Pris- og lønforudsætninger

Læs nærmere om bevillingslovenes pris- og lønforudsætninger.

Pris- og lønforudsætninger er senest blevet opdateret d. 6. juni 2024. Pris- og lønforudsætningerne opdateres vanligt kun én gang årligt senest primo juni.

Som grundlag for udarbejdelsen af finanslovforslaget for 2025 er der foretaget en opregning af budgetoverslagsårene på finansloven for 2025 til det forventede pris- og lønniveau i 2025. Pris- og lønforudsætningerne tager som vanlig afsæt i forudsætninger fra Økonomisk Redegørelse, maj 2024. Majredegørelsen er offentliggjort på www.oim.dk.

De pris- og lønindeks, som udgør udgangspunktet for opregningen til 2025-niveau, fremgår af tabellen.

Pris- og lønopregningen består af to elementer:

  1. En niveaukorrektion sfa. nye skøn over udviklingen fra 2023 til 2024.
  2. Et skøn over udviklingen fra 2024 til 2025.

Den samlede opregning tager således højde for reviderede skøn for pris- og lønudviklingen i forhold til opregningen på sidste års finanslov.

  Niveaukorrektion  Skøn 2024-2025 Samlet opregning
Statsligt lønindeks  0,9 3,2 4,1
Tilpasningsprocent+1,7 3,6 3,6
Tilpasningsprocent+2  - 3,9 3,9
Satsreguleringsprocent  3,6 3,6
Forbrugerprisindeks  -0,9 2,1 1,2
Nettoprisindeks  -1,9 1,9 0,0
Anlægsindeks  -0,51) 2,8 2,3
Vejindeks  -0,61) 2,8 2,2
Generelt pris- og lønindeks  0,2 2,8 3,0

1) Niveaukorrektionen i anlægs- og vejindekset omfatter en samlet niveaukorrektion for 2023 og 2024.

Til brug for fastprisberegninger, herunder i aktivitets- og virksomhedsoversigterne på finansloven, er der behov for at se på den faktisk konstaterede pris- og lønudvikling. Se udviklingen i de indeks, der anvendes ved fastprisberegninger her.