Tips og tricks til Statens BI

Find svar på ofte stillede spørgsmål om Statens BI – LDV, Power BI og Statens BI – ISOLA.

Kvikguides til Statens BI - LDV

Kvikguide – Kontrollere version på kuber og rapporter (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du kan kontrollere, hvilken version du anvender på kuber og rapporter.

Kvikguide – Udsendelse af rapporter fra LDV (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du sender rapporter fra Statens BI – LDV ud på mail. 

Kvikguide Oprettelse af subscriptions i Statens BI – LDV (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du kan oprette automatiske træk af en standardrapport i Statens BI – LDV og dele den med andre (via mail eller fællesmappe).

Anvendelse af Reporting Services hos KMD (pdf)

I denne kvikguide kan du se, hvordan du får adgang til standardrapporterne til Statens BI – LDV, hvis I er hostet hos KMD. 

Her er en samlet oversigt over de udarbejdede kvikguides til pivottabeller i Excel. Alle kvikguides er udarbejdet til Excel 2007.

Kvikguide – Opret forbindelse til kuber (hos DXC eller KMD) (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du opretter forbindelse til kuberne, når jeres Navision Stat og LDV er hostet hos DXC eller KMD.

Kvikguide – Skift af datakilde på pivottabel (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du skifter datakilde på pivottabellen. Dette er for eksempel relevant, når du anvender de Excel-skabeloner, der er udarbejdet af Økonomistyrelsen. 

Kvikguide – Betinget formatering ("trafiklys") i en pivottabel (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du indsætter "trafiklys" i din pivottabel.

Kvikguide – Pivot til kontrol af ikke tilladte konteringer (pdf)

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du laver en pivottabel til at kontrollere ikke-tilladte konteringer.

Kvikguide – Tilføje værdifelter flere gange (pdf) 

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan det er muligt at have det samme værdifelt inde flere gange samtidigt. Kan for eksempel bruges til både at have løbende total og faktisk total på samme felt

Kvikguide – Udsnitsværktøj (pdf) 

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du anvender udsnitsværktøjet og hvordan det anvendes som filter på en eller flere pivottabeller.  

Kvikguide – Oprettelse af sæt (pdf) 

I denne kvikguide får du en hurtig vejledning i, hvordan du opretter sæt fra en dimension. Sæt er en delmængde af dimensionen.

 

Ofte stillede spørgsmål om Statens BI – LDV

Statens BI – LDV-platformen er udviklet for at få ens rapporteringsstrategi på løn- og regnskabsområdet og dermed et tilbud om bedre adgang til informationer fra Statens Lønsystem og Navision Stat i et og samme datavarehus.

Data i Statens BI – LDV tilføjes via plugins. Økonomistyrelsen har p.t. udviklet et plugin til Navision Stat og Statens Lønsystem. Kunderne har mulighed for at anvende det framework, der er udviklet til håndtering af plugins, i forbindelse med tilføjelse af data fra andre kildesystemer (tidsregistrering, sagsbehandling og så videre)

Statens BI – LDV indeholder, ud over selve datavarehuset, en rapportpakke udviklet i Reporting Service og en række standardkuber, der kan anvendes til analyser med for eksempel Excel. 

Statens BI – LDV indeholder data fra de fællesadministrative systemer, såsom Navision Stat, Statens Lønsystem, Statens Budgetsystem, Statens HR, IndFak og RejsUd.

Data fra de forskellige systemer tilføjes LDV via såkaldte plugins og data overføres én gang i døgnet.
I vejledningen "Kom i gang med rapportering" kan I se hvilke forberedelser, der skal iværksættes inden den tekniske installering af LDV.

Vær særligt opmærksom på:

  • Dimensionsnavngivning i LDV
  • Fastlæggelse af hvilke regnskaber og løngrupper der skal indgå
  • Fastlæggelse af brugerrettigheder

Se vejledningen "Kom godt i gang med rapportering" (pdf)

Bestillingen af SLS-data foretages via Serviceportalen hos Statens administration.

Der udfyldes en blanket pr. partneraftale. Ønskes der data til mere end én partneraftale udfyldes en blanket med ny bestilling.

Læs mere om "I gang med ØDUP"

Data bliver overført efter hver lønkørsel til en institutions LDV-løsning. Data vil være tilgængelige i institutionens LDV ca. 3 dage efter en lønkørsel. Tidspunktet afhænger af, hvornår den pårørende institution har sat system til at hente data fra ØDUP, og hvornår LDV opdateres.

Alle data vil blive dannet pr. løngruppe. De institutioner, der har ønsket at anvende LDV, er bestillingen af data allerede foretaget. Såfremt der er en institution, som ønsker at anvende LDV på et senere tidspunkt, og derfor endnu ikke har foretaget en bestilling af data, kan på ethvert tidspunkt foretage en bestilling ved at henvende sig til
 systemsupporten via Serviceportalen hos Statens Administration.
Introduktionen af LDV som en ny lokal rapportplatform for løndata betyder, at SLS-kunderne fremadrettet har følgende to metoder for at få adgang til SLS-data:

  1. Adgang til samtlige data fra lokalt datavarehus LDV. Adgangen er designet til rapporteringsmiljøer.
  2. Adgang til data via filudtræk. Filudtræk er en delmængde af SLS-data, som typisk vil anvendes til indlæsning i andre administrative systemer.

