Departementernes tilsyn

Departementerne skal som overordnede myndigheder føre tilsyn med underordnede virksomheder mv.

Departementet tilrettelægger regnskabsvæsenet inden for sit ministerområde, herunder fører kontrol med overholdelsen af reglerne om statens regnskabsvæsen bl.a. med det formål, at regnskabsvæsenet skal bidrage til en sikker og effektiv økonomiforvaltning samt påtegningen i virksomhedens årsrapport.

Det departementale tilsyn i tredje forsvarslinje er en helt central kontrol i et internt finansielt kontrolsystem, hvor det overordnede tilsynsansvar påhviler departementet.

Statsregnskabsloven og Regnskabsbekendtgørelsen m.m. udgør de helt centrale regelsæt, der regulerer regnskabsområdet for statslige institutioner, herunder fastsætter bestemmelser om departementernes finansielle tilsynsforpligtelse.

Du kan finde Vejledning om departementernes finansielle tilsynsforpligtelse her. 

Bekendtgørelse om intern kontrol m.v.

Bekendtgørelse om intern kontrol m.v., der trådte i kraft 1. juli 2023, fastlægger tre krav, hvis formål er at mindske risikoen for svig med offentlige midler samt øge den ledelsesmæssige opmærksomhed på området. De tre krav bekendtgørelsen omfatter er:

  1. krav om styrket håndtering af revisionsbemærkninger,
  2. krav om på ledelsens vegne at samle konklusionerne af departementets tilsyn på tværs af ministerområdet, samt rapporterer de væsentlige resultater til departementets øverste ledelse, og
  3. krav om en kontrolmiljøansvarlig på institutionsniveau.

Der er udarbejdet en vejledning herom der giver statsinstitutionerne, herunder departementerne og underliggende institutioner mv., ideer og gode råd til, hvordan de tre nye krav omfattet af bekendtgørelsen kan implementeres.

Du kan finde Vejledning til Bekendtgørelse om intern kontrol m.v. her.