Blanketter til den regnskabsmæssige flytning

Læs nærmere om de blanketter der skal anvendes til brug for opgørelse og flytning af regnskabsposter.

Der anvendes 2 sæt af blanketter til flytning af balanceposter. Det ene sæt anvendes til flytning af balanceposter excl. videreførelser og det andet anvendes til flytning af overført overskud og videreførelser. Derudover findes blanketter til flytning af driftsposter.

Blanketter til brug for den regnskabsmæssige flytning udfyldes af den virksomhed, som er ansvarlig for den afgivende hovedkonto, men skal være afstemt med den virksomhed, som er ansvarlig for den modtagende hovedkonto.

Selve bogføringen skal koordineres mellem den afgivende og den modtagende virksomhed, således at det sikres, at bogføringen er identisk i begge virksomheder. Den afgivende og modtagende virksomhed skal ligeledes sikre, at bogføringen foretages i den samme regnskabsperiode. Det er den afgivende virksomhed som har initiativforpligtelsen i relation til koordineringen med den modtagende virksomhed.

Blanket til flytning af driftsposter

Driftsposter flyttes mellem regnskaberne med posteringstype N ”Normalpostering”, og kræver ikke Økonomistyrelsens godkendelse. Til brug for opgørelse og flytning af driftsposter anvendes følgende blanket:

Blanket til flytning af driftsposter

Blanketter til flytning af balanceposter

Blanket for balanceflytninger på det omkostningsbaserede område (xlsx)

Blanket for balanceflytninger på det udgiftsbaserede område (xlsx)

Blanket for balanceflytninger mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede område (xlsx)

Der skal udfyldes en blanket for hver hovedkonto, der berøres af ressort-/organisationsændringen (virksomhedsbærende hovedkonto på det omkostningsbaserede område).

Af blanketten skal fremgå, hvad der ønskes flyttet fra hovedkontoen, og hvem der skal modtage de afgivne balanceposter. Hver blanket kan kun indeholde én afgivende hovedkonto og én modtagende hovedkonto. I den udstrækning der flyttes balanceposter fra en afgivende hovedkonto til to modtagende hovedkonti, skal der udfyldes en særskilte blanket for hver flytning.

Ved udfyldelsen af blanketten er det vigtigt at være opmærksom på fortegnsangivelsen for herved at sikre, at nettobevægelsen nederst i blanketten opgøres korrekt.

Når blanketten er udfyldt og godkendt af såvel afgivende og modtagende virksomhed sendes den til Økonomistyrelsen til godkendelse. Blanketten indsendes via postkassen: 

Blanketter til flytning af overført overskud og videreførelser

I den udstrækning der i forbindelse med en ressort-/organisationsændring skal flyttes overført overskud, skal denne flytning bogføres som en almindelig kontoændring i forbindelse med bevillingsafregningen.

Flytning af videreført overskud og videreførelser skal godkendes af Økonomistyrelsen, før bogføringen kan foretages.

De aftalte flytninger angives i nedenstående 2 skemaer, der indsendes til Økonomistyrelsen. Blanketten indsendes via postkassen: 

Når Økonomistyrelsen har godkendt de ønskede flytninger kan bogføringen foretages.

Blanket til flytning af overført overskud (omkostningsbaseret) (xlsx)

Blanket til flytning af videreførelser (udgiftsbaseret) (xlsx)

Blanket til flytning af overført overskud og videreførelser (omk/udg) (xlsx)