Systemansvar for Navision Stat

Læs om fordele ved at overdrage systemansvaret for jeres Navision Stat database til Økonomistyrelsen.

Systemansvarets placering har stor betydning for vedligeholdelse og drift af jeres Navision Stat-løsning. I kan opnå en række fordele ved at overdrage systemansvaret til Økonomistyrelsen.

Først og fremmest vil en overdragelse frigive tid og ressourcer i jeres egen organisation til at fokusere på jeres kerneforretning.

Når I overdrager det fulde systemansvar for Navision Stat til Økonomistyrelsen, vil I desuden løbende få implementeret fejlrettelser og ny funktionalitet, typisk inden for 6-8 uger og uden for almen arbejdstid.

Mange har allerede overdraget systemansvar til Økonomistyrelsen

Statslige institutioner, der regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administrationhar siden 2016 fået deres Navision Stat-installationer driftet af Økonomistyrelsen ved Statens It (SIT). 

I forbindelse med etablering af driften ved SIT overdrog de statslige institutioner systemansvaret til Økonomistyrelsen. De statslige kunder har således siden 2018 nydt godt af de fordele, som fremgår herunder.

Forskelle på placeret systemansvar

Forudsætningen for en fuld overdragelse af systemansvaret til Økonomistyrelsen er at

  • driften for Navision Stat databasen flyttes til Økonomistyrelsen ved Statens It  
  • Navision Stat-databasen standardiseres og fastholdes standardiseret
  • 3. partsprodukter skal godkendes af Økonomistyrelsen og implementeres via enten GIS  eller isoleret extentionpakke

Forskelle afhængig af placeret systemansvar

Her oplistes de væsentligste forskelle afhængig af, om kunden fastholder lokalt systemansvar eller overdrager systemansvaret for Navision Stat til Økonomistyrelsen.

Kunden er altid dataejer og har fuld adgang.

Persondata udgør under 1% af de samlede data i løsningen, men for persondata gælder der et fælles dataansvar, jf. Fælles dataansvar på oes.dk

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden

ØS sikrer drift af løsningen ved SIT.

ØS leverer aktuel driftsstatus på oes.dk

Kunden har selv ansvar for at drifte løs-ningen og levere driftsstatus til egne brugere.

Hvis kunder hostes af ØS via Statens It som underleverandør, leverer ØS aktuel driftsstatus på oes.dk

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden

ØS frigiver løbende opdateringspakker, som installeres af SIT umiddelbart efter frigivelsen.

Opdateringspakkerne dækker den samlede løsning.

Kunden skal selv sørge for at indlæse opdateringspakker løbende. 

Hvis kunden har foretaget ændringer af databasen, skal kunden selv udarbejde alternative konverteringspakker, der tager højde for lokal funktionalitet.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden
 Ændring af funktionalitet sker ved løbende opdateringspakker, som installeres af Statens It umiddelbart efter at disse frigives.  Kunden har adgang til selv at foretage funktionelle ændringer af databasen ud over de løbende opdateringspakker, som frigives ved ØS.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden
Navision Stat opdateres løbende og automatisk via mindre pakker, ca. hver 6. uge.
Opdateringer er indeholdt i abonnementsbetalingen. Opgraderingstidspunkter fastlægges af ØS i samarbejde med Statens It.
Kunden er forpligtet til selv minimum to gange årligt at bekoste og implementere større akkumulerede pakker. Derudover kan der som følge af ny lovgivning være yderligere påkrævede opdateringer, som kunden skal bekoste og indlæse.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden
Opdateringer kan typisk gennemføres på 1 time.
Disse foregår sædvanligvis mellem kl. 16-18 hver 6.-7. fredag og er varslet 6 måneder i forvejen.
 Afhængig af databasens størrelse og omfanget af egne ændringer af databasen gennemføres opdateringer typisk over flere dage.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden
Ved behov for datakonvertering frigiver ØS datakonverteringspakker, som dækker den samlede løsning. Kunden skal selv sørge for at indlæse de datakonverteringspakker, som frigives af ØS. 
Hvis kunden har foretaget ændringer af databasen, skal kunden selv sørge for at udvikle konverteringspakker, der tager højde for lokal funktionalitet.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden
Den samlede løsning dokumenteres fuldt ud af ØS. Kunden skal selv sørge for dokumentation af eventuelt lokalt tilføjet funktionalitet.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden
ØS leverer i samarbejde med Statens Administration (SAM) fuld funktionel og teknisk support på den samlede løsning, jævnfør

