Driftsmodeller for Navision Stat

Navision Stat implementeres under 3 forskellige driftsmodeller afhængig af institutionstype og kundens særlige behov. Disse modeller skitseres her med en angivelse af særlige opmærksomhedspunkter.

1. Kunder regnskabsmæssigt serviceret ved Statens Administration og hostet ved Statens It

Statslige institutioner, serviceret af Statens Administration, får Navision Stat hostet hos Statens It. Øvrige statslige institutioners Navision Stat løsning hostes ligeledes hos Statens It, med mindre, der er udstedt dispensation. Databasen vedligeholdes typisk af Økonomistyrelsen som systemejer.

I dette tilfælde indlæses alle database- og serverændringer automatisk jf. den sprintplan, der er angivet for den enkelte officielle release.

2. Kunder med eget regnskabs- og systemansvar og hostet ved KMD

Økonomistyrelsen tilbyder en Navision Stat hosting rammeaftale for selvejende institutioner med flere. Denne aftale har følgende fordele:

  • Udbudsforpligtelsen er afløftet
  • Billig og stabil drift
  • Versionsopdateringer er inkluderet
  • Sikkerheden lever op til ISO 27001

For kunder, der selv varetager regnskabsdriften, eventuelt via egne regnskabsdriftscentre, og hvor databasen hostes hos KMD (under rammeaftale med Økonomistyrelsen), gælder det, at Økonomistyrelsen - i samarbejde med KMD - udarbejder en implementeringsplan for den enkelte officielle release.

Såfremt der ønskes lokale funktionelle tilretninger på databasen gælder det, at det er kundes eget ansvar at tage højde for disse justeringer ifm. opdatering fra Økonomistyrelsen. Økonomistyrelsen hjælper her med koordinering, under hensynstagen til en fælles implementeringsplan, for alle kunder under hosting rammekontrakten med KMD.

SUPER-rettigheder kan erhverves via kontakt til vores systemsupport hos SAM.

Lokale tilretninger

Hvis man som kunde har fastholdt eget systemansvar, bør man følge Økonomistyrelsens anbefalinger for 'Lokale tilretninger og leverandørsamarbejde'.

Læs mere om lokale tilretninger og leverandørsamarbejde under siden Vejledning

3. Kunder med eget regnskabs-, system- og driftsansvar

For kunder med eget systemansvar og dataejerskab til Navision Stat databasen, gælder det, at kunden selv har ansvaret for at indlæse de ændringer, der frigives ved Økonomistyrelsen. 

For at foretage indlæsningen skal brugeren være oprettet som SUPER-bruger, og typisk også med Database Owner rettigheder (DBO), for en indlæsning via en særlig CSIDE klient. Før indlæsning bør kunden ligeledes overveje, om indlæsningen af ændringen vil konflikte med eventuelle lokale tilretninger på databasen. Ved tvivlstilfælde bør kunden kontakte egen Navision konsulent.

For institutioner hostet via Økonomistyrelsens rammekontrakt med KMD kan: SUPER-, DBO rettigheder og adgang til CSIDE klient erhverves via kontakt til vores systemsupport hos SAM.

Lokale tilretninger

Hvis man som kunde har fastholdt eget systemansvar, bør man følge Økonomistyrelsens anbefalinger for 'Lokale tilretninger og leverandørsamarbejde'.

Læs mere om lokale tilretninger og leverandørsamarbejde under siden Vejledning

Fagsystemer baseret på Navision databaser

Hvis en Navision Stat kunde ønsker at basere et lokalt fagsystem på en Navision database, understøttet af en Navision Stat licens, skal fagdatabasen integrere til den eksisterende officielle Navision Stat database, og anvendelsen skal forudgående supplerende godkendes af Navision Stat systemansvarlig Mette Due Steffensen, , hvorefter Økonomistyrelsen udsteder en supplerende licens.

Hvis man som kunde har etableret integration mellem et fagsystem og en officiel Navision Stat database, hvor fagsystemet er baseret på en kopi af en Navision Stat database, eller en standard Navision database, gælder det endvidere:

  • At kunden har det fulde system- og driftsansvar for fagsystemet
  • At kunden skal betale for en ekstra licens
  • At der ikke må integreres til hverken: SKS, SB, SBS, SLS, SHR, IndFak eller RejsUd direkte fra fagsystemet
  • At der ikke må foretages udbetalinger direkte fra fagsystemet, herunder indirekte via Nemkonto eller direkte til pengeinstituttet

Listen er ikke udtømmende, så derfor bør man tage kontakt til Navision Stat teamet i Økonomistyrelsen forud for etablering af fagsystemintegrationer i de tilfælde, hvor integrationen IKKE følger konceptet for generisk integration. Teamet kan kontaktes via 

Robotter og indlejret systemautomatisering

I det omfang man lokalt har valgt at installere robotter (RPA), der baserer sig på tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat forretningslogik, har man som kunde selv ansvar for eventuel nødvendig re-konfiguration af RPA-processer efter indlæsning af opdateringer fra Økonomistyrelsen.

Det er kundens ansvar at sikre, at installerede robotter ikke forhindrer afvikling af serverjobs, der understøtter den eksisterende integration mellem Navision Stat og tilknyttede systemer. Dette gælder fx både ØDUP-integrationen og de GIS-integrationer, der er fastschedulerede for natlig afvikling.

Det er kundes ansvar at sikre, at installerede robotter ikke forhindrer afvikling af de automatiserede processer, der afvikles via Navision Stats egen forretningslogik.

Det er under ingen omstændigheder tilladt at skrive direkte til posteringstabellerne i Navision Stat via RPA.

Læs mere om Koncept for generisk integration (GIS) for lovlig udveksling mellem Navision Stat og lokale fagsystemer.