Roadmap for Økonomistyrelsens digitale løsninger

Læs om planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i de fællesstatslige digitale løsninger.

Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens digitale løsninger. Roadmappet er særlig målrettet økonomichefer og it-chefer.

Her får du indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger – både for hver enkelt it-system og på tværs af systemporteføljen. Oversigten omfatter løsninger, som er i drift og anvendes af jeres medarbejdere. 

Roadmappet opdateres minimum tre gange årligt: 1. april, 15. august og 1. december. Der tages forbehold for ændringer, især for opdateringer mere end 1 år frem i tiden.

Økonomisystemer

Navision Stat

Opdateret 18-08-2023

Løft af statslige tilretninger til extensions del I

Gradvis omlægning af statslige tilretninger af standard Dynamics NAV 2018 til “extensions”, som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm.

Introduktion af styringsobjekt

Der implementeres ny fælles ‘låst’ aliaslignende værdi, der kan matches på tværs af flere af vores fællesstatslige løsninger, hvor Navision Stat er den første løsning, der introducerer styringsobjekt.

Overgang til eDelivery

Omlægning fra Nemhandel til eDelivery i takt med frigivelse af nødvendige komponenter fra Erhvervsstyrelsen.

Læs mere på Nemhandel.dk

Understøttelse af Statens Digitale Indkøb

Understøttelse af integration mellem Navision Stat og Statens Digitale Indkøb.

Løft af statslige tilretninger til extensions del II

Afsluttende omlægning af statslige tilretninger af standard Dynamics NAV 2018 til “extensions”, som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm.

Beslutning om genudbud af Navision Stat

En ny løsning efter et genudbud forventes tidligt fuldt implementeret i 2029.

Fremtidens ERP-løsning

Afhænger af beslutning i 2024.

IndFak2

Opdateret 15-08-2023

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Opdateret IBAN validator

Vi implementerer en ny og opdateret IBAN validering. IBAN har manglet for nogle lande, og disse vil med denne ændring nu være inkluderet.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

IndFak2 - Nedlukning

RejsUd2

Opdateret 15-08-2023

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Oversigt over uafsluttede afregninger og transaktioner

Der findes i dag ikke en oversigt over en brugers uafsluttede afregninger og/eller korttransaktioner. Der er udviklet en rapport, der kan bidrage til dette overblik.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Statens Budgetsystem

Opdateret 31-03-2023

SKS/SB-moderniseringsprojekt 

Der arbejdes som led i moderniseringsprojektet videre med udbygning af funktionalitet i SBS . I 1. halvår af 2023 færdiggøres funktionaliteten, så tallene til finansloven kan udarbejdes i SBS. Deruover vil der blive arbejdet med integrationen mellem Anmærkningsløsningen (tekstdelen af finansloven) og SBS (taldelen af finansloven) samt etableringen af de underliggende stamdata. 

Release med fokus på Sagsmodulet

På baggrund af en dialog med de institutioner, der anvender SBS sagsmodul, udvikles yderligere funktionalitet, der forbedrer anvendelsesmulighederne af modulet. Der arbejdes blandt andet på at gøre sagsmodulet til et selvstændigt modul, hvor budgettet kan færdiggøres inden det frigives til institutionsbudgettet. 

SKS/SB-moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med udbygning af funktionalitet i SBS. I 2. halvår af 2023 vil der være fokus på brugernes oplevelse af løsningen og udviklingen af de tilpasninger, som brugerne peger på.

IT projekter

Der udvikles funktionalitet, der understøtter det initiativet som ØS har igangsat vedr. en bedre  økonomistyring på it-området, så der lokalt kan etableres et mere granuleret overblik over it-udgifter.

Central standardmodel for slettefrister

I ØS etableres en central standardmodel for slettefrister. I SBS udvikles en funktionalitet, så der kan afvikles en slettekørsel pr. institution og bogføringskreds med mulighed for at sætte et datofilter ved afvikling af kørslen. 

SKS/SB-moderniseringsprojekt

I 2024 forventes det nye modul i SBS til udarbejdelse af finansloven taget i brug til udarbejdelse af FL2025.

Udvikling af styringsobjekt

Udvikling af funktionalitet i SBS, der understøtter det Styringsobjekt, som ØS forventer at udvikle med det formål at gøre det muligt at kontere, budgettere og rapportere på et Styringsobjekt, der indeholder en kombination af dimensionsværdier. Styringsobjektetet er en ny fælles ‘låst’ aliaslignende værdi, der kan matches på tværs af flere af vores fællesstatslige løsninger.

Statens Koncernsystem

Opdateret 16-08-2023

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes videre med SKS/SB moderniseringsprojektet samt med almindelig vedligeholdelse af systemet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med datakonvertering og udfasning af SKS.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

Statens Bevillingslovsystem

Opdateret 16-08-2023

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med SKS/SB moderniseringsprojektet.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med datakonvertering og udfasning af de dele af SB, der understøtter udarbejdelse af Finansloven.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

SKS/SB moderniseringsprojekt

Der arbejdes med datakonvertering og udfasning af SB.

Løn og HR-systemer

Statens Lønløsning

Opdateret 14-08-2023

Videre udvikling af refusionsløsning

Med Release 2 af løsningen tilføjes også refusionstypen barsel. Parallelt med færdiggørelsen af barsel igangsættes analyse- og udviklingsarbejdet med øvrige refusionstyper.

SLS understøttelse af OCES3 certifikater

Overgang til MitID Erhverv medfører udstedelse af nye certifikater OCES3, som SLS vil understøtte.  
Udstedte OCES2 certifikater spærres den 31. oktober 2023 og vil derefter ikke længere kunne anvendes.

Borgere som kan modtage ”Digital post”

Der udarbejdes en ny uddataliste til institutionerne, så de får oplysninger hvis lønmodtagere ikke er opsat til at modtage digital post.   

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Videre udvikling af refusionsløsning

Løsningen leveres i en ’Release 3’ med understøttelse af de resterende refusionstyper (Fleksjob, løntilskud, mv.)

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Statens HR

Opdateret 08-08-2023

Integration til eRekruttering

Arbejdet med en integrationsløsning mellem Statens eRekruttering og Statens HR er igangsat med det formål at effektivisere arbejdsgangen fra rekruttering til ansættelse. Hensigten er, at oplysninger fra rekrutteringen om den kommende medarbejder vil blive overført direkte i Statens HR fra Statens eRekruttering. Forventet idriftsættelse med piloter er 2. kvartal 2024.

Automatisk overførsel af data til mTime

For at mindske genindtastninger forventes det, at der kan etableres en automatisk overførsel af medarbejderstamdata til mTime for i højere grad at kunne genbruge data og reducere den samlede arbejdstid for oprettelse af medarbejdere på tværs af systemerne. Der etableres et pilotprojekt, der forventes at starte op ultimo 2023 og fortsætte i 2024, hvorefter funktionaliteten kan implementeres hos alle interesserede institutioner. Erfaringerne fra mTime vil kunne anvendes af kunder med andre tidsløsninger med henblik på implementering af tilsvarende metodik.

Automatisk lønsynkronisering

Som led i at gøre ansættelsesprocessen mere effektiv, udvides den eksisterende lønsynkroniseringsfunktionalitet, så der i højere grad sker en automatiseret lønsynkronisering af medarbejdernes faktiske løn fra SLS til SHR, fremfor at HR manuelt skal foretage denne opgave. Ligeledes bestræbes det, at funktionaliteten også løbende vil synkronisere lønoplysninger fra SLS til SHR for alle ansættelser, hvilket vil give en mere komplet oversigt af relevante ansættelsesinformationer i SHR.

Fortsat udvikling af HR rapporter

Lettere adgang til bedre rapporter til understøttelse af HR driften fortsættes i 2023, hvor det forventes, at der bliver udviklet en række nye samt tilrettet flere eksisterende rapporter i tæt samarbejde med brugergruppen.

Forbedring af SIT integration

For at forbedre arbejdsprocesserne mellem SHR og SIT fortsættes projektet fra 2022, hvor integrationen fra SHR til SIT AD skal styrkes. Der vil være fokus på fratrædelser og medarbejderændringer.

Forbedret sikkerhedsmodel

Som et led i at styrke sikkerheden i løsningen, vil der blive implementeret en anderledes sikkerhedsmodel, som i højere grad understøtter en sikker styring i adgang til ansættelsesoplysninger.

eRekruttering

Idriftsættelse af integration mellem SHR og Statens eRekruttering.

Forbedringer til skabelonfunktionalitet inkl. elektronisk underskrift og journalisering

Der vil blive set på, hvordan der kan etableres en mere velfungerende løsning, der tager højde for institutionernes behov for design og individuelle tilrettelser til ansættelseskontrakternes punkt 11. Skabelonernes indhold og omfang vil også blive gennemgået. Der vil blive set på hvordan  funktionalitet til elektronisk underskrift af ansættelseskontrakter og ændringsbreve kan anvendes. Muligheder for at styrke integrationer til institutionernes dokumenthåndteringssystemer vil ligeledes blive undersøgt.  

Rapporter

Fortsat udvikling af værdiskabende rapporter til HR administratorer og ledere.

Mere effektive processer i SHR

Et projekt med fokus på, hvordan forretningsprocesserne i SHR kan blive mere effektive for HR medarbejdere, hvor særligt arbejdet med indtastning af løninformationer ønskes forbedret, men også andre processer vil blive analyseret med henblik på forbedring. Fx har flere ønsket, at der ses på genansættelse, kontering, udlån samt resterende sager til håndering via lønportalen. Indsatserne vil blive udvalgt i tæt samarbejde med brugergrupper for Statens HR.

Bedre udstilling af data til interessenter og kunder

Et projekt startes i 2023, hvor det skal analyseres hvordan data fra SHR bedre kan udstilles til kunder og andre interessenter.

Ændringer til fraværsregistreringer

Projekt fra 2023 skal danne grundlag for at implementere en række ændringer for fraværsregistreringer, der skal gøre det lettere og mere effektivt at lave fraværsregistreringer for HR medarbejdere.

Ibrugtagning af ny Oracle funktionalitet

Implementering af nye features fra Oracle.

Fortsat udvikling og vedligehold af nuværende løsning

Initiativer til at reducere tidsforbrug og øge kvaliteten ved anvendelse af Statens HR vil blive identificeret i tæt samarbejde med brugerne af Statens HR, hvorefter udviklingsprojekter vil blive igangsat. Specifikke processer vil blive analyseret i brugerrejser med henblik på at identificere forbedringer.

Statens eRekruttering

Opdateret 07-12-2022

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Økonomistyrelsen forbereder rejsen hen imod næste generation af Statens eRekruttering, hvorfor udviklingstiltag vil være begrænset til det absolut nødvendige.

Det forventes at der skal gennemføres et udbud af løsningen i 2023.

Product portal

Se hvad der arbejdes på i Talentech og hvad der er blevet lanceret. Her indsamler vi blandt andet "Voice of Customer", som er ændringer og forbedringer baseret på kundefeedback.

Tilretning af skabeloner SeR ift. nye lovkrav hvor alder ikke længere fremgår.

Økonomistyrelsen forberede rejsen hen imod næste generation af Statens eRekruttering, hvorfor det vil være udviklingstiltag vil være begrænset til det absolut nødvendige.

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Det forventes at der skal implementeres en ny løsning startende fra 2024.

Udrulningsplaner vil blive offentliggjort i efteråret 2023.

 

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Campus

Opdateret 16-08-2022

Systemopdatering (Update 53, forventet i September)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i august og forventes i produktion i september måned. Der informeres om indhold i den nye release ca. en måned før gennem netværk og netværksmøder.

Systemopdatering (Update 54, forventet i november)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i oktober og forventes i produktion i den efterfølgende måned. Der informeres om indhold i den nye release ca. en måned før gennem netværk og netværksmøder.

6. møde i Campus Governance board

Netværket for strategisk udvikling af Campus i Staten, Campus Governance Board (CGB), afholder sit sjette møde i september måned. Her vil bliver strategi, indsatser, initiativer og milepæle for det kommende år drøftet.

Piloter på strategisk kompetenceudvikling (MUS/PULS, Udviklingsplaner, 1:1 m.m.)

Der arbejdes med 5 forskellige projekter. 

Understøttelse af de statslige akademier

Styringsakademi ved Økonomistyrelsen, Digitaliseringsakademi ved Digitaliseringsstyrelsen og Ledelsesakademi ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Ny integrationskomponent til integration mellem SHR og Campus

Der arbejdes på en ny integrationskomponent der skal sikre integrationen mellem SHR og Campus, både hvad angår persondata som organisationsdata. Planlægges at kunne sættes i drift ved årsskiftet 2022/-23

Campus e-læring

Følgende nye titler forventes frigivet i 2. halvår:

  • Intern kontrol for topchefer
  • Intern kontrol for budgetansvarlige
  • Folketingets arbejde (ny version)
  • Ministerbetjening (ny version)
  • Introduktion til Power BI


Udbudsproces afsluttes

Ny kontrakt forventes at have effekt fra 1. januar 2023

Du kan tilmelde dig Campus' nyhedsbrev her.

Grundet udbudsproces kan roadmap for 2023 først offentliggøres i 2. halvår 2022.

Grundet udbudsproces kan roadmap for 2024 først offentliggøres i 2. halvår 2022.

Rapporteringssystemer

Statens BI - LDV

Opdateret 31-03-2022

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV udvides med flere oplysninger fra Statens HR-system , dette gælder særligt fraværsmodulet
Statens BI - LDV udvides med en lønbudgetterings kube
Statens BI - LDV udvides med flere oplysninger fra SBS , herunder sagsbudget og anlægsbudget

Bedre understøttelse af Power BI

Udvikling af Tabular kube model til LDV, for bedre understøttelse af Power BI

Statens BI - LDV version 7

Ny version af Statens BI - LDV til understøttelse af Navision Stat 11

Omlægning af model til Statens BI – LDV Kuber

Statens BI – LDV vil få ændret værktøj til fremstilling af Kuber, så data stilles til rådighed i en tabular model

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV vil få omlagt indkøbsrapportering, hvor data kommer fra IndFak3
 

Afventer arbejdsplan for 2024

Statens BI - ISOLA

Opdateret 31-03-2022

Statens BI - ISOLA opdateres

Statens BI - ISOLA får nyt løn indberetningsmodul til skoler til brug for indsamling af lønstatistik 2021

Statens BI - ISOLA Lønoverblik bliver den første løsning, som bliver flyttet til Power BI i Azure

Statens BI - ISOLA udvides med en ledermarkering, som viser antallet af ansættelsesforhold med et ledelsesansvar inden for et givet område

Statens BI - ISOLA ny rapport og opfølgningsmuligheder

Statens BI - ISOLA  får ny rapport, der viser hvile institutioner, der er udelukket i fraværsstatistik i en given periode

Statens BI - ISOLA vil indeholde opfølgning på senior(bonus)ordninger

Opdatering af data i Statens BI - ISOLA

Statens BI - ISOLA vil indeholde datagrundlag, til forhandling af OK 24

Afventer arbejdsplan for 2024