Grunduddannelse i økonomistyring

Grunduddannelsen i økonomistyring klæder dig på til at løse grundlæggende opgaver inden for statslig økonomistyring.

Hvem er målgruppen for grunduddannelsen?

Uddannelsen er for dig, der har været ansat i en økonomifunktion i en statslig eller statslig selvejende institution i ½-2 år, og har behov for en bred indføring i grundlæggende statslig økonomistyring. Du kan være nyuddannet eller have erfaring fra andre stillinger i den offentlige eller private sektor.

Hvad indebærer grunduddannelsen?

Grunduddannelsen består af fem moduler. Det første modul er et kick-off modul af en ½ dags varighed, hvor du møder de andre kursister og bliver introduceret til grunduddannelsen samt for trends og aktører inden for statslig økonomistyring. På de efterfølgende fire 2-dagsmoduler bliver du undervist i fire grundlæggende økonomistyringsdiscipliner: Bevilling og budgettering, controlling, datainformeret styring og forretningsrådgivning.

Herunder fremgår en oversigt indhold og de forskellige moduler.

Uddannelsen består af holdundervisning med fysisk fremmøde, hvor der vil være en blanding af oplæg, dialog, gruppediskussioner og -øvelser. Modul 2 inkluderer overnatning, faglige og sociale aktiviteter, der skal styrke netværket mellem dig og de øvrige kursister.

Du modtager et kursusbevis, når uddannelsen er gennemført.

Herunder kan du folde læringsmålene ud for hvert enkelt modul:

Moduler på grunduddannelse i økonomistyring

På modul 1 bliver kursisterne introduceret til uddannelsens opbygning, læringsmetoder og møder de andre kursister for første gang. Derudover bliver de introduceret til de vigtigste institutioner i forhold til statslig økonomistyring bl.a. Folketinget, Rigsrevisionen og Finansministeriet, hvor deres arbejde sættes ind i en større sammenhæng. De vil også blive introduceret til trends inden for statslig økonomistyring.

Endelig vil der være en drøftelse af deres personlige læringsmål for uddannelsen, en introduktion til personlighedstyper og betydningen af relationel kapacitet, og hvad det betyder for deres rolle som forretningsrådgiver. 

Efter modulet vil kursisterne:

 • Være fortrolige med uddannelsens opbygning og læringsmetoder.
 • Have forståelse for deres rolle som forretningsrådgiver.
 • Have indsigt i trends inden for statslig økonomistyring.
 • Have kendskab til de vigtigste institutioner inden for statslig økonomistyring.
 • Have forståelse for værdien af relationel kapacitet og brug af personlighedsprofiler.

På modul 2 lærer kursisterne om finanslovens opbygning, bevillingsregler, bevillingsprocessen, forskellige bevillingstyper, og hvordan det hænger sammen med deres institutions budget. De lærer også at udarbejde grundbudgetter, herunder budgetmodeller og periodisering, at udføre budget- og udgiftsopfølgning, og at tilrettelægge budgetprocesser.

Undervisningen vil også berøre, hvordan de 
fællesstatslige it-systemer understøtter bevillings- og budgetprocessen.

Efter modulet vil kursisterne:

 • Have kendskab til finanslovens bestanddele og finanslovsprocessen, og kunne omsætte bevillinger på finansloven til interne budgetter.
 • Kunne udarbejde grundbudgetter, bruge forskellige budgetmodeller, periodiseringer.
 • Være fortrolige med budgetopfølgningsprocessen og kunne bruge principperne for budget- og udgiftsopfølgning i praksis.
 • Forstå samspillet mellem økonomifunktionen og de budgetansvarlige.

På modul 3 lærer kursisterne om de grundlæggende regnskabsmæssige discipliner, herunder statslige regnskabsregler, bogføringsprincipper, periodisering, resultatopgørelse og balance samt udgifts- og omkostningsbaserede regnskaber. De lærer om principper for risikostyring og finansielle kontroller, metoder til analyse af omkostningsvariabilitet og budgetsikkerhed, og bliver introduceret til de mest gængse kontroller.

Undervisningen vil også berøre, hvordan de fællesstatslige it-systemer understøtter de regnskabsmæssige registreringer.

Efter modulet vil kursisterne:

 • Kunne agere som controller i egen institution.
 • Kunne forstå og bruge grundlæggende regnskabsmæssige discipliner, herunder regnskabsregler, bogføringsprincipper samt udgifts- og omkostningsbaserede regnskaber i praksis.
 • Have kendskab til principper for risikostyring og finansielle kontroller.
 • Kunne analysere omkostningsvariabilitet og bruge værktøjer til større budgetsikkerhed.

På modul 4 lærer kursisterne om, hvordan strategiske, økonomiske, operationelle og personalemæssige forhold omsættes til styringsbehov på institutions-, afdelings-, og kontorniveau. De lærer at omsætte styringsbehov til mål og KPI’er, og derigennem til værdiskabende ledelsesinformation,så de kan understøtte forretningen bedst muligt. Endelig lærer de at afdække og bruge forskellige datakilder til rapportering, og hvilken betydning datakvalitet har for, at ledelsesinformationen er retvisende.

Undervisningen vil også berøre, hvordan de fællesstatslige it-systemer understøtter datainformeret styring.

Efter modulet vil kursisterne
:

 • Have kendskab til, hvordan strategiske pejlemærker omsættes til styringsbehov og KPI’er på institutions-, afdelings- og kontorniveau.
 • Kunne identificere styringsbehov og omsætte styringsbehovene til værdiskabende ledelsesinformation.
 • Kunne udarbejde rapportering, der understøtter forretningen.
 • Forstå hvilken betydning datakilder og datakvalitet har for kvaliteten af ledelsesinformation.

På modul 5 lærer kursisterne om forretningsrådgivning, herunder hvad deres egen og interessenters kommunikationsstil betyder for rollen som forretningsrådgiver. De lærer, hvordan god kommunikation struktureres og opbygges, så de får det rigtige budskab frem. De lærer også om, hvorfor relationelle kompetencer er nødvendige for at blive en god forretningsrådgiver. Endelig lærer de at opbygge forretningsforståelse, og om betydningen heraf.

På 
modulet vil der være en opsamling på grunduddannelsen, og gode råd til, hvordan kursisterne forankrer deres nye kompetencer i deres daglige arbejde.

Efter modulet vil kursisterne:

 • Have kendskab til indholdet af god forretningsrådgivning og forstå rollen som forretningsrådgiver i institutionen.
 • Have kendskab til forskellige kommunikationsstile og -værktøjer, herunder egen og interessenters kommunikationsstil.
 • Kunne bruge kommunikationsstile og –værktøjer til interessenthåndtering i rollen som forretningsrådgiver.
 • Have værktøjer til at kommunikere godt som forretningsrådgiver.
 • Kunne bruge relationelle kompetencer i rollen som forretningsrådgiver.

Grunduddannelsens læringsform

Grunduddannelsen i økonomistyring fokuserer på, at kursisterne kan omsætte læring til praksis, og lægger derfor stor vægt på træning i bedste praksis og afprøvning af så mange forskellige værktøjer som muligt.

Træningen sker i sammenspil med de andre kursister, og du vil få mulighed for at afprøve den teoretiske viden på relevante cases fra forskellige statslige institutioner eller bringe egne erfaringer i spil.

Figuren herunder illustrerer din personlige læring før, under og efter grunduddannelsen.

I ovenstående figur fremgår beskrivelser af din personlige læring før, under og efter kurset. Herunder hvilke læringsaktiviteter kurset består af, så som diskussioner i plenum, gruppearbejde og casearbejde.