Intern kontrol og fællesstatslige it-systemer

Økonomistyrelsen stiller en række it-systemer til rådighed for statslige institutioner til administration, budget- og regnskabsførelse. Ved indkøb og udvikling af disse it-systemer søger Økonomistyrelsen at understøtte en forsvarlig digital tilrettelæggelse med de rette sikkerhedsmæssige hensyn.

Det er den enkelte institutions ansvar at systemerne implementeres og anvendes ud fra gældenden krav og regler. For hvert system er der udarbejdet servicebeskrivelser, som beskriver opgaver- og ansvarsfordeling mellem Økonomistyrelsen og institutionerne, herunder hvilke kontroller Økonomistyrelsen sikrer gennemført. Læs mere om servicebeskrivelserne.

Økonomistyrelsen har udarbejdet nyt vejledningsmateriale om særlig kontrol af brugerrettigheder tildelt på tværs af it-systemer. Derudover er der udarbejdet gode råd til løsningsarkitektur ved indkøb af (ikke-fællesstatslige) betalingsafledende systemer ift. intern kontrol. Læs mere og find vejledningsmaterialet her. 

Overblik over standardrapporter til intern kontrol

Økonomistyrelsen og Statens Administration har i fællesskab udarbejdet et overblik over eksisterende standardkontrol rapporter til intern kontrol som de fællesstatslige systemer stiller til rådighed. Det er rapporter, som kan hentes i fx Navision Stat, IndFak, RejsUd, Statens Lønsystem (SLS), Statens HR, LDV.

Rapporterne kan anvendes til at gennemføre intern kontrol i forhold til regnskabsaflæggelse, herunder kontrollere udbetalinger, brugerrettigheder, løn, brugen af udstedte kreditkort mv.

Det kan variere fra institution til institution, hvilke rapporter der er relevante at anvende. Institutioner, som anvender Statens Administration (SAM) til regnskabsføring, har individuelle aftaler med SAM i forhold til, hvilke kontroller der indgår i regnskabserklæringen eller intern kontrol i øvrigt.

Overblikket vil fremadrettet blive opdateret årligt.

Find overblikket over standardkontrolrapporterne her