Din lønseddel

Her på siden, kan du få overblik over informationerne på din lønseddel og få svar på ofte stillede spørgsmål.

Nedenfor er lønsedlen klippet op og beskrevet i afsnit:

  1. Oplysninger om lønmodtager og arbejdsplads
  2. Lønoplysninger
  3. Bemærk
  4. Skatteoplysninger
  5. Ansættelsesoplysninger
  6. Pensionsoplysninger
  7. Oplysninger til eIndkomst
  8. Ferie og omsorg
  9. Nyt

 1. Oplysninger om lønmodtager og arbejdsplads

Lønseddelsoplysninger

1.1 Her angives lønmodtagerens navn samt lønsedlens lønnummer og udskrivningsdato. Lønnummeret består af medarbejderens CPR-nummer samt et 3 cifret løbenummer.

1.2 Lønmodtagerens titel, navn og adresse.

1.3 Arbejdspladsens navn, adresse og telefonnummer. Adresseoplysninger vedrørende arbejdspladsen hentes fra virk.dk, og er tilknyttet institutionens P-nummer. Løngruppen er en teknisk betegnelse, der anvendes i Statens Lønløsning. Hvis du har konkrete spørgsmål til din lønseddel kan du kontakte din HR-afdeling, der er angivet under ”Kontakt”.

2. Lønoplysninger

Screenshot med lønoplysninger fra lønseddel

2.1 Her angives det endelige beløb, som overføres til banken, samt den dato, hvorfra beløbet er til rådighed. Hvis beløbet er negativt, skylder lønmodtageren arbejdsgiveren penge, som vil blive opkrævet. Dette kan foregå som modregning på en fremtidig lønudbetaling.
Såfremt lønmodtageren ikke har en Nemkonto, fremgår det kontonummer, som lønnen overføres til.

2.2 Under Lønoplysninger findes to typer informationer: løndele og lønperioder.
Løndele er de delelementer som udgør den samlede løn, og de er angivet med en kode og en Løndelstekst. Koden er et tal som benyttes af lønsystemet, og er unikt for hver Løndel, mens Løndelsteksten er løndelens navn.
Lønperioder er den periode, som de enkelte løndele er beregnet for. Øverste linje under lønoplysninger angiver den aktuelle måned.
Der kan forekomme efterreguleringer således, at lønsedlen indeholder løndele fra en tidligere periode end den aktuelle måned. I disse tilfælde angives perioden under lønoplysningerne sammen med de løndele, som afregnes for den pågældende periode.

2.3 ’Antal enh’ og ’Sats’ angiver antallet af enheder for den enkelte løndel, samt hvilken sats de enkelte enheder udløser. Eksempler på løndele, der afregnes i enheder er antal timer, antal møder og antal kilometer. Satser kan eksempelvis være en procentsats som ved Feriegodtgørelse 12,5% eller en timesats i forbindelse med udbetaling af overarbejde.

2.4 '(+)beløb’ og ’(-)beløb’ angiver henholdsvis, hvad der indgår i beregningen af bruttolønnen og hvad der fradrages bruttolønnen for at beregne nettolønnen for den enkelte løndel. Nederst er summen af (+)beløb og summen af (-)beløb angivet. Beløbet til disposition udgøres af forskellen mellem disse to tal.

3. Bemærk

I feltet ”Bemærk” vil der stå oplysninger vedrørende den løbende optjening af særlig feriegodtgørelse samt tidspunktet for udbetaling.
Der kan også stå oplysninger om udbetaling af 1. og 2. ledighedsdag, hvis det er aktuelt.

4. Skatteoplysninger

Skatteoplysning med eksempel på fradrag (3610 kr) og Træk % (36)

Her angives oplysninger om lønmodtagers skattekort, skattefradrag og træksats i procent. 

5. Ansættelsesoplysninger

Ansættelsesoplysninger med "Personalekategori(5.1) Lønplacering (5.2) Trin (5.3), Skalatrin (5.4) Oprykningsdato (5.5)

5.1 Personalekategorien henviser til en given overenskomst eller aftale, og anvendes til beregning af lønnen. Personalekategorien angives både som nummer og tekst.

5.2 Lønindplacering er en talkode, som henviser til forskellige underliggende klasseinddelinger eller løngrupper inden for en given personalekategori.

5.3 Det kan i nogle overenskomster/aftaler være aftalt, at en given lønindplacering har en underliggende opdeling i trin, der kan være udtryk for et lønforløb. Ændringer i trinforløb kan være anciennitets- eller aftalebaseret, alt afhængigt af overenskomsten eller aftalen. Antallet af trin varierer i henhold til overenskomst/aftale.

