Økonomistyrelsens it-handlingsplan

It-handlingsplanen for 2023-2026 sætter retning for, hvordan Økonomistyrelsen vil drive og udvikle de fælles digitale løsninger de næste 3 år.

Økonomistyrelsens it-handlingsplan skal sikre, at styrelsen bliver ved med at levere tidssvarende, robuste og sikre digitale løsninger, som effektivt understøtter de administrative opgaver i staten.

Ud over de fælles digitale løsninger dækker it-handlingsplanen også Finansministeriets koncernfælles it-systemer og de andre, primært interne it-systemer, som Økonomistyrelsen også har ansvar for.

It-handlingsplanens initiativer

It-handlingsplanen konkretiserer Økonomistyrelsens ambitioner for at udvikle styrelsens samlede it-portefølje i 21 initiativer.

Initiativet skal etablere effektive processer via bedre samspil mellem HR-løsningerne. Det sker blandt andet ved at skabe en tættere kobling mellem Statens HR og næste generation af Statens eRekruttering og ved at afdække de forretningsmæssige behov for ledelsesinformation på tværs af HR-området.

Med afsæt i kortlagte brugerrejser, brugerinddragelse mv. igangsætter Økonomistyrelsen et udbud af en ny rekrutteringsløsning. Rekrutteringsprocessen er en af de mere ressourcetunge opgaver på HR-området. Her bidrager digital understøttelse til at realisere sparet arbejdstid til opgaveløsning og bedre rekrutteringsforløb.

Initiativet skal sikre en fortsat effektiv økonomistyring hos styrelsens kunder ved at udvikle de digitale løsninger på økonomiområdet.

Økonomistyrelsen vil blandt andet lægge en plan for Navision Stats videre udvikling, implementere et styringsobjekt på tværs af it-porteføljen, samt modne UX-disciplinen med sigte på bedre brugeroplevelser og bedre vejledning om økonomiprocesser.

Initiativet skal sikre, at institutionerne ibrugtager hele Statens Digitale Indkøb, det vil sige kan anvende løsningen via sammenhængende processer, fra kontraktstyring over indkøb til afsluttende fakturahåndtering.

Ved udbuddet af en ny digital løsning for rejseadministration skal en række delaktiviteter sikre, at den ny løsning er mere brugervenlig end den eksisterende løsning, RejsUd. Aktiviteterne omfatter blandt andet afdækning af brugerrejser og en analyse af muligheder for regelforenkling på rejseområdet.

Initiativet har fokus på at udbrede arbejdet med værktøjer og metoder for brugerinddragelse i Økonomistyrelsen, så brugernes perspektiv, behov og ønsker i endnu højere grad end tidligere bliver styrende for den måde, hvorpå styrelsen videreudvikler de fælles digitale løsninger.

Initiativet fokuserer på at analysere den fællesstatslige it-portefølje i forhold til uddannelsessektorens behov, samt indgå i dialog med relevante ressortministerier og interessenter om brugen af løsningerne.

Formålet med initiativet er at etablere en sammenhængende og brugervenlig digital understøttelse af processen for bevillingslov og statsregnskab, der kan afløse Statens Koncernsystem og Statens Bevillingslovsystem (SKS/SB).

Initiativet skal sikre en fortsat korrekt og rettidig beregning og udbetaling af løn og tjenestemandspension. Det sker ved at gennemføre en analyse, der kan danne grundlag for på længere sigt at erstatte Statens Lønløsning med en ny lønløsning.

Med henblik på at understøtte Økonomistyrelsens ambition om at levere korrekte og rettidige data til kunderne er der behov for at fastlægge et målbillede og en vision for Statens BI 2.0. På baggrund af strategien udvælger styrelsen en række strategiske indsatsområder til videre arbejde.

Initiativet skal sikre den fremadrettede hosting af Navision Stat og Statens BI – LDV. Der er fokus på at skabe en attraktiv løsning med effektive supportprocesser og en sikker og stabil drift.

Initiativet fokuserer på de støttesystemer, der skaber sammenhæng mellem de fælles digitale løsninger. Det omfatter den videre etablering af en Master Data Management-løsning, den Centrale Integrationsplatform (CIP) og en ny Single Sign-On-løsning, samt at anskaffe en løsning til tværgående brugerrettighedsstyring og brugeradministration (BAS).

Initiativet viderefører arbejdet med en enterprise-arkitektur og it-principper for de fælles digitale løsninger. Herudover vil Økonomistyrelsen definere tværgående arkitekturprincipper for dataområdet samt en strategi for dataudveksling og dataudstilling. Dette skal sikre, at kunderne får en let og samlet adgang til data om deres institutioner.

Initiativet omfatter opdatering af servicebeskrivelserne, der for de enkelte digitale løsninger blandt andet beskriver ansvarsdelingen på sikkerhedsområdet mellem Økonomistyrelsen og institutionerne, som bruger de fælles digitale løsninger. Initiativet omfatter ligeledes netværksaktiviteter og kompetenceudvikling inden for sikkerhed og GDPR i Økonomistyrelsen.

Initiativet omfatter sikkerhedsrelaterede aktiviteter i forhold til de koncernfælles it-systemer og de øvrige, primært interne it-systemer, som Økonomistyrelsen har ansvar for.

Økonomistyrelsens principper for anskaffelse og sourcing af de fælles digitale løsninger skal revideres. Principperne skal omfatte, hvordan Økonomistyrelsen vælger mellem eksisterende løsninger, standardløsninger og egenudvikling. Desuden skal principperne tage stilling til valg af driftsmodeller og teknologi, samt leverandørstrategi.

Initiativet skal bidrage til ensartethed, effektivitet og kvalitet i anskaffelser og udbud af de fælles digitale løsninger. Arbejdet omfatter blandt andet fælles rammer for håndtering af informationssikkerhed ved anskaffelser.

Kontrakten om levering og drift af Statens Budgetsystem skal genudbydes. Udbuddet skal gennemføres i Q2/Q3 2024 med forventet kontraktindgåelse inden udgangen af 2024.

Økonomistyrelsen skal genudbyde betalingsløsningen SKB/OBS, så at en ny løsning er i drift i april 2025. Initiativet skal sikre, at den kommende kontrakt er fyldestgørende og tidssvarende. Initiativet involverer dialog med markedet og kontohavere.

Initiativet skal bidrage til ensartethed og kvalitet i Økonomistyrelsens kontrakt- og leverandørstyring ved it-kontrakter. Initiativet omfatter i første omgang de fælles digitale løsninger samt øvrige, udvalgte it-kontrakter.

Med henblik på at reducere klimaaftrykket fra de fælles digitale løsninger vil Økonomistyrelsen udarbejde en model for at måle systemporteføljens nuværende klimaaftryk og udarbejde en handlingsplan med potentielle, klimareducerende initiativer.

Læs mere i roadmap

It-handlingsplanens initiativer resulterer i konkrete udviklingstiltag i de enkelte digitale løsninger, som du kan læse om i roadmappet for Økonomistyrelsens digitale løsninger.

Gå til roadmap for Økonomistyrelsens digitale løsninger