Løn- og personalestatistik til benchmarking med Statens BI – ISOLA

Statens BI – ISOLA indeholder tværstatslige løn- og personalestatistikker til brug for blandt andet lønstyring, ledelsesinformation og til centrale tværstatslige analyser.

Statistik om løn, personale og fravær med Statens BI – ISOLA

Statens BI – ISOLA er en statistisk database, der blandt andet bruges til at lave rapporter om personale, løn og fravær, både for egne medarbejdere og med sammenligninger eller benchmarking på tværs af institutioner og områder.
Statistikkerne bruges blandt andet til lønstyring og til ledelsesinformation i de statslige institutioner, samt ved de statslige overenskomstforhandlinger.
Med Statens BI – ISOLA kan du både anvende brugervenlige rapporter med en bred vifte af relevante analyser, eller du kan foretage mere fleksible og specialiserede analyser i Excel med en direkte adgang til alle data.

Rapporter i Statens BI – ISOLA

Statens BI – ISOLA er omlagt til en ny systemplatform. Udvalget af rapporter og analyser udvides derfor løbende, men du kan allerede nu udføre tværgående og sammenlignende analyser om blandt andet:

  • Gennemsnitslønninger og virksomhedsoverblik
  • Ligelønsstatistik
  • Lønspredningsanalyse
  • Benchmarking af cheflønninger i staten
  • Lønudvikling
  • Fraværsniveau i forhold til en række hovedfraværstyper
  • Varighed af fraværsperioder
  • Personaleomsætning til analyse af mobilitet og personalebevægelser på større områder

De fleste statistikker kan fordeles og afgrænses på statslige områder, virksomheder, personalegrupper, ansættelsestrin og demografi. Du kan herefter lave dine egne analyser i Excel.

Analyse i Excel

Hvor rapporterne er lette at anvende, så er de også begrænsede i deres muligheder for fordelinger og filtreringer. Derfor stiller vi vores databaser til rådighed, således at du kan tilgå og analysere videre på data i værktøjer som Excel.
Med en enkel opsætning i Excel eller brug af de skabeloner, vi har stillet til rådighed, kan du få direkte adgang til vores løn- og personaledatabase med kvartalsvise øjebliksbilleder af lønniveau og personalesammensætning helt tilbage til 1997, eller til fraværsstatistik helt tilbage til 2005. Analyserne foretages i aktive pivot-tabeller i Excel.

Hvor stammer tallene i Statens BI – ISOLA fra?

Statistikgrundlagene stammer fra de faktiske registreringer i både lønanvisningssystemer og tidsregistreringssystemer.
De tal, som anvendes i Statens BI – ISOLA, er bearbejdede, så de viser repræsentative øjebliksbilleder af både løndannelse og personalesammensætning, samt rensede niveauer for fravær. Bearbejdningen er en forudsætning for, at data kan sammenlignes på tværs af områder, personalegrupper og tid. Det betyder også, at tallene ikke altid kan sammenlignes én-til-én med registreringerne i kildesystemerne.

Opdateringsfrekvens

Statistikkerne i Statens BI – ISOLA opdateres kvartalsvist. Det er ikke muligt på forhånd at give en fast dato for udgivelse, men vi forsøger at efterleve en række vejledende datoer.

 

 Kvartal

Løn- og personalestatistikker

Fraværsstatistikker

1. kvartal

15. april

1. juni

2. kvartal

1. juli

1. oktober

3. kvartal

1. oktober

1. december

4. kvartal

20. december

1. marts

 

Flere tal om løn og personale

Hvis du blot søger enkle lønstatistikker for medarbejdere i staten, kan vi anbefale det offentligt tilgængelige værktøj Lønoverblik.dk. Det er enkelt at bruge og anvender samme datagrundlag og beregningsmetoder som Statens BI – ISOLAs lønstatistikker. 

Læs mere om Lønoverblik

Hvis din institution får anvist løn gennem Statens Lønsystem/HR-Løn, kan I anvende LDV for meget præcis og detaljeret rapportering på jeres løn, fravær med mere.

Læs mere om Statens BI – LDV