Pris- og lønforudsætninger

Læs nærmere om bevillingslovenes pris- og lønforudsætninger.

Som grundlag for udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2024 er der foretaget en opregning af budgetoverslagsårene på finansloven for 2023 til det forventede pris- og lønniveau i 2024. Pris- og lønforudsætningerne tager som vanlig afsæt i forudsætninger fra Økonomisk Redegørelse, maj 2023. Majredegørelsen er offentliggjort på www.oim.dk.

De pris- og lønindeks, som udgør udgangspunktet for opregningen til 2024-niveau, fremgår af tabellen.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

  1. En niveaukorrektion sfa. nye skøn over udviklingen fra 2022 til 2023.
  2. Et skøn over udviklingen fra 2023 til 2024.

Den samlede opregning tager således højde for reviderede skøn for pris- og lønudviklingen i forhold til opregningen på sidste års finanslov.

  Niveaukorrektion  Skøn 2023-2024 Samlet opregning
Statsligt lønindeks  -0,7 4,3 3,6
Tilpasningsprocent+1,7 3,3 3,3
Tilpasningsprocent+2  - 3,5 3,5
Satsreguleringsprocent  3,2 3,2
Forbrugerprisindeks  2,5 3,0 5,5
Nettoprisindeks  3,9 2,7 6,6
Anlægsindeks  8,61) 3,8 12,4
Vejindeks  10,11) 3,8 13,9
Generelt pris- og lønindeks  0,6 3,8 4,4

1) Niveaukorrektionen i anlægs- og vejindekset omfatter en samlet niveaukorrektion for 2022 og 2023.

Til brug for fastprisberegninger, herunder i aktivitets- og virksomhedsoversigterne på finansloven, er der behov for at se på den faktisk konstaterede pris- og lønudvikling. Se udviklingen i de indeks, der anvendes ved fastprisberegninger her.