pr. person, mellem to selvvalgte måneder (pdf) Benyttes til at sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (løngenerationer). Viser beløb pr. person for hver af de to valgte løngenerationer samt forskellen i beløb og procent.
Lønsumskonti beløb - Aktuel måned (pdf) Velegnet til økonomiopfølgning. Viser opdeling i lønsumskonti (1811, 1831, 1841, 1851, 1861, 1871 og 1881) som aktuelt forbrug (altså ikke som regnskabstal) med lønsum for måned samt år-til-dato.
Lønsumskonti beløb - Regnskabsperioder, valgte (pdf) Velegnet til økonomiopfølgning. Viser opdeling i lønsumskonti (1811, 1821, 1831, 1841, 1851, 1861, 1871 og 1881). Lønsummen svarer til regnskabsperioder. Ved rapportafvikling kan vælges fx en periode, et kvartal, et halvår eller hele finansåret.
Omposteringer – accepterede (pdf)  Viser de omposteringer, der har været i den løngeneration/lønkørsel, du vælger. Du kan se omposteringer på løndel, delregnskab, artskonto og segmenterne 1-6 med beløb og timer.
Over- og merarbejde med måneds- og år-til-dato forbrug (pdf) Viser over-/merarbejde hver for sig og i alt, for finansåret. Fordelt på personalekategorier samt ned på personer.
Personaleforbrug i årsværk (pdf) Viser årsværk fordelt på de høje lønrammer samt på Øvrige. Drill-down ned på personalekategori og videre ned på personer. Oplysning om forudløn, bagudløn samt år-til-dato.
Refusionskonti beløb - Aktuel måned (pdf) Velegnet til økonomiopfølgning. Viser opdeling i refusionskonti (1887 til og med 1892) som aktuelt forbrug (altså ikke som regnskabstal) med lønsum for måned samt år-til-dato.

 


Rapporter om personale

Oplysninger til lønmedarbejdere, personalemedarbejdere og HR-medarbejdere samt tillidsrepræsentanter. For eksempel Ansættelsesforhold, rund fødselsdag, jubilæer, adresser, lønfordeling, lønforhandling, løndelsbeløb, tjek af koder på segmenter samt koder og navne på løndele, personalekategori med mere.

