Intern revision

Der kan oprettes en intern revision efter aftale mellem vedkommende minister og rigsrevisor (rigsrevisorlovens § 9 – derfor såkaldt § 9-aftale) for enkelt institutioner, institutions- eller forvaltningsområder.

Der kan oprettes en intern revision efter aftale mellem vedkommende minister og rigsrevisor (rigsrevisorlovens § 9 – derfor såkaldt § 9-aftale) for enkelt institutioner, institutions- eller forvaltningsområder. Samarbejdet mellem Rigsrevisionen og den interne revision tilrettelægges ved regelmæssige møder.

Rigsrevisor kan efter rigsrevisorlovens § 9 aftale med vedkommende minister, at revisionsopgaver kan varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og et organ for intern revision.

Der kan også indgås aftaler om intern revision mellem Rigsrevisionen og selvstændige forvaltningssubjekter og interessentskaber mv., jf. rigsrevisorlovens § 9, stk. 2 og 3.

Den interne revision skal – som Rigsrevisionen – udføre revisionsopgaverne i overensstemmelse med principperne om God Offentlig Revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens § 3.

Rigsrevisionen har opstillet en standard § 9-aftale for at sikre, at de indgåede aftaler bliver nogenlunde ensartede.

Den interne revision har den finansielle revision som sin hovedopgave, mens Rigsrevisionen indskrænker sig til et tilsyn og efter omstændighederne supplerende revision. Intern revision bør også som udgangspunkt udføre forvaltningsrevision, i hvert fald i form af løbende forvaltningsrevision, der ofte kan udføres i samme arbejdsgang som den finansielle revision.

Større undersøgelser vil normalt falde uden for den interne revisions opgaver. Det er dog nærliggende, at den interne revision bistår Rigsrevisionen i forbindelse med undersøgelse på det pågældende institutionsområde, men det er ikke altid tilfældet.

Den interne revision skal, inden for aftalens rammer, være uafhængig af ledelsen hvad angår planlægning, prioritering, tilrettelæggelse og udførelse af revisionen. Den interne revision skal have adgang til alle oplysninger, som efter dens skøn er nødvendige for løsning af opgaverne, og skal tidligst muligt inddrages i planlægning og ændring af regnskabssystemerne og tilrettelæggelse af forretningsgange. Den interne revision har mulighed for løbende at bistå og rådgive institutionernes ledelse.

Normalt vil den interne revision være placeret i organisationen som en uafhængig stabsfunktion med referat direkte til institutionens chef. Det er ikke noget krav, at en intern revision er en enhed i organisationen, det kan også være en ekstern revisor eller revisionsfirma, som udfører opgaven.

Den interne revision afgiver efter afslutning af årets revision en skriftlig beretning om det udførte arbejde og de konklusioner, der kan drages på grundlag heraf.

Samarbejdet mellem den interne revision og Rigsrevisionen tilrettelægges ved møder. Rigsrevisionens tilsyn med den interne revision og det praktiske samarbejde foregår i dialog.