Overdragelse af personale

Der skal ved ressort- og organisationsændringer tages stilling til, hvilken betydning omlægningen har for de enkelte medarbejdere. Ansættelse af de særlige rådgivere skal også på plads.

Lige efter den kongelige resolution/beslutning om organisationsændring skal det enkelte ministerium informere de berørte medarbejdere om, hvilken proces der bliver sat i gang ved en overdragelse.

Den institution, der afgiver opgaver, skal udpege hvilke medarbejdere der følger med deres opgaver. Ved en ressortomlægning sker det typisk, når delingsaftalen er på plads, eller hvis det følger direkte af den kongelige resolution. Herefter følger et mere formelt spor, hvor medarbejderne orienteres om overdragelsen, og hvad det betyder for dem og deres nye arbejdsplads.

Milepæle

Processen med at overdrage medarbejderne tager typisk en måned, og milepælene følger den plan, der er lagt for den udgiftsmæssige deling: (Tidsfristen ved hver milepæl er vejledende med forbehold for ferie m.m.)

 

 Dag 0 Den kongelige resolution/beslutning om organisationsændring
 Løbende

Håndtering og eventuel omlægning af ferie for nøglemedarbejdere

Løbende dialog med samarbejdsudvalg (SU) om påvirkningen af medarbejdere, opgaver og økonomi

Orientering af tillidsrepræsentanter (TR) og drøftelser med SU, samt afklaring af TR-repræsentation

 Dag 0 Kommunikation til medarbejderne om omlægningerne og den videre proces
 Dag 18 Identifikation af medarbejdere, der bliver overdraget med opgaver til en ny institution
 Efter
 Dag 18

Formel orientering af medarbejderne om overdragelsen til en ny institution

Den institution, der modtager medarbejdere informerer og onboarder

 Dag 30 Overlevering af oplysninger til det ministerium, der modtager opgaver
 Dag 48

Senest en måned efter identifikationen (dag 18) skal overdragede medarbejdere have besked

Væsentlige stillingsændringer skal varsles    

 Inden
 Dag 80

Personaleadministration, systemadgange og bemyndigelser skal være håndteret.

Det gælder også oprettelsen af medarbejderne i systemerne og flytning af løn.


Faglige vejledninger og skabeloner

Her finder du de vejledninger og skabeloner, der er nødvendige for at håndtere personalespørgsmål:

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål om ressortomlægninger
Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere

Du kan læse mere om håndtering af ressortomlægninger i den Personale Administrative Vejledning (PAV). Særligt kapitlerne 6, 11, 15 og 32 er relevante. Yderligere materiale bliver sendt ud særskilt.

Skabeloner til brug for overdragelse medarbejdere mv. kan findes på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside, www.medst.dk.

Kontaktoplysninger

Her finder du kontaktoplysninger, hvis du har personalespørgsmål.