gældende supportcyklus

og jævnfør 

gældende servicebeskrivelse for Navision Stat

Alle supporthenvendelser håndteres via
Statens Administrations Serviceportal 

ØS leverer alene funktionel support for den del af løsningen, der svarer til supporteret standardløsning ved ØS.

Kunden skal selv levere support, der vedrører eventuelt lokalt tilføjet funktionalitet.

Kunden skal selv levere support på hændelser, der vedrører eget it-driftssetup.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden

Brugeradministration foregår i brugeradministrationsløsningen BAM, der administreres ved SAM med assistance fra ØS.

ØS fastlægger rettigheder og profiler, mens kunden selv tildeler rollerne til de enkelte brugere hos kunden. Koblingen til brugere sker ved kunden.

Kunden har selv ansvar for at sørge for en sikker rettighedsstyring samt at gen-nemføre lovpligtige kontroller heraf. 

Hvis kunden hostes af ØS via Statens It som underleverandør, sker den samlede brugeradministration via BAM-løsningen, der stilles til rådighed ved ØS.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden
ØS sørger for, at den samlede løsning kontinuerligt understøtter nye og skærpede krav på området.

Kunden skal selv sørge for, at løsningen driftes og anvendes i compliance med relevant lovgivning og anbefalede minimumskrav. 
Hvis kunden hostes af ØS via Statens It som underleverandør, skal kunden selv kontrollere og dokumentere eventuel lokal tilføjet funktionalitet.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden
ØS overvåger SUPER-Log på vegne af alle kunder. Kunden skal selv overvåge SUPER-Log.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden
ØS gennemfører årligt en fuld it- revision via Rigsrevisionen. Kunder skal ikke foretage sig noget.

Kunden skal selv gennemføre en fuld it-revision med egen driftsleverandør.
Hvis kunden hostes af ØS via SIT som underleverandør, skal kunden supplere Rigsrevisionens it-revision med SIT med egen it-revision for de eventuelt lokalt tilføjede funktionalitetsområder.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden

Statslige kunder er forpligtiget til at  anvende: IndFak2, Statens Digitale Indkøb eller tilsvarende nyere fællesstatslig løsning ved ØS. Integrationen til disse supporteres fuldt ud af ØS. Selvejende og statsfinansierede selvejende kunder anbefales en lignende løsning. I modsat fald skal integration foregå via GIS.

Selvejende kunder og statsfinansierede selvejende kunder kan frit vælge at implementere 3. parts løsninger for understøttelse af indkøb og leverandørfakturering.
Hvis dette vælges, har kunden selv ansvar for at opsætte, supportere og drifte 3. parts løsningen.

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden

Statslige kunder er forpligtiget til at anvende RejsUd2, RejsUd3 eller tilsvarende nyere fællesstatslig løsning ved ØS. Integrationen til disse supporteres fuldt ud af ØS. Selvejende og statsfinansierede selvejende kunder anbefales en lignende løsning. I modsat fald skal integration foregå via GIS.

Selvejende kunder og statsfinansierede selvejende kunder kan frit vælge at implementere 3. parts løsninger for understøttelse af rejseafregninger og udlæg. Hvis dette vælges, har kunden selv ansvar for at opsætte, supportere og drifte 3. parts løsningen. 

Systemansvar ved ØS Systemansvar ved kunden
Alle integrationer til lokale fagsystemer, hvor kunden selv er systemejer, skal ske via GIS.  Kunden anbefales at integrere via GIS, men det er ikke et krav.