Statens it-projektmodel

Statens it-projektmodel skal understøtte statslige myndigheder i at gennemføre succesfulde projekter indenfor en fælles styringsramme.

Hvorfor skal staten have en it-projektmodel?

Statens it-projektmodel er en generel projektledelsesmodel, som kan bruges af alle typer af statslige it-projekter. Modellen indeholder en fasemodel for projektgennemførelse samt en række styringsdokumenter og vejledninger. En fælles projektmodel bidrager til et solidt grundlag for gennemførelse af it-projekter. Det er helt afgørende for, at flere statslige it-projekter lykkes, og at myndighedernes ambitioner med it-projekterne realiseres.

Gå til dokumenter og vejledninger

Gå til FAQ om Statens It-projektmodel

It-projektmodellens vision

Visionen for statens it-projektmodel er, at modellen skal være det foretrukne styrings- og beslutningsgrundlag for statslige it-projekter. Det skal være attraktivt for statslige myndigheder at bruge modellen til at tilrettelægge og gennemføre deres it-projekter. Modellen skal støtte myndighederne i deres arbejde med gevinster og håndtering af risici i it-projekter. Derudover skal modellen understøtte fleksible projektforløb. Endelig skal modellen give råderum til, at myndighederne kan arbejde innovativt og undgå at blive en spændetrøje for fleksible projektforløb.

Hvem skal anvende it-projektmodellen?

Alle statslige it-projekter kan anvende statens it-projektmodel. Hvis et it-projekt har et budget på mere end 15 mio. kr., og hvis en it-anskaffelse er på 70 mio. kr. eller derover, skal projektet følge modellen. For it-projekter med samlede udgifter mindre end 15 mio. kr. stilles der ikke krav til anvendelse af statens it-projektmodel. For projekter over 1 mio. kr. skal der dog som minimum etableres et styringsgrundlag tilsvarende projektgrundlaget i statens it-projektmodel.

For it-projekter over 15 mio. kr. og it-anskaffelser over 70 mio. kr. er der desuden følgende krav:

 • Projektet skal risikovurderes af It-rådet på baggrund af en obligatorisk materialepakke
 • Der kan ikke afholdes udgifter til aktiviteter, der knytter sig til gennemførelsesfasen, før projektet er blevet risikovurderet af Statens It-råd, og der er etableret en baseline for projektet ved Statens It-råd
 • Der skal to gange om året indsendes en statusrapport om projektet til It-rådet
 • Der skal indsendes et opdateret projektgrundlag til It-rådet ved projektets afslutning
 • Den projektejende myndighed skal statusrapportere på gevinstrealisering to gange indenfor det første år efter projektafslutning.

Hvis projektets budget er over 70 mio. kr. skal projektet desuden forelægges Folketingets Finansudvalg.

Definitionen af et it-projekt og kravene til gennemførelse af statslige it-projekter fremgår af Budgetvejledning 2021, pkt. 2.2.18.1 og Cirkulære om Statens It-råd og gælder for statslige it-projekter igangsat efter den 1. januar 2011:

Læs mere om Budgetvejledning 2021 på fm.dk

Læs mere om Cirkulære om Statens It-råd på retsinformation.dk

Kom i gang med it-projektmodellen

It-projektmodellen indeholder fem hovedelementer:

 1. Fem principper for it-projekter i staten
 2. En fasemodel der dækker gevinsternes livscyklus
 3. Obligatorisk styringsgrundlag
 4. Projektorganisationens roller og ansvar
 5. Støtteværktøjer og procesguider

Læs mere om hovedelementerne i Vejledning til statens it-projektmodel

It-projektmodellens materialer og faseopdeling af projektet skal sikre en god styring af projektet fra idé- til realiseringsfasen og et løbende fokus på gevinstrealisering. Styringsgrundlaget er den samling af obligatoriske dokumenter, der benyttes til at lede og styre projektet. Dokumenterne anvendes gennem hele projektforløbet og kan suppleres af en række frivillige værktøjer. De understøtter et dynamisk projektforløb og skal uddybes i takt med, at projektet træffer nye beslutninger eller projektets forudsætninger ændrer sig.

De obligatoriske styringsdokumenter er:

 • Projektgrundlag inklusiv plan for analysefasen
 • Risikotjekliste
 • Risikolog
 • Styregruppeaftale
 • Business case grundlag inklusiv business case model

Gå til dokumenter og vejledninger

Styregruppens ansvar

Styregruppen har det overordnede ansvar for en succesfuld gennemførelse af projektet. Det er afgørende, at styregruppen agerer som et samlet ledelsesorgan med beslutningskraft. Det stiller helt særlige krav til de personer, der sidder i styregruppen, fordi projekter som oftest går på tværs af organisationen og derfor stiller andre krav til styringen. Styregruppeaftalen skal underskrives af alle medlemmer af styregruppen. Aftalen skal sikre en god ledelsesmæssig støtte til projekterne og en forventningsafstemning om styregruppemedlemmernes opgaver og ansvar samt projektets succeskriterier og styringsparametre.