Tillægsbevillingslovforslagets tekst

Læs nærmere om opstilling af tillægsbevillingslovforslagets tekst.

Tillægsbevillingslovforslagets tekst opdeles i:

A. Oversigter
B. Bevillinger
C. Tekstanmærkninger

Opdelingen af tillægsbevillingslovforslaget på paragraffer svarer til finanslovforslagets opdeling, og de enkelte aktivitetsområder, hovedområder og hovedkonti mv. har også de samme betegnelser som på finansloven.

Som på finanslovforslaget skal "A. Oversigter" indeholde en bevillingsoversigt og en artsoversigt. Disse oversigter viser tillægsbevillingen fordelt på aktivitetsområder henholdsvis hovedarter.

Under "B. Bevillinger" vises de enkelte tillægsbevillingsforslag.

Kun de hovedkonti, hvortil der søges tillægsbevilling vises. For hver hovedkonto anføres i udgifts- og/eller indtægtskolonnen den vedtagne finanslovs bevillingstal (B), og dernæst i linien nedenunder den eventuelt søgte tillægsbevilling (TB). For eksisterede kontoen uden en bevilling på finansloven anføres "-".

Afsnit A og B dannes automatisk på grundlag af de beløb, der indrapporteres til SB-systemet, og som anføres i anmærkningernes TB-specifikation.

For "C. Tekstanmærkninger" opføres på tillægsbevillingslovforslaget alene nye tekstanmærkninger i forhold til finansloven, samt ændringer til eksisterende tekstanmærkninger.

Nye tekstanmærkninger nummereres i fortsættelse af finanslovens nummerering inden for hver af de to grupper af tekstanmærkninger. Læs mere under tekstanmærkninger. Læs mere under anmærkninger til tekstanmærkninger. En ændring af en eksisterende tekstanmærkning kan foretages ved, at den tekstanmærkning der er opført på finansloven udgår og erstattes af en ny.