Kategorisering af tillægsbevillingslovforslaget

Læs nærmere om kategorisering af tillægsbevillingslovforslaget i SB-systemet.

Der skal foretages en kategorisering af tillægsbevillingslovforslaget samtidig med, at dette indrapporteres til SB-systemet. Se mere under Indrapportering af TB-forslaget til SB-systemet.

Kategoriseringen har til formål at give en oversigt over årsagerne til, at der søges tillægsbevilling. Den foretages på tværs af finanslovens udgiftsarter.

De egentlige ændringer af bevillingernes størrelse eller forudsætninger, som optages på tillægsbevillingslovforslaget, kategoriseres således: 

  1. Ny lovgivning
  2. Aktstykker 
  3. Ekstra ordinære udgifter som følge af COVID-19
  4. Overførsel mellem ministerområder
  5. Overførsel mellem hovedkonti 
  6. Dispositionsbegrænsninger
  7. Direkte efterbevilling mv.
  8. Andre bevillingsforslag

ad 1. Ny lovgivning. Finanslovens bevillingsparagraf hjemler, at der i finansåret kan disponeres på forventet efterbevilling med hensyn til udgifter og indtægter, der følger af ny lovgivning. Anvendelsen af bevillingsparagraffen forudsætter, at udgifternes og indtægternes størrelse eller beregningsgrundlag tydeligt fremgår af den pågældende lovgivning, eller på anden måde har været oplyst Folketinget i forbindelse med behandlingen af lovforslagene. Bevillingsændringer der således følger af vedtagne love, opføres under denne kategori. I teksten til transaktionen henvises der til lovnummer og indhold.

ad 2. Aktstykker. I tilfælde hvor der i finansårets løb er søgt hjemmel til gennemførelsen af dispositioner (der ikke var hjemlet på finansloven) ved forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget, skal de ansøgte bevillingsændringer opføres på tillægsbevillingslovforslaget under denne kategori. Kategorien anvendes endvidere i forbindelse med overførsel af beløb til og fra bloktilskudspuljen under Indenrigsministeriet.

ad 2. Ekstra ordinære udgifter som følge af COVID-19. Kategorien anvendes midlertidigt. Retningslinjer udsendes af Finansministeriet.

ad. 4. Overførsel mellem ministerområder. Denne kategori omfatter både egentlige ressortomlægninger og andre bevillingsoverførsler mellem ministerområder. Hvor der ved kgl. resolution sker overførsel af et område fra et ministerium til et andet i løbet af finansåret ændres bevillingskonteringen som udgangspunkt ikke, idet udgifterne i det indeværende år fortsat regnskabsføres under den hidtidige konto. I visse tilfælde, fx ved opsplitning af en bevilling eller ved sammenlægning af to aktiviteter, hvor regnskabsmæssig adskillelse ikke er mulig, kan det være hensigtsmæssigt alligevel at flytte bevillingskonteringen. I sådanne tilfælde opføres bevillingsændringerne under denne kategori i tillægsbevillingslovforslaget. Kategorien omfatter også overførsler fra § 35. Generelle reserver, som er direkte hjemlet i anmærkningsteksten. Den omfatter således ikke overførsler fra § 35. Generelle reserver som følge af aktstykker eller ny lovgivning. Bevillingsændringer der optages under denne kategori, vil altid være modsvaret af en modsat rettet bevægelse under et andet ministerium. I teksten til transaktionen anføres, hvad der flyttes og hvorhen (angivet ved kontonummer).

ad. 5. Overførsel mellem hovedkonti. Denne kategori omfatter overførsler mellem hovedkonti inden for ministerområdet. Bevillingsændringer, der optages under denne kategori, vil altid være modsvaret af en modsat rettet bevægelse andetsteds under ministerområdet. Der kan i anmærkningerne på finansloven være givet særskilt hjemmel til at overføre beløb mellem hovedkonti. I det omfang en sådan hjemmel søges udnyttet, skal overførslerne optages på TB under denne kategori. Tilsvarende gælder, hvis der undtagelsesvis foretages overførsel med særskilt forudgående tilslutning fra Finansministeriet. Der vil ikke være adgang til at foretage sådanne overførsler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Adgangen til overførsel til andre konti omfatter ikke mindreforbrug ved manglende udførelse af særligt forudsatte aktiviteter, hvor bevillingen er givet på aktstykke i finansårets løb. Det overførte beløb vil skulle anvendes i overensstemmelse med forudsætningerne for den hovedkonto, hvortil der overføres, herunder de almindelige regler for disponeringen over en Driftsbevilling. Se mere i Budgetvejledningen om driftsbevillinger. Der kan ikke uden særskilt forelæggelse afholdes udgifter til formål, der ikke kan henføres til en af de hovedkonti, hvortil der er givet bevilling. I teksten til transaktionen anføres hvilken hovedkonto der flyttes til/fra, samt evt. en kort begrundelse for overførslen.

Denne kategori omfatter ikke udmøntninger af reserver og budgetreguleringer. Denne type af transaktioner høre under kategori 9. Andre bevillingslovforslag. 

ad. 7. Dispositionsbegrænsninger. Denne kategorisering anvendes, hvor det er foreskrevet i cirkulære eller lignende fra Finansministeriet.

ad. 8. Direkte efterbevilling mv. Kategorien omfatter bevillingsforslag, der optages på tillægsbevillingslovforslaget som direkte efterbevilling med særlig hjemmel i anmærkninger eller tekstanmærkning eller efter budgetvejledningen.

Transaktionsteksten skal indeholde en nærmere beskrivelse af tillægsbevillingsforslaget.

ad. 9. Andre bevillingsforslag. Bevillingsændringer, som ikke er omfattet af kategorierne ovenfor, anføres under denne kategori, herunder bevillingsforslag, der efter omstændighederne optages med tilslutning fra Finansministeriet. Se mere i bevillingsreglerne.. Derudover omfatter kategorien udmøntning af budgetreguleringskonti og reserver.