Rapportnavn

Beskrivelse

Adresseliste med telefon og E-mail (pdf) Viser medarbejdernes adresser og telefonnumre. Både arbejdstelefon, privat telefon og e-mail adresse vises (kræver oplysninger er indrapporteret i Statens Lønsystem). Grupperet under indland, udland og det enkelte land.
Afvigende kontering på medarbejder (pdf) Viser medarbejdere, der har afvigende kontering på Segmenterne 1-6. Eksempel: En person er ansat i Kontor 1, men arbejder 25 procent af sin tid i Kontor 2 (afvigende). Dette er registreret i Statens Lønsystem. Rapporten viser værdien af det aktuelle segment (Kontor 1) med 75 procent samt værdien af den afvigende kontering (Kontor 2) med 25 procent og i hvilken periode. Rapporten viser de segmenter, du vælger.
Erindringsliste – Ansatte med erindringstekst (pdf) Viser alle medarbejdere, der er registreret med erindringer i Statens Lønsystem med en linje for hver type erindring. Det er muligt at filtrere på erindringsår samt på erindringstyper for eksempel sådan, at kun de med tjenestefrihedsophør kommer med i rapporten. Du har også mulighed for få grupperet efter erindringstypen.
Ferie løntræk - personer ansat i optjeningsåret (pdf) Ny rapport under udarbejdelse Til lønindrapportering. Primært beregnet til at identificere de personer, der ikke har været ansat hele optjeningsåret og derfor skal trækkes i løn, når de afholder ferie.
Jubilæum - et år frem (pdf) Viser de personer, der har 25-, 40- eller 50-års jubilæum indenfor de næste 12 måneder (i forhold til den valgte løngeneration).
Kontrol over tilbageførte aconto-beløb (pdf) Til kontrol af aconto udbetalte beløb på løndelene: 8561 (styrelsestilgodehavende) og 9660 (forskud eller lignende).
Løndelsliste samt afvigende tekster (pdf) Viser de løndele, du vælger medtaget i rapporten samt de medarbejdere, der har løndelen, med beløb. Der er sideskift pr. løndel. Du kan vælge mellem alle løndele både med og uden afvigende tekst. Du får vist løndelens nummer, navn samt en evt. afvigende tekst. (For eksempel Løndel 9010 Kontingent. Kan være brugt både til ’Kunstforening’ og ’P-plads’. Denne tekst vises kun i afvigende tekst).
Lønforhandlingsliste (pdf) Viser en linje pr. medarbejder samt historik. Linjen opsummere medarbejderens lønforhold. Rapporten viser kun personer, der er ansat nu, uanset hvilken periode der vælges. For medarbejdere, som har en oprykningsdato, vises den kommende løn. For medarbejder, der er ansat på deltid vises både deres faktiske løn samt lønnen opregnet til fuldtid. Der er en graf, der viser den relative udvikling pr. medarbejder.
Lønforhandlingsliste pr medarbejder (pdf) Viser den enkelte medarbejders ansættelsesforhold her og nu, den aktuelle månedlige løn og eventuelle engangsbeløb i året. Rapporten er velegnet til brug ved lønforhandling med en side pr. person. Viser varige løndele med til-/fradato (aktive samt tilbage i tid), beløb samt grundbeløb.
Lønkontrolliste på medarbejder (pdf) Benyttes som supplement til uddata 998. Indeholder drill-down facilitet med detaljerede oplysninger pr. person. Viser kun personer med beløb og/eller bevillingstimer. Personer med inddata, men uden beløb/bevillingstimer, medtages ikke i første omgang (denne forskel mellem U998 og denne rapport, vil være der i første omgang).
Medarbejder - Løn og ansættelsesforhold (pdf) Rapporten er velegnet til brug ved lønforhandling med en side pr. person. Viser den enkelte persons ansættelsesforhold her og nu, den aktuelle månedlige løn og eventuelle engangsbeløb i året. Viser varige løndele med til-/fradato (aktive samt tilbage i tid), beløb samt grundbeløb.
Medarbejder - Grundløn og tillæg (pdf) Viser en linje pr. person med lønsum måned for henholdsvis grundløn, tillæg, i alt samt lønsum år til dato for engangsløndele. Mulighed for drill-down ned på løndele.
Nyansatte og fratrådte i valgfrit år (pdf) Viser antallet af fratrådte og nyansatte på de valgte overordnede grupperinger.
Oversigt over værdier med navne - Forbrug (fx stilling) (pdf) Velegnet til kontrol af indrapporterede koder (navne) eller som oversigt over samme (for eksempel personalekategorier, segmentværdier, løndele, stillingsbetegnelser) med drill-down ned på personer.
Oversigt over værdier med navne – Stamdata (fx stilling) (pdf) Velegnet til kontrol af indrapporterede koder (med tekster) eller som oversigt over samme (for eksempel personalekategorier, segmentværdier, stillingsbetegnelser) med drill down ned på personer. Data kommer fra de aktuelle Statens Lønsystem stamdata i forhold til den valgte løngeneration/lønkørsel.
Personalefortegnelse (pdf) Viser oplysninger på den enkelte lønmodtagers ansættelsesforhold med en linje pr. medarbejder samt sorteringsvalg mellem navn eller lønnummer.
Personer på orlov (pdf) Indeholder kun de personer, der er på orlov. Viser personer, der er på orlov som tjenestefri samt barselsorlov med og uden løn.
Refusioner på medarbejder (lønberegning) (pdf) Viser de personer, der er angivet med refusion i Statens Lønsystem. Viser hvilken type refusion, der er tale om med den afvigende løndelstekst (for eksempel en dato eller periode) samt beløb og timer. Du kan vælge de beregningsperioder, du ønsker medtaget.
Rund fødselsdag for fastansatte i valgfrit år (pdf) Viser de personer, der har rund fødselsdag og hvornår (tilbage eller frem i tiden). Du vælger selv året.
Seniorpolitik (55 år) -Efterløn (60 og 62 år) - Medarbejdere på 65 år og derover (pdf) Til personaleplanlægning. Indeholder kun de personer, der er aldersbetinget i forhold til: Seniorpolitik (55 år) efterløn (60 år og 64 år), seniorbonus (62 til 64 år) og medarbejdere på 65 år og derover samt ansættelsesforholdet.
Tillæg til personer i lønramme 35-42 (cheftillæg) (pdf) Viser de personer, der får tillæg til chefstillinger med lønramme, personalekategori og stillingsbetegnelse samt det månedlige beløb.
Valgfri løndel (for eksempel telefongodtgørelse) (pdf) Viser hvilke medarbejdere, der modtager løn for bestemte løndele (selvvalgte), for eksempel telefongodtgørelse.

 

Rapporter til lønkontrol

Rapporter til kontrol af indberettet løn efter en lønkørsel, tilstedeværelseskontrol, overblik over kontering og statusændringer på medarbejder. 

Rapportnavn

Beskrivelse

Inddata Rapporten bruges til kontrol efter en lønkørsel, rapporten viser hvad der er indberettet, samt hvem der har indberettet og godkendt lønnen
Konteringer på medarbejderniveau Rapporten viser kontering på medarbejderniveau, med underliggende sortering på Lønkørsel/Løndel eller Løndel/Lønkørsel 
Overblik over konteringer Rapporten bruges til at få overblik over kontering, med mulighed for at se om der er sket ændringer i tidligere løngenerationer
Statusændringer Rapporten viser statusændringer i valgfrit år  
Tilstedeværelseskontrol Viser medarbejderes aktuelle status samt løn for den seneste fulde lønkørsel for dem, der er ansat samt dem, der er stoppet tre måneder tilbage. Anvendes til kontrol af, om de rigtige personer modtager løn.
Afstemning SHR - SLS Rapporten anvendes til at afstemme Statens Lønløsning (SLS) og Statens HR system (SHR). Rapporten sammenligner Arbejdstimer, Ansættelsesform, Ansættelsestype, Jobstatus, Beskæftigelsesordning, Stillingsbetegnelse, DISCO, Delregnskab, Sted, Administrativt tjenestested, Ansættelsesforhold startdato og –slutdato mellem SLS og SHR