Udtræk til administrative systemer, som for eksempel økonomisystemer og større personaleadministrative systemer, anbefales således gennemført via et filudtræk fra SLS. Økonomistyrelsen udarbejder et nyt filudtræk til dette brug, og i den forbindelse vil der blive udarbejdet en referenceliste i forhold til det gamle lokale datavarehus L UVH. Det skal dog bemærkes, at dette filudtræk kun vil indeholde en delmængde af data, og derfor ikke skal ses som en afløser for L UVH.

Ofte stillede spørgsmål om Power BI

Power BI er en pakkeløsning bestående af forskellige komponenter. Disse omfatter blandt andet Power BI Desktop, Power BI Report Server og Power BI Mobile. Hver af komponenterne anvendes til forskellige formål men fungerer i samspil med hinanden.

Power BI udbydes også som en cloud service (Power BI Service), som Økonomistyrelsen ikke aktivt understøtter.

Power BI Desktop er udviklingsværktøjet i Power BI pakken. Det er i Power BI Desktop, at man bygger og tilpasser sine rapporter.

Power BI Report Server (rapportserveren) er en webbaseret on-premise løsning til at dele rapporter internt i en institution eller koncernen. Power BI Report Server er en opgradet version af SQL Server Reporting Services (SSRS), hvor det både er muligt at dele Power BI rapporter og almindelige SSRS rapporter.

Power BI Mobile er en app til smartphones og tablets, som gør det muligt at tilgå sine Power BI rapporter på farten.

Kunder hos Statens It kan hente Power BI Desktop enten i Statens Its Software Center eller tilgå det på NIA/VIA.

Kunder hos KMD kan hente Power BI Desktop i Citrix eller på Microsofts hjemmeside.

Power BI Desktop opdateres med ny funktionalitet hver måned, men ikke alle frigivelserne fungerer optimalt med Power BI Report Server.

Derfor er det vigtigt, at den version af Power BI Desktop, som anvendes til rapportudvikling, er optimeret til at fungere med den version af Power BI Report Server, hvor rapporten skal deles. Hvis man for eksempel anvender Power BI Report Server – marts 2018, bør man også anvende Power BI Desktop (Optimeret til Power BI-rapportserver – marts 2018).

Læs mere om Power BI Desktop optimeret til Power BI-rapportserver hos Microsoft

Power BI Report Server følger med LDV 3.0 (eller senere versioner).

Power BI Mobile kan hentes gratis til både iPhone, Android og Windows Phone.

Rapportserveren er indrettet til at håndtere rapporter med data fra Statens BI – LDV. Derfor er det oplagt at bygge rapporter i Power BI Desktop med data fra Statens BI – LDV, og uploade dem til rapportserveren, når de er klar til at blive delt med rapportbrugerne.

Hvis man ønsker at anvende rapportserveren til at dele rapporter, som bygger på data fra andre kilder end Statens BI – LDV, skal man være opmærksom på, at dette kræver tilrettelser af indstillinger på serveren og for rapporterne.

De nødvendige tilrettelser er beskrevet i opsætningsvejledningen.

Se Opsætningsvejledning – eksterne datakilder og opdateringsjobs på rapportserveren (pdf)

Man kan gemme sine færdigudviklede Power BI rapporter direkte til rapportserveren fra Power BI Desktop.

Efterfølgende kan indstillinger for rapportens indhentning af data tilpasses på selve rapportserveren.

Du kan få hjælp til dette og mere i vores videovejledning:

Find videoen Upload til rapportserver under Brugervejledninger til Power BI

Det er muligt at foretage brugerrettighedsstyring på sine Power BI rapporter på rapportserveren.

Brugerrettighedsstyring gør det muligt at styre hvilke brugere, der skal have hvilken type adgang til hvilke rapporter.

Brugerrettighedsstyring kan foretages på både mappe- og rapportniveau og tilgås via Manage Folder på mappeniveau og Manage på rapportniveau.

Nej. Power BI er et ment som et supplement til Økonomistyrelsens eksisterende portefølje af rapporterings- og analyseværktøjer. Vi understøtter og supporterer fortsat både Excel og almindelige SSRS rapporter. 

Statens BI – LDV kan ligeledes fortsat anvendes med andre rapporteringsværktøjer såsom Tableau, Qlik, Targit mv.

Ofte stillede spørgsmål ISOLA

Statistikgrundlagene stammer fra de faktiske registreringer i både lønanvisningssystemer og tidsregistreringssystemer. De tal, som anvendes i Statens BI – ISOLA, er bearbejdet, så de viser repræsentative øjebliksbilleder af både løndannelse, fravær og personalesammensætning. Bearbejdningen bevirker, at data kan sammenlignes på tværs af områder, personalegrupper og tid.

Statistikkerne i Statens BI – ISOLA opdateres kvartalsvist. Det er ikke muligt på forhånd at give en fast dato for udgivelse, men vi forsøger at efterleve følgende vejledende datoer:

 Kvartal

Løn- og personalestatistikker

Fraværsstatistikker

1. kvartal

15. april

1. juni

2. kvartal

1. juli

1. oktober

3. kvartal

1. oktober

1. december

4. kvartal

20. december

1. marts