5.4 Skalatrin benyttes ved tjenestemandslønninger og lønninger, som svarer til tjenestemandslønninger. For akademikere skal skalatrinet indikere hvilket basisløntrin lønmodtageren er på, idet der kan være forskellige lønforløb for akademikere afhængigt af deres uddannelse. For øvrige medarbejdergrupper vil værdien som oftest være 99.

5.5 Feltet ”Oprykningsdato” anvendes i de overenskomster, hvor der er aftalt et anciennitetsbaseret lønforløb. Således er oprykningsdatoen den dato, hvor der sker oprykning til næste højere løntrin. Når det sidste løntrin i anciennitetsforløbet er opnået vil der står ”Sluttrin” ved oprykningsdatoen. De fleste overenskomster og aftaler har dog ikke et anciennitetsbaseret lønforløb og der vil ved ”Oprykningsdato” være angivelsen ”Ingen”.

6. Pensionsoplysninger

Pensionsoplysninger med eksempel på Pensionsbetaling, Procent, Samlet pens og indbetalt pens.

6.1 Her angives oplysninger om de enkelte pensionsbidrag, herunder hvilken pensionskasse der indbetales til, pensionsprocenten samt hvor meget lønmodtagerens egen andel udgør. Lønmodtagerens andel betales af arbejdsgiveren og benyttes primært til opsummering og til beregning af særlig feriegodtgørelse.
Hvilke bidrag, der fremgår af lønsedlen, afhænger af lønmodtagerens pensionsordning.

6.2 For nogle pensionsbidrag angives en procentsats, som benyttes til beregning af bidragets størrelse.

6.3 ’Samlet pens’ henviser til beløbet for det enkelte pensionsbidrag.

6.4 Her angives det samlede beløb, som indbetales til pensionskassen.

Pensionsbidragene indgår ikke i sammentællingen på lønsedlen. Disse er oplysninger til lønmodtageren om, hvad arbejdsgiveren betaler til lønmodtagerens pensionsordning.

7. Oplysninger til eIndkomst

På lønsedlens side 2 angives de beløb, som er oplyst til E-indkomst.

Screenshot med eIndkomst oplysninger fra lønseddel

7.1 Oplysning om og angivelse af aktuelt år. Liste over hvilke felter og beløb, der er oplyst til SKAT via e-Indkomst.

7.2 Her fremgår denne måneds beløb fordelt på de enkelte felter.

7.3 Beløbene i de angivne felter er summeret for det aktuelle år.

8. Ferie og omsorg

Bemærk: Du skal være opmærksom på, at ferie og omsorg 'kun' er synligt på lønsedlen, hvis din arbejdsplads har valgt at vise disse oplysninger.

Screenshot med ferie og omsorg på lønsedlen

8.1 Feriedage med løn: Der optjenes 2,08 dages ferie med løn for hver fulde måneds ansættelse. Ferien tilskrives ultimo måneden, men vil først være synlig på lønsedlen måneden efter. Fx vil feriedage optjent i november, ikke kunne vises på lønsedlen før december.

8.2 Særlige feriedage: Der optjenes 5 særlige feriedage pr. kalenderår til afvikling i den efterfølgende periode fra 1. maj til 30. april.

8.3 Omsorgsdage. Der ydes 2 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med barnets 7. år. På lønsedlen vises det akkumulerende antal omsorgsdage for alle børn. Der vises ikke regnskab for omsorgsdage, hvis disse er opbrugt.

8.4 Ferieår: Ferie kan henføres til forskellige ferieår. Derfor kan der på lønsedlen være angivet 2 forskellige ferieår.

8.5 Afholdelsesperiode: Feriedage og særlige feriedage har forskellige optjenings- og afholdelsesperioder, hvilket er angivet under denne kolonne.

8.6 Optjent/tildelt: Viser hvor mange dage, der er optjent af feriedage, særlige feriedage og omsorgsdage.

8.7 Afholdt: Her vises hvor mange dage, der er afholdt af feriedage, særlige feriedage og omsorgsdage.

8.8 Planlagt: Hvis der er planlagt og registreret fremadrettet fravær, vil det fremgå af denne kolonne.

8.9 Rest: Viser hvor mange dage, der er tilbage af henholdsvis feriedage, særlige feriedage og omsorgsdage.

9. Nyt

Feltet ”Nyt” er forbeholdt lokale informationer. Den lokale HR-afdeling kan på egne eller ledelsens vegne skrive informationer af generel karakter med relevans for samtlige medarbejdere.

Screenshot med "nyt" fra lønsedlen