Fortsættende virksomhed

Læs nærmere om håndtering af likviditetsafregning mellem modtagende og afgivende likviditetsområde.

Likviditetsafregning, nettoomsætningsformuen og overført overskud (FF7/SE7-kontiene)

Afregningen skal som udgangspunkt ske via virksomhedernes ud- og indbetalingskonti tilknyttet FF7/SE7-kontiene.

På afregningstidspunktet fremsender den afgivende virksomhed meddelelse til den modtagende virksomhed vedr. det overførte overskud, således at der kan sker en synonym bogføring på konto 7414.

Den afgivende virksomhed fremsender ligeledes meddelelse til den modtagende virksomhed vedr. nettoomsætningsformuen, således at der kan sker en synonym bogføring på mellemregningskonto 9778, jf. dog nedenstående afsnit vedr. den langfristede gæld.

Likviditetsafregning, den langfristede gæld (FF4/SE4/SE6-kontiene)

Virksomheden, som skal overtage anlægsaktiver, skal ligeledes optage en langfristet gæld svarende til aktivernes bogførte værdi. Overtagelsen af anlægsaktiver og optagelsen af den langfristede gæld skal i princippet ske med virkning pr. 01/01. i det pågældende finansår. I praksis foretages afregningen i samarbejde med Økonomistyrelsen efter nedenstående retningslinjer:

Afregning af rente vil ske på den afgivende virksomheds FF4/SE4/SE6 konto, indtil det kvartal likviditetsflytningen vedr. anlægsoverdragelsen foretages.

Renten fra de[t] foregående kvartal[er] skal IKKE overdrages til den modtagne virksomhed, idet overdragelsen af den langfristede gæld bliver gennemført med valørdato d. 01.01. Dette bevirker en automatisk renteregulering i det næstkommende kvartal for både den modtagende og afgivende virksomheds langfristede gæld.

Nedenstående skema fremsendes til Økonomistyrelsen, når modtagende og afgivende virksomhed er nået til enighed herom.

Valørdato Fra konto Til konto  Beløb Tekst på kontoudtog  Periode 
01.01.20xx TRS-konto (FF4) TRS-konto (FF4)     xx/20xx