3.3 Tilvejebringelse af ny bevillingsmæssig hjemmel i løbet af finansåret

I nedenstående gengives Budgetvejledningens bestemmelser under punkt 3.3

Hvor der ikke i finansloven, budgetvejledningen eller gældende regler i øvrigt er hjemmel til at gennemføre en disposition, skal der tilvejebringes bevillingsmæssig hjemmel forud for dispositionens gennemførelse.

Tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel til nye eller ændrede dispositioner i finansåret sker i praksis ved at opnå Folketingets Finansudvalgs tilslutning til en bevillingsansøgning (aktstykke).

Dette gælder også, hvis det er nødvendigt at gennemføre dispositioner, som har eller kan få udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser i et senere finansår, og hvortil der ikke foreligger hjemmel, jf. punkt 2.2.10 Flerårige dispositioner.

Finansudvalgets tilslutning skal endvid­ere indhentes til dis­positioner i henhold til en bevilling, der på finansloven er givet som en betinget bevilling, f.eks. ved forbehold om sær­skilt fore­læggelse for Finansudvalget. Det kan tillige ved lov eller tekstanmærk­ning være fore­skre­vet, at bestemte dispositioner kun kan gennemføres med Fi­nans­ud­valgets tilslut­ning, jf. punkt 2.2.7 Betingede bevillinger.

Når der opstår en situation (f.eks. forsinkelse eller væsentlige ændringer), som efter reglerne i kapitel 2 forudsætter Finansudvalgets tilslutning til det videre forløb, eller når der er indgået en kontrakt, som er betinget af Finansudvalgets tilslutning, skal forelæggelse ske snarest og inden 3 måneder efter, at ministeriet er blevet bekendt med, at situationen opstod, henholdsvis kontrakten blev indgået.

Endvidere skal følgende dispositioner forelægges:

 • Investeringer i anlægsaktiver mv. samt visse ændringer af investeringsprojekter, jf. punkt 2.6.11 Investeringer i anlægsaktiver mv. (under driftsbevilling).
 • Selvforsikringsudgifter ved omfattende skader og totalskader, jf. punkt 2.4.4 Selvforsikringsudgifter.
 • Huslejekontrakter, der indgås af statsinstitutioner med en privat udlejer, hvortil der er knyttet usædvanlige og byrdefulde vilkår, f.eks. særligt stort depositum eller anden forudbetaling, eller hvis der skal afholdes større udgifter til indretning eller ombygning af det lejede, jf. punkt 2.6.12 Leje af fast ejendom (under driftsbevilling).
 • Huslejekontrakter, der indgås af statsinstitutioner inden for huslejeordningen med en privat udlejer, hvor dette følger af reglerne for forelæggelse af investeringer, jf. punkt 2.6.12 Leje af fast ejendom (under driftsbevilling).
 • Huslejekontrakter, der indgås af institutioner uden for huslejeordningen, hvor dette følger af reglerne for forelæggelse af investeringer, jf. punkt 2.6.12 Leje af fast ejendom (under driftsbevilling).
 • Leasingaftaler med en samlet kontraktsum på 70 mio. kr. eller derover, jf. punkt 2.4.10 Leasing (leje).
 • It-projekter, hvor den samlede udgift udgør 70 mio. kr. eller derover, eller hvor dette følger af reglerne om forelæggelse af investeringer, samt visse ændringer af it-projekter, jf. punkt 2.2.18.1.2 Forelæggelse for Finansudvalget.
 • Repræsentationsudgifter af større omfang eller af ekstraordinær karakter uden særskilt hjemmel på finansloven, jf. punkt 2.4.14 Repræsentation.
 • Bygge- og anlægsprojekter, hvor den samlede totaludgift udgør 70 mio. kr. eller derover, samt visse ændringer af bygge- og anlægsprojekter, hvor det følger af reglerne for forelæggelse, jf. punkt 2.8.3 Bygge- og anlægsprojekter (under anlægsbevilling).
 • Visse ejendomskøb og –salg, hvor det følger af reglerne for forelæggelse, jf. punkt 2.2.16 Salg af fast ejendom mv. og punkt 2.8.4 Ejendomserhvervelse (under anlægsbevilling).
 • Bygningsstyrelsens investeringer i bygge- og anlægsprojekter, hvor den samlede udgift udgør 100 mio. kr. eller derover, jf. punkt 2.7.4.1 Bygge- og anlægsprojekter (under statsvirksomhed).
 • Bygningsstyrelsens ejendomskøb, hvor købssummen udgør 100 mio. kr. eller derover, jf. punkt 2.7.4.2 Ejendomskøb (under statsvirksomhed).
 • Anskaffelser af materielle anlægsaktiver, hvor anskaffelsesudgiften udgør 70 mio. kr. eller derover, jf. punkt 2.8.5 Anskaffelser af materiel mv.
 • Statsfinansierede selvejende institutioners investeringer i bygge- og anlægsprojekter samt it-projekter, hvor den samlede udgift udgør 70 mio. kr. eller derover, jf. punkt 2.11.5 Statsfinansierede selvejende institutioners disponering af modtagne tilskud.
 • Huslejekontrakter, der indgås af statsfinansierede selvejende institutioner, og hvor dette følger af reglerne for forelæggelse, jf. punkt 2.11.5 Statsfinansierede selvejende institutioners disponering af modtagne tilskud.
 • Køb af fast ejendom eller grunde, hvor købssummen udgør 70 mio. kr. eller derover, jf. punkt 2.11.5 Statsfinansierede selvejende institutioners disponering af modtagne tilskud.

Ved forelæggelse af investeringer og anskaffelser for Finansudvalget, jf. punkt 2.2.18.1.2, 2.6.11, 2.7.4.1-2, 2.8.3-5 og 2.11.5.4-6, skal eventuel ekstern medfinansiering medregnes ved opgørelse af de samlede projektudgifter, i det omfang staten opnår fuldt ejerskab over det pågældende aktiv.

Finansministeriet kan efter omstændighederne give tilslutning til, at der på forventet efterbevilling foretages mindre væsentlige dispositioner, som er uden principiel betydning.