Ledelsesinformation til intern styring med Statens BI – LDV

Statens BI – LDV er det fællesstatslige lokale datavarehus, som Økonomistyrelsen stiller til rådighed for alle statslige og selvejende institutioner med henblik på, at de kan rapportere på egne institutionsspecifikke data.

Den enkelte institutions lokale rapporteringsplatform

Statens BI – LDV er et rapporteringsværktøj, der samler institutionsspecifikke data fra områderne løn, rejseadministration, indkøb og økonomi, med det formål at systemunderstøtte lokale rapporteringsopgaver.

Løsningen understøtter den interne styring i statslige institutioner og selvejende institutioner med rapporterings- og analysemuligheder samt ledelsesinformation, som giver indsigt i forretningen og muliggør, at ledelsen i institutionen eller koncernen bedre kan:

  • Foretage strategisk prioritering mellem opgaver og indsatser
  • Anvende ressourcerne, hvor de skaber størst effekt
  • Forbedre forretningens performance med videre

Rapportering med Statens BI – LDV

Med Statens BI  LDV følger webadgang til rapporteringsværktøjet Power BI Reporting Services, hvorfra institutionen kan trække en række prædefinerede standardrapporter.

Statens BI – LDV indeholder desuden en standardkubepakke, hvorfra institutionerne kan lave egne rapporter på løn- og regnskabsdata. Kuberne tilgås typisk via Excel, men kan også tilgås fra andre rapporteringsværktøjer.

Data i Statens BI  LDV kan tilgås af alle rapporteringsværktøjer, som kan arbejde på en Microsoft SQL Server og Microsoft Analysis Service.

Data fra fællesstatslige systemer og egne systemer

Statens BI – LDV indeholder data fra de fællesstatslige administrative systemer: Navision Stat, Statens Lønløsning, RejsUd, IndFak, Statens Budgetsystem og Statens HR.

Institutionen kan i overensstemmelse med Økonomistyrelsens retningslinjer videreudvikle platformen ved at udvide deres LDV med egne data. Det giver mulighed for at kombinere finansielle og lønmæssige informationer med produktionsdata fra egne systemer, for eksempel fra fagsystemer, studieadministrative systemer, tidsregistreringssystemer eller elektroniske sagssystemer og dokumenthåndteringssystemer.

Kildedata og opdateringsfrekvens

Datagrundlaget vedligeholdes løbende og opdateres, når der sker ændringer i kildesystemerne.

 

Kildedata Opdateringsfrekvens

Løndata, personaledata og fraværsdata fra Statens Lønsystem (SLS)

Senest fire dage efter en lønkørsel

Økonomidata fra Navision Stat

Hver nat

Rejseadministrationsdata fra RejsUd

Hver nat

Indkøbs- og fakturahåndteringsdata fra IndFak

Hver nat
Budgetdata fra Statens Budgetsystem Hver nat
HR-data fra Statens HR Hver nat

Hvem bruger Statens BI – LDV?

Statens BI – LDV anvendes af medarbejdere i staten og selvejesektoren som grundlag for styrings- og ledelsesinformation. Alle institutioner, som anvender et af de fællesadministrative it-systemer fra Økonomistyrelsen, anvender eller kan anvende Statens BI – LDV.

For stats- og selvejeinstitutioner, som betjenes af Statens Administration, er det obligatorisk at benytte Statens BI – LDV. Øvrige statslige og selvejende institutioner kan frivilligt anvende løsningen.

Det er typisk medarbejdere i økonomifunktioner og HR-funktioner, som anvender Statens BI – LDV til at udarbejde ledelses- og styringsinformation og interne analyser. Institutionens ledelse anvender typisk Statens BI –LDV, når de modtager ledelsesinformation, enten som live-analyser i Power BI eller som færdige notater eller rapporter.

Statens BI – LDV indgår som en del af abonnementet på Navision Stat, Statens Lønløsning, Statens Budgetsystem, RejsUd, IndFak og Statens HR.

Dokumentation

Find beskrivelser af de enkelte rapporter og kuber til analyse.

Gå til dokumentation for rapporter og kuber i Statens BI  LDV og Power BI