NS11.3 Officiel release

Navision Stat 11.3 (servicepack) bliver frigivet den 29. april 2024.

Det vigtigste!

Navision Stat 11.3 implementerer en videreførelse af statslig funktionalitet kendt fra Navision Stat 11.2 med følgende fokus på ny eller ændret funktionalitet:

 1. Justeringer til NemHandel eDelivery
 2. Tilpasning af rettigheder og mindre fejlrettelser
 3. Nye koncepter for Digital Post afsendelse og GIS Webservice, håndtering af TIN numre samt en række forbedringer i løsningen
 4. Afventer frigivelse

Navision Stat 11.3 frigives via løbende sprint/build leverancer, der installeres hver måned på Navision Stat databaser tilhørende kunder, hvor systemansvaret oppebæres af Økonomistyrelsen, og/eller hostes af SIT. Dette gælder fx alle databaser, der regnskabsmæssigt serviceres af Statens Administration og databaser tilhørende FGU-institutioner.

Den samlet Navision Stat 11.3 pakke, indeholdende alle nedenstående builds, frigives den 29. april 2024.

Beskrivelse af funktionalitetsændringer

Beskrivelser af de løbende ændringer dokumenteres i 'Nyt i Navision Stat 11.3', som frigives i en udvidet og opdateret udgave ved hver sprint leverance.

Build nr.Release datoSAM test-
og pilot
databaser
SAM
produktions-
databaser 
Dokumentation
NS11.2.001 30.10.2023 24.10.2023 27.10.2023 Nyt i Navision Stat11.2.001.pdf
NS11.2.002 27.11.2023 21.11.2023  24.11.2023  Nyt i Navision Stat11.2.002.pdf
NS11.2.003 04.03.2024 27.02.2024 01.03.2024 Nyt i Navision Stat11.2.003.pdf
NS11.2.004 29.04.2024  23.04.2024  26.04.2024  Afventer frigivelse 

Opdatering af SAM testmiljø starter kl. 10:00. Opdatering af SAM pilotmiljø og SAM produktionsmiljø starter kl. 16.00 med mindre andet er aftalt.

Teknisk information

Forud for den officielle opgraderingsdato af Navision Stat til nyeste buildversion, foretages en opgradering af udvalgte pilotinstitutioner samt alle testdatabaser i multitenancy miljøet.
Dette betyder at disse databaser opgraderes 3-4 dage før opgraderingen af øvrige driftsdatabaser.

For testdatabaserne påbegyndes opgraderingen kl. 10:00 om formiddagen den 3. eller 4. hverdag før releasedatoen. 

Fra produktionsmiljø til pilotmiljø til opgraderet produktionsmiljø

For pilotinstitutioner påbegyndes opgraderingen kl. 16:00 samme dag som testdatabaserne opgraderes. Fra pilotopgraderingen påbegyndes til de øvrige driftsdatabaser opgraderes, er databasen placeret på et isoleret (pilot) miljø. Når de øvrige driftsdatabaser er opgraderet, flyttes pilotdatabasen tilbage i samme miljø.

Dette har følgende betydning for pilotinstitutioner:

 • Pilotinstitutioner kan ikke anvende BAM i den periode, hvor databasen ligger på et isoleret (pilot) miljø.
 • Pilotinstitutioner vil have et ekstra kort servicevindue den dag, hvor databasen flyttes tilbage til miljøet for de øvrige driftsdatabaser - typisk af 1 times varighed. 

Uanset om databasen teknisk opgraderes over 1-3 timer (Multitenancy setup) eller over 1-2 dage (Single Tenancy setup), skal databasen og databasens regnskaber forberedes for opgradering. Tabellen herunder beskriver hvem der gør hvad.

Bemærk, at den samlede oplevede nedetid overstiger den tidsmæssige udstrækning for den tekniske opgradering, da regnskaberne typisk både skal forberedes for opgradering, og efterfølgende forretningsmæssigt kontrolleres forud for endelig klarmelding.

 

TypeHåndteringHvis overset...Ansv. SAM kundeAnsv. øvrige
Udveksling af datastrømme via GIS Alle datastrømme de-aktiveres umiddelbart forud for opgradering, og re-aktiveres umiddelbart efter opgradering ...kan der opstå behov for gentaget udveksling SIT Drifts/Hosting leverandør
Ubehandlede E-bilag modtaget i indbakkerne i Navision Stat Skal enten accepteres eller afvises dagen før opgradering ...kan der opstå problemer med behandling af bilaget efter opgradering N/A Kunden
Overførelse af bilag fra IndFak Stoppes i IndFak om morgenen dagen før opgradering, og gen-åbnes ved klarmelding
Læs mere om lukning og genåbning af INDFAK overførelse
... kan der opstå behov for genfremsendelse ved INDFAK mod betaling SAM Kunden
Overførelse af bilag fra REJSUD Ingen håndtering påkrævet, da der kun overføres natligt, og opgraderingen forventeligt afvikles på i løbet af en arbejdsdag (3 timer for SAM kunder på MT) ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag N/A N/A
Bogføring af udbetalingskladde Bogføres før opgradering ...kan der afsendes betalinger på forkert valideringsgrundlag SAM Kunden

Generelt gælder det, at institutionen selv har ansvaret for at sikre en rettidig og sikker opgradering fra Navision Stat 11.2 til 11.3 inden udmeldt deadline. For nedenstående scenarier følges dog særlige implementeringsplaner under Økonomistyrelsen projektledelse.

SAM servicerede kunder hostet hos SIT

Alle SAM-servicerede kunder får derfor deres Navision Stat installation automatisk opgraderet til NS11.3 ultimo april 2024.

Kunder hostet hos KMD

For både selvejer kunder og øvrige statslige kunder, hvor Navision Stat databasen og LDV'et hostes hos KMD, under rammekontrakten mellem KMD og Økonomistyrelsen, afvikles opgraderingen efter en implementeringsplan, der er udarbejdet i fællesskab mellem KMD og Økonomistyrelsen.

Hvis den enkelte Navision Stat database er beriget med lokale tilretninger, hvad enten det drejer sig om ændret eller ny funktionalitet, herunder tilpasning af rapporter, gælder der særlige forhold. Dette gælder ligeledes, hvis der er opsat robotter, der er afhængige af Navision Stat funktionalitet.

Koncept for opgradering og konvertering

Konverteringspakken, udviklet af Økonomistyrelsen, samler al nødvendig konvertering afledt af funktionalitet bygget ved Microsoft, Continia og Økonomistyrelsen forudsat, at der opgraderes fra en standard Navision Stat 11.1 til Navision Stat 11.2. Såfremt denne forudsætning IKKE kan opfyldes, skal man som institution selv sørge for at tilpasse både funktionalitetspakken og konverteringspakken. Dette kan med fordel ske i de pakker, som Økonomistyrelsen har udarbejdet.

Afklaring af behov for tilpasning af funktionalitet- og konverteringsobjekter

Enhver egen tilretning af eksisterende databaseobjekt, eller tilføjelse af nyt databaseobjekt, tæller som en lokal tilretning, og kan betyde at konverteringspakken fra Økonomistyrelsen ikke blot kan anvendes uden nærmere analyse.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt databasen indeholder lokale tilretninger, kan man eventuelt anvende Objektliste NS11.2 for en sammenligning. Dette Exceludtræk kan sammenlignes med en tilsvarende udlæsning fra egen database via Objektdesigneren, hvor objektversionslisten blot kopieres til Excel.

Specielt om tilladte kompileringsfejl i tilfælde af lokalt implementeret faktureringsløsning

I selve NS11.2 installationsvejledningen er det beskrevet hvilke kompileringsfejl, der er tilladte ifm en standardopgradering, mens listen herunder viser de kompileringsfejl afledt af tilkøbsløsninger, som er visiteret godkendt af Økonomistyrelsen.

 

ProduktObjekttypeObjekt IDObjektnavn
Aqoola Codeunit 6083563 SQL ADO Connection Management
       

Listen udvides løbende, efterhånden som ansøgning om godkendelse giver anledning til en tilføjelse af nye objekter.

Robotter

I det omfang man lokalt har valgt at installere robotter, der baserer sig på: tabeller, processer, handlinger etc., afledt af Navision Stat logik, har man som institution selv ansvaret for, at robotterne re-konfigureres efter opgradering, såfremt dette skulle være nødvendigt.

Specifikt for SAM databaser

For Navision Stat databaserne, ejet af SAM-servicerede kunder, gælder det, at disse er 100 % standardiserede og vedligeholdes ved Økonomistyrelsen i et Multitenancy-baseret koncept, der ikke tillader lokale tilretninger på databaserne. For yderligere spørgsmål om håndteringen af SAM databaserne, kan du tage kontakt til produktejer Jakob K. Flink på

For opsætning af nye produktionsregnskaber anvendes Rapid Implementation startpakke udviklet specielt til NS11.2.

Pakken består af både opsætningsfiler og Excel indlæsningsfiler fordelt på data, der er fastlagt ved Økonomistyrelsen og data, der kan justeres ved institutionen eller Statens Administration. Herved opnås en mere fleksibel opsætning, med større grad af brugerinvolvering og fokus på de forretningsmæssige aspekter.

Bemærk: Det kræver særskilte rettigheder at indlæse pakken (NS_RAPIDSTART) og man skal ydermere have rettigheder til de tabeller, der evt. skal indlæses data til.

Skabeloner og opsætningsfiler vedligeholdes ved implementeringsenheden i Økonomistyrelsen, og kan rekvireres ved henvendelse via serviceportalen med henvisning til implementeringsenheden.

En typisk opsætning tager udgangspunkt i pakken og herefter er der mulighed for at indlæse justeringer. Materialet er målrettet kunder, der serviceres af Statens Administration, men øvrige selvejende og statslige institutioner kan ligeledes drage nytte af materialet, afhængigt af den ansvarsfordeling, der arbejdes med internt i institutionen.

I den anledning er det vigtigt at notere sig, at Økonomistyrelsen fralægger sig ethvert ansvar, såfremt institutionen skulle vælge at indlæse data, der ikke er inkluderet i pakken.

Øvrige opsætningsfiler

Følgende data skal fortsat indlæses pr. regnskab, uden anvendelse af Rapid implementation pakker:

 • Rettigheder
 • Bankopsætningsfiler
 • XML profilopsætning
 • XMLBRO opsætning
 • GIS-valideringsopsætning
 • GIS tabel og feltmapning
 • Kontoskema
 • Kolonneformat
 • Momsangivelse
 • Indkøbskategorier
 • Endpointkeytype
 • OIObetalingsmetode
 • OIO betalingsmådeprioritering
 • CIS Datastrøm

Filerne kan enten hentes via nyeste systemkomponenter eller de enkelte releases.

Herunder finder du det samlede kompleks af installationskomponenter, datafiler og vejledninger, der skal anvendes for en komplet opgradering fra NS11.2 til NS11.3, baseret på NAV2018 CU48 (platform og applikation).

Databasearkitektur

Installationsmaterialet er afhængigt af om den eksisterende Navision Stat database er Multitenancy-enablet og dermed "låner" sin funktionalitet fra en applikationsdatabase, eller om databasen "ejer" sin egen funktionalitet, kendt fra tidligere og fremadrettet benævnt 'Single Tenancy'.

Aktuelt er det kun Navision Stat databaser, der er regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration (SAM), der kan være Multitenancy-enablet. Hvis du er i tvivl om hvorvidt databasen er Multitenancy-enablet eller ej, kan du altid rette henvendelse til Økonomistyrelsen via systemsupporten for en afklaring.

Koncept

Buildpakkerne indeholder funktionalitet svarende til de sprintafledte inkrements, der frigives og implementeres løbende hos Navision Stat kunder, der regnskabsmæssigt serviceres af SAM og som hostes hos SIT. Hvis man således ikke kan afvente en fremtidig versionsopdatering, der består af alle de akkumulerede inkrements mellem 2 versionsopdateringer, kan man implementere de buildpakker, der frigives her.

Se fx. nedenstående eksempel for buildpakker frigivet mellem NS9.3 og NS9.4 

 

Eksempel på buildpakker frigivet mellem NS9.3 og NS 9.4

Lokale tilretninger

Bemærk, at pakkerne er udviklet med udgangspunkt i standard Navision Stat databaser, hvorfor buildpakkerne i nogle tilfælde vil skulle justeres i tilfælde af lokale tilretninger på databasen. Dette vil i så fald være kundens eget ansvar.

Installationsvejledning og systemkomponenter

Brug tabellen herunder til at finde det materiale, du skal bruge for opgradering fra minimum NS11.2 til en given slutversion.

Slutversion Installationsvejledning Systemkomponenter
NS11.2.001 Akkumuleret installationsvejledning NS112001.pdf
NS112001.zip
NS11.2.002 Akkumuleret installationsvejledning NS112002.pdf  NS112002.zip
NS11.2.003 Akkumuleret installationsvejledning NS112003.pdf NS112003.zip
NS11.2.004 Afventer frigivelse Afventer frigivelse

Hvis du har spørgsmål til koncept eller konkrete installationsvejledninger, er du velkommen til at kontakte os via serviceportalen hos Statens Administration.

Patch til at stoppe dubletter i Indgående købsdokumenter

Nedenstående patch sikrer, at der ikke længere kan optræde dubletter i Indgående købsdokumenter i Navision Stat. Patchen skal indlæses på alle databaser med minimum version NS11.2, og erstatte den eksisterende objektversion.

IN03997.fob

Manuel håndtering eller script til håndtering af dubletter i Indgående købsdokumenter

Der er to måder, hvorpå dublettene vil blive håndteres korrekt. Der er en manuel proces og en kørsel i form at script. 

Manuel håndtering

Hvis dubletten afvises manuelt i Navision Stat, vil det resultere i, at bilaget genåbnes i IndFak og Statens Digitale Indkøb, med risiko for at det bliver sendt i flow igen. Det skyldes, at IndFak og Statens Digitale Indkøb ikke kan skelne svarene fra de to dubletter. Disse bilag, der er afvist i Navision Stat med begrundelsen, at der er tale om en dublet, hvor den ene allerede er accepteret i Navision Stat, skal ”lukkes ned” i IndFak og Statens Digitale Indkøb. Det gøres ved, at det markeres med ”Håndteret manuelt” (IndFak) eller ”Kasseret” (Statens Digitale Indkøb). Samtidig skal der angives en kommentar på det håndterede/kasserede bilag som indikerer årsagen, for eksempel ”Dubletbilag ér bogført i Navision Stat. Det skal ikke genoverføres til Navision Stat”. 

Dublet afhandler script

Tool'et sikrer, at eventuelle dubletter, der allerede ligger i Indgående købsdokumenter, bliver håndteret korrekt således, at dubletten afvises uden at genåbne bilaget i IndFak eller Statens Digitale Indkøb.
Logikken bag scriptet er, med udgangspunkt i denne rangering, at der kun én af de nedenstående bliver valgt til et givent dubletsæt.

 • Dubletter hvor der er 1 accepteret – alle andre sættes til afvist.
 • Dubletter hvor der er flere end 1 afvist – alle undtagen 1 bliver afvist (Hvis alle er afvist forbliver alle afvist).
 • Dubletter hvor alle er venter – Alle undtagen 1 bliver afvist.

Guide til afvikling af script:

 1. Login med en servicebruger, som har systemadgang til databaseserver/databaser.
 2. Start Powershell ISE som administrator og åbn scriptet.
 3. Vælg en sti til outputfil, eller brug den som der allerede er angivet.
 4. Indsat comma-separeret navne på server-instancer som kørsel skal ramme. Scriptet rammer alle tenants og regnskaber. Eg: $serverinstanceList= @('ServerInstans1', 'Serverinstance2')
 5. Start script. Review output datafiler hvis nødvendigt.

Dublet afhandler (txt)

Opgradering af Oxalis den 20. marts 2024

Den 20. marts kl. 13.00 er der frigivet en opdateret Oxalis komponent til NemHandel eDelivery, som skal installeres i tidsrummet kl. 17 til midnat den 20. marts 2024. 

OES Oxalis (zip)

Opgraderingsvejledning til Oxalis, NS11.3 (pdf)

Rettelser til eDelivery

Pacth IN03943_IN03956_001.fob indeholder rettelser, så det nu er muligt at afsende applikationsmeddelelser, der adresseres til en modtager som benytter CVR-nummer som endpointID via eDelivery samt en udredning af en fejl, der opstod på baggrund af et for langt LoggingDB navn/server med flere end 30 tegn ved afsendelses af e-bilag via eDelivery.

Rettelsen forudsætter, at nyeste opdatering til eDelivery Invoker og Oxalis installation samt alle tidligere patches fra version NS11.2 ER installeret, da de indeholder adskillige kritiske fejlrettelser og afhængigheder til transportlaget. Find dem under NS11.2 Officiel release.

IN03943_IN03956_001 (fob)

Økonomistyrelsen frigiver i forlængelse af officiel release af Navision Stat 11.3 et demoregnskab til NS11.3 med fokus på de funktionalitetsområder, der er særligt anvendt af de statslige og selvejende kunder, der i dag anvender Navision Stat.

Indlæsning af demodatabase - Single Tenancy

For at tilgå Demostyrelsen, skal 'Demostyrelsen_NS98.BAK.zip' downloades og restores i SQL Server Management Studio, og en NAV Server instans skal oprettes med Credential Type ’Windows’. Databasen vil da kunne tilgås via NAV-klienten af én bruger. Denne bruger kan evt. oprette nye brugere i databasen under Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Brugere. 

Demodata og demodatabase kan rekvireres ved at kontakte Navision Stat udviklingsenheden via .

Bemærk: Demostyrelsen må kun anvendes ved opsætning af nye testregnskaber og må IKKE forveksles med de tidligere skabelonregnskaber.

Frigivelse, forudsætning og frist for installering

Frigivelse: 29. april 2024
Forudsætning for implementering: NS11.2
Frist for implementering: 31. oktober 2024

Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål af mere principiel karakter vedrørende Navision Stat 11.3 opgraderingen, er du meget velkommen til at kontakte produktejer for Navision Stat, Jakob K. Flink på , mens supportrelaterede spørgsmål bedes fremsendt til vores systemsupport.