Ændringsforslagets anmærkninger

Anmærkningerne til ændringsforslaget er Folketingets beslutningsgrundlag i relation til ændringsforslagene.

Anmærkningerne skal udarbejdes med henblik på at forklare, hvad ændringsforslagene går ud på. De skal derfor ikke udformes som ændringer af anmærkningerne til finanslovforslaget, men som en begrundelse for og beskrivelse af ændringen i forhold til finanslovforslaget. Anmærkningerne skal formuleres kort og præcist og således, at de i princippet kan læses uafhængigt af anmærkningerne til finanslovforslaget.

Det ajourførte finanslovforslag, der udarbejdes efter Folketingets vedtagelse af finansloven, udarbejdes til brug for de bevillingsanvendende myndigheder, for at de let kan skabe sig et overblik over, hvad der er oplyst til Folketinget i forbindelse med behandlingen af de enkelte bevillinger. Anmærkningerne til ændringsforslag skal derfor ikke udformes med henblik på den senere ajourføring af finanslovforslaget, der ikke er relevant for Folketinget i beslutningsfasen.

Et eksempel på en anmærkningstekst der ikke bør forekomme, er:
"Der er overført 0,2 mio. kr. årligt fra …"."

I stedet bør man i tekst forklare, hvad ændringen går ud på, og så ved ajourføringen på bedste vis sammenskrive de oprindelige anmærkninger og anmærkningerne til ændringsforslaget.

Ændringsforslag der medfører oprettelse af ny hovedkonto

Hvor der i ændringsforslaget oprettes nye konti under den pågældende virksomhedsbærende hovedkonto, skal ændringsforslagets anmærkninger udformes på samme måde som på finanslovforslaget.

Ændringsforslag til eksisterende hovedkonti

Hvor der i ændringsforslaget er tale om ændringer til eksisterende konti, skal ændringsforslagenes anmærkninger opbygges stort set på samme måde som finanslovforslagets, men udelukkende specificere ændringerne til den pågældende konto. Anmærkningerne til den enkelte hovedkonto skal indeholde en fyldestgørende begrundelse og beskrivelse af forslaget, hvor ændringerne er formuleret kort og præcist og således, at de i princippet kan læses uafhængigt af anmærkninger til hovedkontoen på finanslovforslaget.

Der angives først en tabel med en specifikation af ændringsforslag, der modsvarer budgetspecifikationen i finanslovforslaget. Når ændringsforslaget har beløbsmæssige konsekvenser for bevillingen, skal forslaget rumme en sådan tabel. Specifikationen omfatter foruden F-tallet også beløbene for de tre BO-år. Se eksempel på specifikation af ændringsforslag.

Hvis ændringsforslaget medfører ændringer i personaleoplysningerne angives ændringerne i en tabel med personaleoplysninger. Ændringerne angives som marginale ændringer i forhold til finanslovforslaget. Se eksempel på tabel med personaleoplysninger.

Hvis ændringsforslaget medfører ændringer i aktivitetsoplysningerne, angives ændringerne i en tabel med aktivitetsoplysninger. Ændringerne angives som de reviderede aktivitetsoplysninger. Det bemærkes, at der i ændringsforslaget udelukkende medtages de specifikke aktivitetsoplysninger, der revideres. Har ændringsforslaget ikke konsekvenser for aktivitetsoplysningerne, skal dette angives i anmærkningerne til ændringsforslaget. Se eksempel på aktivitetsoplysninger.

Hvis ændringsforslaget medfører ændringer i nogle af de øvrige automatisk genererede skemaer om anvendelse af ressourceforbrug, så skal de marginale ændringer til disse oversigter medtages i ændringsforslaget. Læs mere under oplysninger om ressourceforbrug.

En undtagelse for at anmærkningerne skal skrives, så de kan læses uafhængigt af anmærkningerne til finanslovforslaget, er evt. ændringer i de særlige bevillingsbestemmelser. Her skal følgende indgå i ændringsforslagets anmærkninger:

  • ved oprettelse af en ny særlig bevillingsbestemmelse skal det angives, at den særlige bevillingsbestemmelse er ny. Hele teksten til den nye særlige bevillingsbestemmelse skal fremgå
  • hvis en tidligere særlig bevillingsbestemmelse skal slettes, skal det angives, at den særlige bevillingsbestemmelse skal slettes og hele teksten til den hidtidige særlige bevillingsbestemmelse skal fremgå.
  • hvis der rettes i en særlig bevillingsbestemmelse, skal det angives, at den særlige bevillingsbestemmelse skal ændres. Hele teksten til den hidtidige særlige bevillingsbestemmelse skal fremgå og hele teksten til den reviderede og fremover gældende særlige bevillingsbestemmelse skal fremgå.

Ajourføring af finansloven

Efter den endelige vedtagelse af finansloven sammenskrives det oprindelige finanslovforslag med anmærkninger med de vedtagne ændringsforslag og anmærkningerne dertil. Læs mere under Ajourføring af Finansloven.