3.4 Fremgangsmåde ved forelæggelse af bevillingsansøgninger for Finansudvalget

I nedenstående gengives Budgetvejledningens bestemmelser under punkt 3.4

Hvor en disposition efter reglerne i punkt 3.3.1 Dispositioner med Finansudvalgets tilslutning kræver for­ud­gående tilslutning fra Finansudvalget, forelægges den påtænkte disposi­tion for Finansudvalget ved et aktstykke fra vedkommen­de mini­ster.

Tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel ved tilslutning fra Folketingets Finansudvalg er et alternativ til tilvejebringelse af hjemmel ved bevillingslov. Forelæggelse for Finansudvalget vil derfor kunne erstattes af optagelse på finanslov, hvis dennes ikrafttræden kan afventes.

Finansudvalgets beretning af 7. april 2011 om Finansudvalgets arbejdsform indeholder en nærmere beskrivelse af Finansudvalgets arbejde og de gældende procedurer i forbindelse med udvalgets arbejde.

Aktstykket, der udarbejdes efter nedenstående retningslinjer, skal inden fremsendelsen til Finansudvalget forelægges i udkast for Finansministeriet. Når Finansministeriets tilslutning foreligger, sendes aktstykket af det pågældende ministerium elektronisk til Finansudvalget.

Hvor det undtagelsesvis efter dispositionens karakter er påkrævet, at aktstykket ikke offentliggøres, kan aktstykket betegnes som fortroligt. Det kan i aktstykket angives enten, at såvel eksistensen som indholdet af aktstykket er fortroligt, eller at eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt. Baggrunden for fortroligheden bør angives i aktstykket, ligesom det så vidt muligt bør angives, om (og i givet fald hvornår eller under hvilke omstændigheder) ministeren vil tage skridt til at hæve fortroligheden.

Det bør ved udarbejdelsen af aktstykket overvejes, om de fortrolige oplysninger kan placeres i et bilag til aktstykket, således at det ikke er nødvendigt at gøre selve aktstykket fortroligt.

I forbindelse med oversendelse af fortrolige udvalgsbilag til Finansudvalget bør det ligeledes overvejes, hvornår fortroligheden kan hæves, og der bør så vidt muligt i bilaget gøres rede for, hvornår bilaget kan gøres tilgængeligt for offentligheden.

I Folketingets mødeperioder holdes der normalt møde i Fi­nans­udvalget en gang ugentligt. Finansudvalgets mødedatoer og tidsfrister fremgår af Finansudvalgets hjemmeside. Fristen vil normalt være på mindst otte dage. Finans­udvalget holder normalt møde torsdage kl. 13.00, og fristen for indleve­ring til udvalget er normalt kl. 14.00 den foregående uges onsdag (forudgående frist for indlevering til opsætning tirsdag kl. 12.00). Aktstykkeudkast skal forelægges Finansmini­steriet til godkendelse senest onsdagen før afleveringsfristen til Finansudvalget.

Uden for Folketingets mødeperioder afholdes mød­erne med større mellem­rum.

Finansministeriet fremsender, efter indhentelse af bidrag fra ressortministerierne, tre gange årligt en ”varsling” til Finansudvalget om, hvilke aktstykker der forventes oversendt i de kommende tre måneder.

Uden for Folketingets mødeperioder bør der kun forelægges akt­styk­ker, som er absolut hasten­de, og som derfor ikke kan afvente den ordinære møderække i folketingsåret, jf. punkt 3.5.2.6 Hastende aktstykker.

På grund af Finansudvalgets mulighed for at stille spørgsmål til ved­kommende minister, herunder kalde ministeren i samråd, bør aktstykker, i til­fælde hvor sagen ønskes afgjort inden finans­årets udløb, sendes i så god tid, at der er mulighed for besvarelse af spørgsmål og afholdelse af samråd. Det bemærkes i den forbindelse, at aktstykker, der vedrører dispositioner i et finansår, ikke kan tiltrædes i det efterfølgende finansår. Det betyder, at aktstykker, der ikke er tiltrådt senest den 31. december, som hovedregel må betragtes som bortfaldet.

