1.4 Økonomistyring

I nedenstående gengives Budgetvejledningens bestemmelser under punkt 1.4

Inden for de givne udgiftsmæssige og bevillingsmæssige rammer, skal økonomistyring sikre sammenhæng og gennemsigtighed i styringen. Det gælder styringen af faglige og økonomiske mål og resultater samt styringen af aktiviteter og ressourcer.

Departementer og andre statslige virksomheder er omfattet af kravene til god økonomistyring i staten, der fremgår af Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning.

Det indebærer bl.a., at departementer og virksomheder forud for finansåret skal udarbejde periodiserede grundbudgetter for bevillinger af typen driftsbevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling, anlægsbevilling og statsfinansieret selvejende institution. For bevillinger af typen lovbunden bevilling og anden bevilling skal der udarbejdes periodiserede grundbudgetter i det omfang, bevillingen er omfattet af det statslige udgiftsloft. Grundbudgetterne og prognoserne skal revideres ved kvartalsvise koncernopfølgninger.

Virksomhederne skal foretage måneds- og kvartalsvise budget- og regnskabsopfølgninger på relevante hovedkonti. Departementet skal endvidere kvartalsvist foretage en budget- og regnskabsopfølgning (koncernopfølgning) for alle relevante hovedkonti på ministerområdet.

Departementernes kvartalsvise koncernopfølgning for 1. og 2. kvartal danner grundlag for den forudgående udgiftskontrol, mens koncernopfølgning 4 danner grundlag for den efterfølgende udgiftskontrol i medfør af budgetloven, jf. afsnit 1.2.3.