Ny lønseddel

Her på siden, kan du få overblik over informationerne på din lønseddel og få svar på ofte stillede spørgsmål.

Nedenfor er lønsedlen klippet op og beskrevet i afsnit:

  1. Oplysninger om lønmodtager og arbejdsplads
  2. Lønoplysninger
  3. Bemærk
  4. Skatteoplysninger
  5. Ansættelsesoplysninger
  6. Pensionsoplysninger
  7. Oplysninger til eIndkomst
  8. Nyt

 1. Oplysninger om lønmodtager og arbejdsplads

Lønseddelsoplysninger

1.1 Her angives lønmodtagerens navn samt lønsedlens lønnummer og udskrivningsdato. Lønnummeret består af medarbejderens CPR-nummer samt et 3 cifret løbenummer.

1.2 Lønmodtagerens titel, navn og adresse.

1.3 Arbejdspladsens navn, adresse og telefonnummer. Adresseoplysninger vedrørende arbejdspladsen hentes fra virk.dk, og er tilknyttet institutionens P-nummer. Løngruppen er en teknisk betegnelse, der anvendes i Statens Lønløsning. Hvis du har konkrete spørgsmål til din lønseddel kan du kontakte din HR-afdeling, der er angivet under ”Kontakt”.

2. Lønoplysninger

Afsnit "lønoplysninger" fra lønseddel

2.1 Her angives det endelige beløb, som overføres til banken, samt den dato, hvorfra beløbet er til rådighed. Hvis beløbet er negativt, skylder lønmodtageren arbejdsgiveren penge, som vil blive opkrævet. Dette kan foregå som modregning på en fremtidig lønudbetaling.
Såfremt lønmodtageren ikke har en Nemkonto, fremgår det kontonummer, som lønnen overføres til.

2.2 Under Lønoplysninger findes to typer informationer: løndele og lønperioder.
Løndele er de delelementer som udgør den samlede løn, og de er angivet med en kode og en Løndelstekst. Koden er et tal som benyttes af lønsystemet, og er unikt for hver Løndel, mens Løndelsteksten er løndelens navn.
Lønperioder er den periode, som de enkelte løndele er beregnet for. Øverste linje under lønoplysninger angiver den aktuelle måned.
Der kan forekomme efterreguleringer således, at lønsedlen indeholder løndele fra en tidligere periode end den aktuelle måned. I disse tilfælde angives perioden under lønoplysningerne sammen med de løndele, som afregnes for den pågældende periode.

2.3 ’Antal enh’ og ’Sats’ angiver antallet af enheder for den enkelte løndel, samt hvilken sats de enkelte enheder udløser. Eksempler på løndele, der afregnes i enheder er antal timer, antal møder og antal kilometer. Satser kan eksempelvis være en procentsats som ved Feriegodtgørelse 12,5% eller en timesats i forbindelse med udbetaling af overarbejde.

2.4 '(+)beløb’ og ’(-)beløb’ angiver henholdsvis, hvad der indgår i beregningen af bruttolønnen og hvad der fradrages bruttolønnen for at beregne nettolønnen for den enkelte løndel. Nederst er summen af (+)beløb og summen af (-)beløb angivet. Beløbet til disposition udgøres af forskellen mellem disse to tal.

3. Bemærk

I feltet ”Bemærk” kan der stå oplysninger om udbetaling af 1. og 2. ledighedsdag. Som oftest vil feltet være tomt.

4. Skatteoplysninger

Skatteoplysning med eksempel på fradrag (3610 kr) og Træk % (36)

Her angives oplysninger om lønmodtagers skattekort, skattefradrag og træksats i procent. 

5. Ansættelsesoplysninger

Ansættelsesoplysninger med "Personalekategori(5.1) Lønplacering (5.2) Trin (5.3), Skalatrin (5.4) Oprykningsdato (5.5)

5.1 Personalekategorien henviser til en given overenskomst eller aftale, og anvendes til beregning af lønnen. Personalekategorien angives både som nummer og tekst.

5.2 Lønindplacering er en talkode, som henviser til forskellige underliggende klasseinddelinger eller løngrupper inden for en given personalekategori.

5.3 Det kan i nogle overenskomster/aftaler være aftalt, at en given lønindplacering har en underliggende opdeling i trin, der kan være udtryk for et lønforløb. Ændringer i trinforløb kan være anciennitets- eller aftalebaseret, alt afhængigt af overenskomsten eller aftalen. Antallet af trin varierer i henhold til overenskomst/aftale.

5.4 Skalatrin benyttes ved tjenestemandslønninger og lønninger, som svarer til tjenestemandslønninger. For akademikere skal skalatrinet indikere hvilket basisløntrin lønmodtageren er på, idet der kan være forskellige lønforløb for akademikere afhængigt af deres uddannelse. For øvrige medarbejdergrupper vil værdien som oftest være 99.

5.5 Feltet ”Oprykningsdato” anvendes i de overenskomster, hvor der er aftalt et anciennitetsbaseret lønforløb. Således er oprykningsdatoen den dato, hvor der sker oprykning til næste højere løntrin. Når det sidste løntrin i anciennitetsforløbet er opnået vil der står ”Sluttrin” ved oprykningsdatoen. De fleste overenskomster og aftaler har dog ikke et anciennitetsbaseret lønforløb og der vil ved ”Oprykningsdato” være angivelsen ”Ingen”.

6. Pensionsoplysninger

Pensionsoplysninger med eksempel på Pensionsbetaling, Procent, Samlet pens og indbetalt pens.

6.1 Her angives oplysninger om de enkelte pensionsbidrag, herunder hvilken pensionskasse der indbetales til, pensionsprocenten samt hvor meget lønmodtagerens egen andel udgør. Lønmodtagerens andel betales af arbejdsgiveren og benyttes primært til opsummering og til beregning af særlig feriegodtgørelse.
Hvilke bidrag, der fremgår af lønsedlen, afhænger af lønmodtagerens pensionsordning.

6.2 For nogle pensionsbidrag angives en procentsats, som benyttes til beregning af bidragets størrelse.

6.3 ’Samlet pens’ henviser til beløbet for det enkelte pensionsbidrag.

6.4 Her angives det samlede beløb, som indbetales til pensionskassen.

Pensionsbidragene indgår ikke i sammentællingen på lønsedlen. Disse er oplysninger til lønmodtageren om, hvad arbejdsgiveren betaler til lønmodtagerens pensionsordning.

7. Oplysninger til eIndkomst

På lønsedlens side 2 angives de beløb, som er oplyst til E-indkomst.

Eksempel på eIndkomst med felter og beløb (7.1) Perioden (7.2) og År til dato (7.3)

7.1 Oplysning om og angivelse af aktuelt år. Liste over hvilke felter og beløb, der er oplyst til SKAT via e-Indkomst.

7.2 Her fremgår denne måneds beløb fordelt på de enkelte felter.

7.3 Beløbene i de angivne felter er summeret for det aktuelle år.

8. Nyt

Feltet ”Nyt” er forbeholdt lokale informationer. Den lokale HR-afdeling kan på egne eller ledelsens vegne skrive informationer af generel karakter med relevans for samtlige medarbejdere.

Eksempel på nyhed "Husk at tilmelde dig sommerfesten hos Heidi. Deadline d. 18 juni.