Håndtering af lønstandsning i Statens Lønløsning ved eventuel konflikt

06-04-2018
Digitale løsninger

Moderniseringsstyrelsen har udsendt information om hvordan institutioner, der bruger Statens Lønløsning, skal håndtere standsning af løn i systemet. I tilfælde af konflikt i forbindelse med OK18, skal lønudbetalingen standses i den periode konflikten løber.

Oversigter med potentielt omfattede
medarbejdere

Moderniseringsstyrelsen har udsendt uddata/lister til de institutioner, som anvender Statens Lønløsning. Listerne indeholder de medarbejdere, der potentielt er omfattet af konflikt i tilknytning til OK18 mhp. at understøtte institutionernes håndtering af standsning af løn i lønsystemet ved en eventuel konflikt.

Løbende vejledning på modst.dk

På modst.dk informerer vi løbende om, hvordan institutionen og den enkelte lønmedarbejder skal forholde sig i tilknytning til Statens Lønløsning, herunder hvordan lønnen igangsættes efter en eventuel konflikt.

Følg med på siden Løninformationer, hvor du tilgår information knyttet til Statens lønløsning og en eventuel konflikt:

Herudover henviser vi til vores driftstatus for løbende information.

Vejledning om overenskomstmæssige konflikter

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om overenskomstmæssige konflikter mv., hvor du som arbejdsgiver kan læse mere om de juridiske aspekter i forbindelse med en konflikt, samt hvordan du skal forholde dig i forskellige situationer.

Gå til vejledning om overenskomstmæssige konflikter

Hvornår kan konflikten træde i kraft?

Forligsmanden har på nuværende tidspunkt udskudt konflikten med 14 dage. En eventuel strejke kan derfor tidligst træde i kraft d. 22. april 2018 og en eventuel lockout den 28. april 2018.

Forligsmanden kan dog i løbet af de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. I så fald kan strejke og lockout blive en realitet på femtedagen efter erklæringen. Forligsmanden kan også vælge at udskyde konflikten yderligere.

Spørgsmål

Har du spørgsmål om OK18 i forhold til lønsystemet, kontakt Moderniseringsstyrelsens Lønsupport på