Regeringens ændringsforslag

Læs nærmere om opstilling af regeringens ændringsforslag.

Ministerierne afleverer ændringsforslag til Finansministeriet primo november, jf. tidsplanen herfor der udsendes i forbindelse med indkaldelse af ministeriernes budgetbidrag. Regeringens ændringsforslag oversendes herefter af finansministeren til Finansudvalget medio november.
 
Formålet med regeringens ændringsforslag er dels at justere ministeriernes FFL-bidrag, dels at indbudgettere ændringsforslag som følge af politiske aftaler mv. De af ministeriernes ændringsforslag der vedrører konjunkturfølsomme poster, kan udskydes til de konjunkturbetingede ændringsforslag.

De ordinære ændringsforslag vil vedrøre:

  • Ændringsforslag som følge af politiske aftaler mv.
  • Korrektioner af skøn over indtægter og lovbundne bevillinger
  • Forslag om omprioriteringer inden for de fastsatte rammer
  • Forslag om merudgifter, der følger af ny lovgivning gennemført i tiden fra FFL og indtil oktober i B-året, samt merudgifter i følge finansudvalgsaktstykker
  • Forslag, der ikke vedrører ændring af en bevilling, men alene vedrører nye oplysninger eller hjemmel til en ændret dispositionsadgang
  • Øvrige tekniske ændringer

Selv om ministerierne har mulighed for at stille ændringsforslag uden beløbsmæssige konsekvenser (dvs. "ændret anvendelse"), bør dette kun ske ved væsentligere ændringer af forudsætningerne, dvs. ved betydelige afvigelser i forhold til finanslovforslagets aktivitetsoplysninger, eller ved forslag om en principielt ændret anvendelse eller dispositionsadgang.
 
Ministerierne har således ikke adgang til generelt at ajourføre finanslovforslagets anmærkninger i forbindelse med ændringsforslagene.
 
Ændringsforslagene kan stilles i flere runder, afhængigt af forløbet af finanslovsforhandlingerne. Såfremt det bliver nødvendigt at afholde runder ud over den almindelige runde af ændringsforslag, vil ministerierne blive orienterede herom.
 
Forslagene i eventuelle runder efter den almindelige ændringsforslagsrunde bør normalt alene vedrøre:

  • Ændringsforslag som følge af politiske aftaler som led i de afsluttende finanslovsforhandlinger.

Der kan ikke foretages rettelser i ændringsforslag. Ønskes et ændringsforslag fra en tidligere runde ændret, skal dette formelt trækkes tilbage, og et nyt fremsættes, jf. Fremsættelse og tilbagetrækning.
 
For den almindelige rundes vedkommende er det ministerierne, der forestår indrapporteringen af ændringsforslagene til Statens Budgetsystem.
 
Såfremt andet ikke meddeles, forestår Finansministeriet indrapporteringen af ændringsforslag til eventuelt efterfølgende runder.

Konjunkturbetingede ændringsforslag

Procedure for ændringsforslag indebærer, at regeringen ultimo november fremsætter de konjunkturbetingede ændringsforslag (KÆF).

KÆF kan overordnet set afgrænses som ændringsforslag der følger af ændringer i konjunkturvurderingen.
 
Det er nødvendigt at fremsætte disse ændringsforslag så sent som muligt i forhold til tredjebehandlingen af Finanslovsforslaget, m.h.p. at opnå en så retvisende budgettering som muligt.
 
Som det fremgår af ovenstående, giver KÆF ikke generel adgang til at fremsætte ændringsforslag. Ændringsforslag der ikke kan begrundes ud fra en ændret konjunkturvurdering vil derfor blive afvist.
 
For så vidt angår behandlingen af KÆF i Statens Budgetsystem henvises til afsnit om Indrapportering til Statens Budgetsystem.