Håndtering af persondata

Som led i den daglige opgavevaretagelse indsamler og behandler Økonomistyrelsen en række personoplysninger. Som registreret har du særlige rettigheder, når vi behandler persondata om dig.

Til hvilke formål behandler Økonomistyrelsen personoplysninger?

Personoplysninger indhentes og behandles som led i Økonomistyrelsens varetagelse af sine myndighedsopgaver som offentlig myndighed. Personer om hvem der behandles oplysninger er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen, såvel som national lovgivning.

Økonomistyrelsen behandler fx dine personoplysninger i forbindelse med:

 • Personaleadministration og rekruttering
 • Administration af stats- og præmieobligationer
 • Udbud og kontrakter
 • Administration af interne services

Hvis du har en konkret sag hos Økonomistyrelsen, vil der bl.a. blive indsamlet oplysninger i form af navn, kontaktoplysninger, evt. CPR-nummer samt relevante oplysninger ifm. den konkrete sag eller henvendelse, fx oplysninger om ansættelsesforhold, fagforeningsmæssig tilhørsforhold, helbredsforhold mv. Alle dokumenter på sagen vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Cookies og nyhedsbreve

Når du som borger besøger Økonomistyrelsens hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles.

Læs mere om Økonomistyrelsens brug af cookies

For at kunne modtage Økonomistyrelsens nyhedsbreve, skal du tilmelde dig via e-mail, så nyhedsbrevet automatisk kan sendes til dig. Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, indsamles der udover oplysninger om din e-mailadresse også oplysninger om dit navn og informationer om eventuelle ansættelsesforhold. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og således blive slettet fra listen over modtagere.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Indsamlingen af oplysninger kan ske på flere måder, herunder ved, at du af egen drift afgiver oplysningerne, eller ved henvendelse til andre offentlige myndigheder.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Økonomistyrelsen vil i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning.

Særlige former for deling af dine personoplysninger

Fælles dataansvar

Økonomistyrelsen har i visse situationer fælles dataansvar med en række andre institutioner, som benytter fællesstatslige systemer.

Økonomistyrelsens ansvar er i disse situationer at:

 • Stille de fællesstatslige systemer til rådighed
 • Indgå databehandleraftaler med leverandører
 • Stå for leverandørstyring og opfølgning på revisionserklæringer
 • Sikre, at den tekniske og administrative sikkerhed for systemerne er i orden

Læs mere om Økonomistyrelsens fælles dataansvar

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Økonomistyrelsen opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Økonomistyrelsen har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til Økonomistyrelsen ikke sker krypteret. Du bør derfor fx bruge Digital Post eller anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne fx oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Dine rettigheder

Som registreret har du særlige rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Du har som udgangspunkt:

 • Ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger
 • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
 • Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af dine rettigheder. Dette skyldes, at Økonomistyrelsen som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Anmodninger om indsigt

Anmodninger om indsigt, berigtigelse eller sletning skal sendes til Økonomistyrelsen digitalt via e-boks.

Se vejledning for indsendelse af anmodning om indsigt via e-boks (pdf)

Såfremt du ikke er bruger af e-boks kan anmodningen sendes pr. brev til:

Økonomistyrelsen
Landgreven 4
Postboks 2193
1017 København K

Rådgivning om behandling af dine oplysninger

Hvis du har spørgsmål til Økonomistyrelsens behandling af dine personoplysninger, skal du henvende dig til Finansministeriets databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger:

E-mail: 

Ved brev:
Statens It
Att. Databeskyttelsesrådgiveren
Lautruphøj 2
2750 Ballerup

Klagemulighed

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet over Økonomistyrelsens behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

E-mail: 

Ved brev:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 3319 3200