1.6 Revision

I nedenstående gengives Budgetvejledningens bestemmelser under punkt 1.6

Revisionen af statsregnskabet udføres af de af Folketinget valgte statsrevisorer, jf. grundlovens § 47, stk. 2, og lov om statsrevisorerne, i samarbejde med rigsrevisor, jf. lov om revisionen af statens regnskaber mm. (rigsrevisorloven).

Rigsrevisionen reviderer statsregnskabet blandt andet med henblik på udarbejdelse af Beretning om revision af statsregnskabet. Rigsrevisionen gennemfører finansiel revision af alle paragraffer i statsregnskabet, bortset fra § 3, der revideres af et privat revisionsfirma. Derudover gennemgås de enkelte ministeriers redegørelser for mer- eller mindreforbrug i forhold til de på bevillingslovene optagne bevillinger, de såkaldte regnskabsmæssige forklaringer.

På grundlag af beretningen om revisionen af statsregnskabet, de enkeltberetninger rigsrevisoren har udarbejdet i løbet af finansåret, ministrenes redegørelser, rigsrevisorens bemærkninger hertil og statsrevisorernes bemærkninger til sagerne i deres helhed afgiver statsrevisorerne en endelig betænkning over statsregnskabet og indstilling om Folketingets beslutning vedrørende regnskabet, jf. grundlovens § 47, stk.3.

Betænkningen behandles i Folketingets Finansudvalg, der eventuelt vil indhente supplerende oplysninger og redegørelser om de af statsrevisorerne fremdragne sager.

Finansudvalget udarbejder forslag til folketingsbeslutning om statsregnskabet. Folketingets endelige beslutning vedrørende regnskabet vil normalt kunne foretages ca. halvandet år efter det pågældende finansårs udløb.