Ministerieinstrukser

Formålet med ministerieinstrukserne er at få udarbejdet og ajourført en samlet oversigt over ministerområdets opdeling på virksomheder, herunder en beskrivelse af hvilke hovedkonti på bevillingslovene, der henhører under de enkelte virksomheder.

Ministerieinstruksen skal herudover indeholde en beskrivelse af, hvorledes den overordnede regnskabsforvaltning er tilrettelagt indenfor ministerområdet, herunder en beskrivelse af hvor ofte virksomhederne i årets løb skal godkende perioderegnskaber overfor departementet. Ministerinstruksen skal derudover indeholde en beskrivelse af hovedelementerne i tilrettelæggelse af den interne kontrol og risikostyring, herunder kontrol med udførende enheder, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 

Den af departementets ledelse godkendte ministerieinstruks sendes til Rigsrevisionen og de under ministerområdet hørende virksomheder.

Udarbejdelsen af ministerieinstruksen fremgår af §§ 13-15 i regnskabsbekendtgørelsen.

Retningslinjerne for udarbejdelse af ministerieinstrukser er nærmere uddybet i Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser.