Roadmap for Økonomistyrelsens digitale løsninger

Læs om planlagte udviklingstiltag og tilpasninger i de fællesstatslige digitale løsninger.

Roadmap er en produktkøreplan, som er tænkt som en service til institutioner, der anvender Økonomistyrelsens digitale løsninger. Roadmappet er særlig målrettet økonomichefer og it-chefer.

Her får du indblik i planer for udviklingstiltag og tilpasninger – både for hver enkelt it-system og på tværs af systemporteføljen. Oversigten omfatter løsninger, som er i drift og anvendes af jeres medarbejdere. 

Roadmappet opdateres minimum tre gange årligt: 1. april, 15. august og 1. december. Der tages forbehold for ændringer, især for opdateringer mere end 1 år frem i tiden.

Økonomisystemer

Navision Stat

Opdateret 21-03-2024

Omlægning af NemHandel-dokumentformater

Omlægning af dokumentformater til OIOUBL 3.0 i takt med frigivelse fra Erhvervsstyrelsen.

Løft af statslige tilretninger til extensions

Gradvis omlægning af statslige tilretninger af standard Dynamics NAV 2018 til “extensions”, som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm.

Understøttelse af Statens Digitale Indkøb - fortsat

Understøttelse af integration mellem Navision Stat og Statens Digitale Indkøb.

Beslutning om genudbud af Navision Stat

En ny løsning efter et genudbud forventes tidligst fuldt implementeret i 2029.

Løbende vedligehold af NemHandel-ændringer

Almindeligt vedligehold af løsningen som følge af Erhvervsstyrelsens løbende frigivelse af nye releases m.m. på NemHandels-området.

Løft af statslige tilretninger til extensions

Afsluttende omlægning af statslige tilretninger af standard Dynamics NAV 2018 til “extensions”, som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm.

Opgradering til Navision Stat 12.0

Opgradering af Navision Stat-platform fra MS Dynamics NAV 2018 til Business Central.

Integration op mod Statens Administrative Stamdata

Som følge af at Statens Koncernsystem erstattes af andre løsninger, skal en række integrationer omlægges til den nye løsning Statens Administrative Stamdata.

Løbende vedligehold af NemHandel-ændringer

Almindeligt vedligehold af løsningen som følge af Erhvervsstyrelsens løbende frigivelse af nye releases m.m. på NemHandels-området.

Løft af statslige tilretninger til extensions

Afsluttende omlægning af statslige tilretninger af standard Dynamics NAV 2018 til “extensions”, som gør det lettere at administrere versioner, opgraderinger mm.

Opgradering til MS Business Central

Opgradering af Navision Stat-platformen fra MS Dynamics NAV 2018 til MS Business Central.

Løbende vedligehold af NemHandel-ændringer

Almindeligt vedligehold af løsningen som følge af Erhvervsstyrelsens løbende frigivelse af nye releases m.m. på NemHandels-området.

IndFak2

Opdateret 29-05-2024

To-faktor godkendelse via authenticator app

For at understøtte nye krav til sikkerheden i vores løsninger, implementerer vi to-faktorgodkendelse ved brug af en authenticator app.

Ændringen er forbeholdt de brugere, der i øjeblikket ikke anvender Statens Single Sign-On (SSO), men anvender login via brugernavn og adgangskode og får tilsendt login-kode via e-mail.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

IndFak2 - Nedlukning

RejsUd2

Opdateret 29-05-2024

To-faktor godkendelse via authenticator app

For at understøtte nye krav til sikkerheden i vores løsninger, implementerer vi to-faktorgodkendelse ved brug af en authenticator app.

Ændringen er forbeholdt de brugere, der i øjeblikket ikke anvender Statens Single Sign-On (SSO), men anvender login via brugernavn og adgangskode, og får tilsendt login-kode via e-mail.

Ny markering i konteringsoversigten

For at tydeliggøre for kontrollanter, at der kan være afvigelser mellem kontering påført på afregningshovedet og afregningslinjer, bliver fanen "Kontering" markeret med en blå stjerne.

I konteringsfanen på hovedet bliver de dimensionsværdier, hvor der findes en eller flere linjer med afvigende værdier, ligeledes markeret med blå skrift og en stjerne, som vi kender det i dag på linje niveau.

Tilpasning af dropdown menu ved valg af bestillinger

Med denne ændring tilpasses dropdown menuen, så kun bestillinger der endnu ikke er blevet tilknyttet en afregning vises i først omgang.

Listen kan dog udvides, så bestillinger som tidligere har været tilknyttet andre afregninger også kan vælges.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

Almindeligt vedligehold af nuværende løsning

Indmeldte fejl rettes løbende og vil fremgå af release notes, som publiceres på hjemmesiden.

RejsUd2 - Nedlukning og overgang til ny løsning

Statens Budgetsystem

Opdateret 11-03-2024

SKS/SB Moderniseringsprojektet

De udeståender, der er i SBS i forhold til Moderniseringsprojektet, vedrører primært datastrømme.

 • Med virkning fra 2025, overgår udarbejdelse af statsregnskabet til SBI. Inden da skal der  etableres datastrømme, så bl.a. regnskabsposterne i SBS hentes fra SBI.
 • Med virkning fra FL2025 har SBS overtaget udarbejdelsen af finanslovsbevillingerne. Inden FL 2025 træder i kraft, skal der etableres datastrømme, så bevillingerne kan udstilles i SBI.

Der arbejdes desuden videre med mindre forbedringstiltag til SBS Bevillingsmodul baseret på brugernes tilbagemelding på løsningen, herunder udvikling af rapporter, til at understøtte institutionernes og ministeriernes behov.

Standardmodel for sletning af data

I ØS etableres en standardmodel for sletning af data på tværs af Økonomistyrelsens systemer. I SBS udvikles en funktionalitet, så Økonomistyrelsen kan slette data i henhold til de gældende regler. Inden data slettes skal institutionerne tilbydes en mulighed for at gemme egne data, fx ved at der stilles rapporter til rådighed i SBS.

Videreudvikling af SBS sagsmodul

Der arbejdes videre med en forbedret funktionalitet af SBS sagsmodul. Der arbejdes på at gøre løsningen mere brugervenlig, herunder eventuel forenkling af inputskemaerne og bedre rapporteringsmuligheder.

Performance optimering

Der gennemføres et pilotprojekt om optimering af performance med udgangspunkt i systemets håndtering af regnskabsdata.

Genudbud af SBS drift

Driftskontrakten for SBS udløber i sommeren 2025. Der forberedes derfor genudbud.

SKS/SB Moderniseringsprojektets konsekvenser for udgiftsopfølgning

Med virkning fra 2025 udarbejdes finanslovsbevillingerne i SBS og regnskabsdata hentes fra SBI. Det medfører en omkalfatring af de datastrømme der understøtter udgiftsopfølgningerne, herunder låneramme og Tillægsbevillinger.

Tilpasningerne af datastrømme og eventuelle ændringer til udgiftsopfølgningerne implementeres i en release i 2. halvår af 2025.

 Brugervenlighed

Der gennemføres i 1. halvår af 2024 en analyse af SBS med fokus på at understøtte brugervenligheden, herunder forenkling af inputskemaer, processer og tydelig navngivning. Udviklingen af brugervenligheden vil ske i samarbejde med en repræsentativ brugergruppe med udgangspunkt i gængse UX-metoder.

Resultatet af analysen og brugernes tilbagemelding udmøntes i en release i 2. halvår af 2024.  

Brugeradministrationsmodul

Der gennemføres en analyse af brugeradministrationsmodulet i SBS med henblik på, om der skal foretages justeringer, der sikrer en mere brugervenlig og mindre ressourcekrævende løsning.

Resultatet af analysen forventes udrullet i 2. halvår af 2024.

Performance optimering

Med udgangspunkt i pilotprojektet om performanceforbedringer i 1 halvår af 2024 planlægges yderligere tiltag til forbedring af performance i 2. halvår af 2024.

Genudbud af SBS drift

Driftskontrakten for SBS udløber i sommeren 2025 der forberedes derfor genudbud.

 

 

IT projekter

Der udvikles funktionalitet, der understøtter det initiativ som ØS har igangsat vedr. en bedre økonomistyring på it-området, så der lokalt kan etableres et mere granuleret overblik over it-udgifter.

Videreudvikling af SBS sagsmodul

Der arbejdes videre med at forbedre funktionaliteten og brugervenligheden af SBS Sagsmodul.

Fremskrivningsmodel til løn

Den nuværende fremskrivningsmodel, hvor lønfremskrivningen sker i ØS-LDV og overføres til SBS erstattes af en ny løsning i SBS, hvor der udvikles funktionalitet til at foretage fremskrivningen direkte i SBS på baggrund af de faktiske løndata.

Genudbud af SBS drift

Ny driftskontrakten for SBS forventes indgået.

Opgradering af SAP BW for HANA

Der implementeres en ny version af SAP BW for HANA, som vil optimere en række SAP-standard funktioner.

Fremskrivningsmodul til anlæg

Den nuværende fremskrivningsmodel, hvor anlægsfremskrivningen sker i ØS-LDV og overføres til SBS erstattes af en ny løsning i SBS, hvor der udvikles funktionalitet til at foretage fremskrivningen direkte i SBS på baggrund af anlægsdata i Navision Stat.

Optimering af løn-og omkostningsfordeling

Der videreudvikles med udgangspunkt i SBS product Backlog, hvor brugernes ændringsønsker bliver opsamlet og prioriteret. Der planlægges fx en forbedring og udbygning af SBS modul til løn- og omkostningsfordeling.

Statens Koncernsystem

Opdateret 19-03-2024

Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Der arbejdes med den nye systemunderstøttelse af finanslov og statsregnskab.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Der arbejdes med den nye systemunderstøttelse af finanslov og statsregnskab - herunder datakonvertering.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Der arbejdes med den nye systemunderstøttelse af finanslov og statsregnskab - herunder datakonvertering.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af systemet.

Afvikling af SKS/SB tekniske platform

Statens Bevillingslovsystem

Opdateret 11-03-2024

Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Der arbejdes med datakonvertering og udfasning af de dele af SB, der understøtter udarbejdelse af finansloven.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af den del af SB, der vedrører tillægsbevillingsloven.

Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Der arbejdes med datakonvertering af de dele af SB, der understøtter udarbejdelse af tillægsbevillingsloven.

Vedligeholdelse

Der udføres almindelig vedligeholdelse af den del af SB, der vedrører tillægsbevillingsloven.

Ny systemunderstøttelse til finanslov og statsregnskab

Der arbejdes med udfasning af de dele af SB, der understøtter udarbejdelse af tillægsbevillingsloven.

Afvikling af SKS/SB tekniske platform

Løn og HR-systemer

Statens Lønløsning

Opdateret 10-04-2024

Videreudvikling af Refusionsløsningen

Løsningen leverer 'Release 3' den 17. maj, med fuld understøttelse af:

 • Alvorligt sygt barn
 • Løntilskud
 • Ressourceforløb
 • Voksenlærling

Barselsløsning i HR-Løn stilles til rådighed for alle institutioner.

Ved oprettelse af et barselsforløb faciliteters beregningen af barselsuger, og barselsforløbet registreres på relevante områder, således afgangsårsager indberettes samtidig med hændelser i FRAV. Der ydes desuden support til indberetning af løndele knyttet til barselsforløbet.

SLS-Portalen vil blive lukket.

SLS-portalen, tilgængelig på https://sls.sloen.dk/, lukkes ned i februar 2024. Fremadrettet kan adgangskoder kun ændres via https://sllogin.sloen.dk/. Enkelte kunder, der stadig benytter opstart af SLS-klienten fra SLS-portalen, opfordres til at vænne sig til at starte klienten fra deres PC. Nye versioner af SLS-klienten vil automatisk blive opdateret og installeret, mens dem, der henter installationspakken, kan få adgang til den via filkassen.

Rutinemæssig vedligeholdelse af eksisterende løsning

Indberettet fejl rettes kontinuerligt, og vil blive dokumenteret i release-notes, som offentliggøres på hjemmesiden.

Videreudvikling af Refusionsløsningen

Løsningen leverer 'Release 3.1' den 27. september, med fuld understøttelse af:

 • Fleksjob før 13 og fleksjobordningen
 • Samlet refusion
  • Personlig assistance - handicaphjælper
  • AUB
  • VEU
  • SVU

Rutinemæssig vedligeholdelse af eksisterende løsning

Indberettet fejl rettes kontinuerligt, og vil blive dokumenteret i release-notes, som offentliggøres på hjemmesiden.

Rutinemæssig vedligeholdelse af eksisterende løsning

Indberettet fejl rettes kontinuerligt, og vil blive dokumenteret i release-notes, som offentliggøres på hjemmesiden.

Rutinemæssig vedligeholdelse af eksisterende løsning

Indberettet fejl rettes kontinuerligt, og vil blive dokumenteret i release-notes, som offentliggøres på hjemmesiden.

Statens HR

Opdateret 18-03-2024

Integration til tidsregistreringsløsninger – 1. halvår

Der gennemføres et pilotprojekt, om hvordan der kan overføres relevante stamdata om ansættelsesforholdet i Statens HR til tidsregistreringsløsninger. Projektet gennemføres samarbejde med mTime, hvor udvalgte institutioner deltager i pilotprojektet, hvorefter det forventes at kunne implementeres til andre institutioner, der benytter mTime.

Optimering af brugergrænseflade 1. halvår

Der arbejdes fortsat med forbedring af de forskellige skærmbilleder i Statens HR. I 2024 vil der fokuseres på forskellige forbedringer såsom at autoudfylde værdier i diverse felter, lave målrettede flows til forskellige typer af ansættelser og ændringer, målrettet vejledning på skærmbillederne, oprydning af irrelevante felter m.m.

Rapporter 1. og 2. halvår

Vedligehold af eksisterende rapporter, og frigivelse af enkelte nye rapporter, der er særligt efterspurgt af mange institutioner.

Mere effektive processer i SHR 1. halvår

Et projekt med fokus på, hvordan forretningsprocesserne i SHR kan blive mere effektive for HR medarbejdere. Fx har flere institutioner ønsket, at der ses på genansættelse, kontering, udlån samt resterende sager til håndering via lønportalen. Indsatserne vil blive udvalgt i tæt samarbejde med brugergrupper for Statens HR.

Forsat automatisering af HR-Sag processer 1. halvår

Der arbejdes fortsat med projekter, der skal automatisere processerne for oprettelse af serviceanmodninger mellem HR-medarbejderne og SAM’s lønmedarbejdere.

Ændringer til fraværshåndtering 2. halvår

Analyse af fremtidig strategi for fraværsområdet (barsel, sygdom og orlov) vil blive afsluttet. På baggrund heraf udvælges indsatser, der vil gøre det lettere og mere effektivt at lave fraværsregistreringer for HR medarbejdere.

Overførsel af data fra eRekruttering – 2. halvår

Udvikling og idriftsættelse af integration mellem Statens eRekruttering og Statens HR, der skal sørge for, at indtastede data i rekrutteringssystemet automatisk overføres og genbruges i ansættelsesprocessen.

Forbedringer til skabelonfunktionalitet – 2. halvår

Der vil blive set på, hvordan der kan etableres en mere velfungerende løsning, der tager højde for institutionernes behov for design og individuelle tilrettelser til ansættelseskontrakternes punkt 11. Skabelonernes indhold og omfang vil også blive gennemgået. Endvidere vil blive set på muligheder for at forudfylde flere data, så behovet for at tilrette skabelonerne efter de er trukket undgås. Både ansættelseskontrakter og ændringsbreve vil blive gennemgået. Forbedringerne vil både omfatte ansættelseskontrakter og ændringsbreve.

Rapporter 1. og 2. halvår

Vedligehold af eksisterende rapporter, og frigivelse af enkelte nye rapporter, der er særligt efterspurgt af mange institutioner.

 

Fortsat udvikling og vedligehold af nuværende løsning

Initiativer til at reducere tidsforbrug og øge kvaliteten ved anvendelse af Statens HR vil blive identificeret i tæt samarbejde med brugerne af Statens HR, hvorefter udviklingsprojekter vil blive igangsat. Specifikke processer vil blive analyseret i brugerrejser med henblik på at identificere forbedringer.

Statens eRekruttering

Opdateret 07-12-2022

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Økonomistyrelsen forbereder rejsen hen imod næste generation af Statens eRekruttering, hvorfor udviklingstiltag vil være begrænset til det absolut nødvendige.

Det forventes at der skal gennemføres et udbud af løsningen i 2023.

Product portal

Se hvad der arbejdes på i Talentech og hvad der er blevet lanceret. Her indsamler vi blandt andet "Voice of Customer", som er ændringer og forbedringer baseret på kundefeedback.

Tilretning af skabeloner i Statens eRekruttering i forhold til nye lovkrav, hvor alder ikke længere fremgår.

Økonomistyrelsen forbereder rejsen hen imod næste generation af Statens eRekruttering, hvorfor udviklingstiltag vil være begrænset til det absolut nødvendige.

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Det forventes at der skal implementeres en ny løsning startende fra 2. halvår 2024.

Udrulningsplaner vil blive offentliggjort i foråret 2024.

 

Der arbejdes ikke med faste releases fra leverandøren (Talenttech), idet ændringer i funktionalitet sker løbende og annonceres løbende.

Campus

Opdateret 31-03-2024

Systemopdatering (Update 59, forventet i juli)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i juni og forventes i produktion den efterfølgende måned. Før release informeres Campus Administrator netværket om ændringer til systemet. Der informeres igennem nyhedsbrev og netværksmøder.

Forbedret brugervenlighed

Vi kommer i 2024 til at fokusere på at forbedre brugervenligheden i Campus.

Fokus på Campus administratorer

Vi har stor fokus på, at klæde vores administratorer på, til at varetage rollen i Campus.

Systemopdatering (Update 60, forventet i november)

Ny opdateringen fra leverandøren kommer i test i oktober og forventes i produktion den efterfølgende måned. Før release informeres Campus Administrator netværket om ændringer til systemet. Der informeres igennem nyhedsbrev og netværksmøder.

Forbedret brugervenlighed

Vi kommer i 2024 til at fokusere på at forbedre brugervenligheden i Campus.

Integration mellem SHR og Campus

Der arbejdes på integrationen mellem SHR og Campus hvad angår persondata og organisationsdata.

Strategisk kompetenceudvikling

Der arbejdes med en række projekter hvor vi implementerer MUS/PULS, Udviklingsplaner, 1:1 i Campus

Integration mellem SHR og Campus

Der arbejdes på integrationen mellem SHR og Campus hvad angår persondata og organisationsdata.

Strategisk kompetenceudvikling

Der arbejdes med en række projekter hvor vi implementerer MUS/PULS, Udviklingsplaner, 1:1 i Campus

Rapporteringssystemer

Statens BI - LDV

Opdateret 31-03-2022

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV udvides med flere oplysninger fra Statens HR-system , dette gælder særligt fraværsmodulet
Statens BI - LDV udvides med en lønbudgetterings kube
Statens BI - LDV udvides med flere oplysninger fra SBS , herunder sagsbudget og anlægsbudget

Bedre understøttelse af Power BI

Udvikling af Tabular kube model til LDV, for bedre understøttelse af Power BI

Statens BI - LDV version 7

Ny version af Statens BI - LDV til understøttelse af Navision Stat 11

Omlægning af model til Statens BI – LDV Kuber

Statens BI – LDV vil få ændret værktøj til fremstilling af Kuber, så data stilles til rådighed i en tabular model

Flere data i Statens BI – LDV

Statens BI – LDV vil få omlagt indkøbsrapportering, hvor data kommer fra IndFak3
 

Afventer arbejdsplan for 2024

Statens BI - ISOLA

Opdateret 31-03-2022

Statens BI - ISOLA opdateres

Statens BI - ISOLA får nyt løn indberetningsmodul til skoler til brug for indsamling af lønstatistik 2021

Statens BI - ISOLA Lønoverblik bliver den første løsning, som bliver flyttet til Power BI i Azure

Statens BI - ISOLA udvides med en ledermarkering, som viser antallet af ansættelsesforhold med et ledelsesansvar inden for et givet område

Statens BI - ISOLA ny rapport og opfølgningsmuligheder

Statens BI - ISOLA  får ny rapport, der viser hvile institutioner, der er udelukket i fraværsstatistik i en given periode

Statens BI - ISOLA vil indeholde opfølgning på senior(bonus)ordninger

Opdatering af data i Statens BI - ISOLA

Statens BI - ISOLA vil indeholde datagrundlag, til forhandling af OK 24

Afventer arbejdsplan for 2024