Vejledning til offentlige ordregivere om Atea-sagen (opdateret juni 2021)

Vejledningen er opdateret som følge af Økonomistyrelsens og SKI’s tredje revurdering den 25. juni 2021 af Atea pålidelighed og som følge af Højesterets dom af 31. august 2020.

Vejledning til kunderne på de fællesstatslige rammeaftaler og offentlige ordregivere i øvrigt

Det er de enkelte offentlige ordregivere, som til og med 11. juni 2022 skal træffe de konkrete beslutninger i henhold til udbudsloven om, hvorvidt Atea skal udelukkes eller kan anses for pålidelig. Økonomistyrelsens og SKI’s vurdering af Ateas pålidelighed må antages at være retningsgivende for andre offentlige ordregivere, herunder i forbindelse med miniudbud på de fællesoffentlige rammeaftaler, som Atea er eller fremtidigt bliver leverandør på.

Der er anført følgende i bemærkningerne til udbudsloven: ”Hvis en anden ordregiver har vurderet, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har forelagt dokumentation, der er tilstrækkelig til at dokumentere ansøgerens eller tilbudsgiverens pålidelighed, kan det indgå i vurderingen og være en indikation af ansøgerens eller tilbudsgiverens pålidelighed.”

For at medvirke til, at der bruges færrest mulige ressourcer i det offentlige på at holde Atea fast på sine forpligtelser, har Økonomistyrelsen og SKI udarbejdet vejledende materiale, som kan anvendes af andre offentlige ordregivere i forbindelse med deres vurderinger af Ateas pålidelighed.

Der er udarbejdet et udkast til en tro og loveerklæring, som Atea kan anmodes om at underskrive i forbindelse med indhentningen af dokumentation for pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Med tro og loveerklæringen skal Atea – såfremt Atea finder betingelserne herfor opfyldt – erklære, at der ikke foreligger nye omstændigheder set i forhold til det, som har dannet grundlag for Økonomistyrelsens og SKI’s vurderinger. Dette vil tale for, at ordregiverne på samme måde som Økonomistyrelsen og SKI vil kunne anse Atea for pålidelig. Kan Atea ikke afgive den pågældende tro- og loveerklæring forelægger der en anden situation.

Der er endvidere udarbejdet en skabelon til brug for de ordregivende myndigheders vurdering af Ateas pålidelighed.

Det understreges, at det i alle tilfælde beror på konkret vurdering foretaget af den enkelte ordregiver, hvorvidt den fremlagte dokumentation er tilstrækkelig til at påvise pålidelighed.

Tro- og loveerklæring

Skabelon til vurdering af pålidelighed

Atea skal i forbindelse med serviceattesten erklære, at de er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund

Atea A/S (”Atea”) har oplyst SKI, at serviceattesten ikke længere indeholder en anmærkning om, at Atea er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2.

Atea har i forbindelse med ovenstående rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har fra Kriminalregisteret fået oplyst, at ændringen skyldes, at en dom i form af bøde kun fremgår på en privat straffeattest i to år.

Idet der endnu ikke er gået fire år fra virksomhedens dom, må oplysningerne i serviceattesten anses for misvisende.

Økonomistyrelsen og SKI har derfor aftalt med Atea, at Atea sammen med serviceattesten erklærer, at Atea fortsat er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2, når Atea skal fremlægge endelig dokumentation i forbindelse med et miniudbud.

Kunderne på de fællesstatslige rammeaftaler og offentlige ordregivere i øvrigt bør også i forbindelse med andre udbud og kontraktindgåelser være opmærksomme på, at Atea sammen med serviceattesten skal erklære, at de fortsat er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund.

Nærmere om indholdet i Ateas serviceattest

Ateas serviceattest har hidtil på følgende måde angivet, at virksomheden er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 135, stk. 1:

at virksomheden og/eller en eller flere ledelsesmedlemmer og/eller repræsentanter for virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ved endelig dom er dømt for, eller har vedtaget bødeforlæg for, et eller flere forhold omfattet af udbudslovens § 135, stk. 1, i henhold til dansk lovgivning og/eller at virksomheden og/eller en eller flere ledelsesmedlemmer og/eller repræsentanter for virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd i medfør af udbudslovens § 153, stk.1, ikke har afgivet erklæring på tro og love, at virksomheden og/eller en eller flere ledelsesmedlemmer og/eller repræsentanter for virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke inden for de seneste 4 år ved endelig dom er dømt for, eller har vedtaget bødeforlæg for, et eller flere forhold omfattet af udbudslovens § 135 stk. 1, som ikke indeholdes i straffeattesten til privat brug, jf. § 11 i BEK nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale kriminalregister (Kriminalregisteret).

Nu angiver serviceattesten på følgende måde, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 1:

at virksomheden og/eller en eller flere ledelsesmedlemmer og/eller repræsentanter for virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke ved endelig dom er dømt for, eller har vedtaget bødeforlæg for, et eller flere forhold omfattet af udbudslovens § 135, stk. 1, i henhold til dansk lovgivning. Der er i medfør af udbudslovens § 153, stk. 2, afgivet erklæring på tro og love, at virksomheden og/eller en eller flere ledelsesmedlemmer og/eller repræsentanter for virksomhedens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd ikke inden for de seneste 4 år ved endelig dom er dømt for, eller har vedtaget bødeforlæg for, et eller flere forhold omfattet af udbudslovens § 135, stk. 1, som ikke indeholdes i straffeattesten til privat brug, jf. § 11 i BEK nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale kriminalregister (Kriminalregisteret).