Proces for statusrapportering

På vegne af Statens It-råd indsamler Kontor for it-styring to gange årligt status for alle risikovurderede it-projekter.

Statens It-råd følger halvårligt fremdriften for alle statens igangværende risikovurderede it-projekter. Formålet med den halvårlige status er at skabe overblik på tværs af staten og håndtere problemer i projekterne så tidligt i forløbet som muligt.

Bestillingen om statusrapporteringen sendes til it-koordinatoren i hvert ministerområde. Koordinatoren videredistribuerer bestillingen til projektlederne hos myndighederne og har ansvar for, at statusrapporterne er ledelsesgodkendt og indsendes rettidigt til Kontor for it-styring.

Alle projekter får et rødt, gult eller grønt trafiklys baseret på overholdelse af budget, tid og gevinstrealisering. Rådet går i dialog med myndigheder med røde eller gule trafiklys. Hvert halve år offentliggøres trafiklysene, og én gang om året samles data fra projekterne i en statusrapport, der både viser fremdriften i det enkelte projekt samt tendenser på tværs af projekterne.

Gå til status- og porteføljeoverblikket

Trafiklys

Fire målbare parametre har betydning for Statens It-råds vurdering af, om projekterne skal have et rødt, gult eller grønt trafiklys ved den halvårlige statusrapportering: Forventede projektudgifter, overholdelse af tidsplan samt forventninger til realisering af økonomiske og ikke-økonomiske gevinster. Det sidste parameter er kun relevant for projekter, hvis primære formål er at skabe kvalitetsløft og ikke effektivisering.

Det understreges, at den samlede status for projektet er en faglig vurdering fra Statens It-råd, der bygger på flere faktorer end de fire målbare parametre.

"Tabellen viser de fire trafiklysparametre: Projektudgifter, tidsplan, økonomiske gevinster og ikke-økonomiske gevinster. For hvert parameter er angivet indika-toren og tolerancerne for hhv. et rødt, gult og grønt trafiklys. Rapporteringen på hver parameter sammenholdes med projektets oprindelige estimat for at afgøre trafiklyset."