Eventuelle acceptfrister eller lignende i det forelagte forslag skal give en rimelig frist for Finansudvalgets behandling.

Et aktstykke, som Finansudvalget ikke har afgjort ved ud­lø­bet af en folketingssamling, betragtes som bortfaldet og må frem­sen­des på ny i den følgende samling, såfremt forslaget ønskes op­retholdt. Ved en eventuel fornyet fremsendelse underrettes Finans­ministeriet.

I perioder, hvor regeringens forretninger midlertidigt føres af et for­ret­nings­ministerium, vil aktstykker i almindelighed ikke kun­ne fore­lægges for Finansudvalget.

I Finansudvalgets sekretariat forsynes aktstykket med et aktstykke­nummer. Inden for hvert folketingsår nummereres aktstyk­kerne fort­løb­en­de.

Er et aktstykke betegnet som fortroligt, forsynes det ikke med aktstyk­ke­nummer, men litreres.

Aktstykker gøres, medmindre aktstykkerne er betegnet som fortrolige, jf. punkt 3.4.2 Fortrolighed, tilgængelige for offentligheden på Folketingets hjemmeside.

Offentliggjorte aktstykker er tilgængelige via Folketingets hjemmeside (www.ft.dk) og via internetadressen www.oes-cs.dk/akt­stykker, hvorfra der henvises til Folketingets hjemmesides bilag vedrørende akt­styk­ket.

Efter afsluttet behandling i Finansudvalget sender udvalgssekretariatet en pdf-fil af aktstykket med afgørelsesdato og påtegning elektronisk til ministersekretariatet. Dette vil normalt ske samme dag, som sagen er behandlet i Finansudvalget.

Telefoniske forespørgsler vedrørende akt­stykker må ind­skræn­kes til kun at omfatte sager, hvor det er af afgørende be­tyd­ning at få hurtigt kendskab til resultatet af Finansudvalgets be­handling. Der kan ikke med bindende virkning disponeres på grund­lag af telefo­nisk indhentede oplysninger om Finansudvalgets stil­lingta­gen til aktstykker­ne, men vedkommende ministerium må af­vente fremkom­sten af den skriftlige bekræft­else på, at det på­­­gæld­ende aktstykke er til­trådt.

Efter hvert møde offentliggøres det afgjorte aktstykke på Folketingets hjemmeside med de foretagne påtegninger.

Ethvert medlem af Folketinget og enhver minister har mulighed for at anmode om at føre et aktstykke vedrørende en bevillingsansøgning frem i folketingssalen i form af et lovforslag eller et forslag til folketingsbeslutning.

Dette vil i almindelighed føre til, at Finansudvalgets behandling af aktstykket sættes i bero, til forhandlingen i folketingssalen har fundet sted, jf. Finansudvalgets beretning om Finansudvalgets arbejdsform.

Er Finansudvalgets tilslutning til en foreslået disposition opnået, er ved­kom­mende minister stillet, som var bevilling givet, jf. punkt 1.1.2 Bevillingsændringer.

For gennemførelsen af dispositionen gælder be­stemmelser­ne i kapitel 2 samt eventuelle særlige begrænsninger, som af Fi­nans­udvalget er knyttet til tiltrædelsen.

En minister kan orientere Finansudvalget om en sag ved et orienterende aktstykke. En sådan orientering vil også kunne ske ved brev. Der er ingen materiel forskel på de to orienteringsformer.

Finansudvalget vil dog kvittere for orientering ved aktstykke ved en påtegning, hvorefter det orienterende aktstykke er taget til efterretning.

Valget mellem søgende og orienterende aktstykker afhænger af, om der er tale om en disposition, der beror på Finansudvalgets afgørelse.

Orienterende aktstykker opstilles på samme måde som aktstykker, hvorved der søges bevilling, jf. punkt 3.5 Udarbejdelsen af aktstykker. Dog indeholder orienterende aktstykker ikke noget c- og e-stykke.