3.2 Nye eller ændrede dispositioner hvor hjemmel er givet

I nedenstående gengives Budgetvejledningens bestemmelser under punkt 3.2

I visse tilfælde er der i bevillingsreglerne hjemmel til at foretage nye eller ændrede dispositioner i løbet af et finansår i forhold til de bevillinger, der er givet på finansloven, jf. dog afsnit 3.1.1 ovenfor.

Inden for givne bevillinger (optages ikke på tillægsbevillingslovforslaget):

 • Merudgifter der afholdes af videreførselsbeløb, jf. punkt 2.2.12 Videreførsel af uforbrugt bevilling til efterfølgende år.
 • Merudgifter der modsvares af merindtægter på nettobevillinger, jf. punkt 2.2.5 Brutto- og nettobevillinger, eller har hjemmel i anmærkningerne, jf. punkt 2.10.2 Bruttobevilling (under reservationsbevilling) og punkt 2.12.2 Bruttobevilling (under anden bevilling).
 • Omdisponeringer inden for en rammebevilling, jf. punkt 2.2.8 Bevillingsforudsætninger i anmærkningerne.
 • Lovbundne udgifter og indtægter, jf. punkt 2.9.2 Sammenhængen mellem bevilling og lovgivning.
 • Udgifter til afskrivning og nedskrivning af fordringer, jf. punkt 2.4.6 Nedskrivning af fordringer.

Uden for givne bevillinger (optages på tillægsbevillingslovforslaget):

 • Overførsler mellem hovedkonti, jf. punkt 2.2.9.1 Bevillingsoverførsler.
 • Udgifter der følger af ny lovgivning, som vedtages i tiden fra 15. oktober i året forud for finansåret (B-året) til udløbet af finansåret, jf. punkt 2.2.19 Bevillingsparagraffen.
 • Indtægter og udgifter vedrørende EU-tilskud, der forudsætter afholdelse af tilsvarende udgifter herunder udgifter til Danmarks EU-bidrag, jf. punkt 2.4.1 Udgifter som følge af EU-retsakter.
 • Udgifter til indfrielse af garantier og statsforskrivninger, jf. punkt 2.4.2 Indfrielse af garantier og statsforskrivninger.
 • Udgifter pålagt ved dom mv., jf. punkt 2.4.3 Udgifter pålagt ved dom mv.
 • Selvforsikringsudgifter, jf. punkt 2.4.4 Selvforsikringsudgifter.
 • Udgifter til bevarelse af statsaktiver, jf. punkt 2.4.5 Bevarelse af statsaktiver.
 • Indtægter ved ekspropriation, jf. punkt 2.2.16 Salg af fast ejendom mv.
 • Ejendomssalg, jf. punkt 2.2.16 Salg af fast ejendom mv.
 • Bygningsstyrelsens ejendomskøb, hvor købssummen udgør under 100 mio. kr., jf. punkt 2.7.4.2 Ejendomskøb (under statsvirksomhed).
 • Oprettelse af nye aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed som følge af kontroludbud, jf. punkt 2.6.8.1 Anvendelse og hjemmel (under indtægtsdækket virksomhed).
 • Mer- eller mindreudgifter som følge af aktivitetsafvigelser fra det i anmærkningerne givne på hovedkonti af bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution, jf. punkt 2.11.4 Ministeriets disponering af bevillingen.
 • Udmøntning af budgetreguleringer.