Staten styrker forebyggelsen mod svindel med offentlige midler

02-06-2021
Økonomi Indkøb Digitale løsninger

Økonomistyrelsen har igangsat en flerårig sammenhængende indsats om styrket intern kontrol, tilsyn og risikostyring, som både skal styrke arbejdet centralt og decentralt i de statslige institutioner.

I de senere år har der været en række sager om svindel og misbrug af offentlige midler i statslige institutioner, hvor medarbejdere har udnyttet deres stilling til for eksempel at godkende indkøb til egen fordel. For at undgå lignende sager i fremtiden vil staten intensivere sit forsvar mod svindel og misbrug ved at styrke den interne kontrol, tilsyn og risikostyring.

Økonomistyrelsen har som led i indsatsen indledt et bredt samarbejde med statslige institutioner og oplever stor opbakning til at styrke indsatsen. Der arbejdes allerede mange steder lokalt på at forbedre kontrolmiljøet og i samarbejde med Økonomistyrelsen udvikles nye understøttende redskaber.

Konstitueret direktør i Økonomistyrelsen, Hanne Lund-Christensen, siger:

For at understøtte dagsordenen om øget intern kontrol effektivt, er det vigtigt, vi agerer over en bred front. Derfor igangsættes en række aktiviteter– lige fra at genbesøge systemopsætningen i de fællesstatslige systemer over til, at der udvikles obligatoriske kursuspakker, webinarer, tværstatslige netværk samt mere traditionel vejledning- og rådgivning. I kraft af vores store berøringsflade med institutionerne i staten, vil vi kunne understøtte med nye redskaber, råd og sparring, der sammen med den lokale indsats vil styrke indsatsen og reducere risikoen for lignende sager i fremtiden.

Konkrete tiltag, der styrker den interne kontrol

Den ledelsesmæssige opmærksomhed og viden skal styrkes i alle institutioner, således at de ansvarlige ledere retter det fornødne fokus mod at undgå svindel i den enkelte institution, og at der handles på indberetninger eller revisionsbemærkninger både fra interne og eksterne aktører.

Kontorchef Pia L. Ravn siger:

Gennem obligatoriske e-læringskurser for topledere, budgetansvarlige og økonomi- og regnskabschefer styrkes viden om ansvar og roller i forhold til intern kontrol, tilsyn og risikostyring. Vi udvikler derudover specialiserede kurser til statslige medarbejdere, der arbejder med intern finansiel kontrol og risikostyring, for at løfte kompetencerne på tværs

En række aktiviteter er allerede gennemført. Der er blandt andet udgivet en central vejledning om intern finansiel kontrol, og hen over vinteren er der gennemført en webinarrække, hvor op imod 300 ansatte i statslige institutioner blev introduceret til de centrale regler og retningslinjer.

Kontorchef Erik Hammer siger:

Vi vil fremadrettet styrke vejlednings- og rådgivningsindsatsen. En ny rådgivningsfunktion er under opbygning, som skal give sparring og råd om implementering af retningslinjerne på området. Aktuelt har vi nu offentliggjort opdaterede vejledninger til, hvordan de statslige institutioner skal udforme deres ministerie-, virksomheds- og regnskabsinstrukser. Det er centrale rammesættende redskaber for, hvordan hvert enkelt ministerområde organiserer og tilrettelægger indsatsen omkring blandt andet udbetalinger og tilsynet med tilrettelæggelsen i underliggende institutioner.

Derudover igangsætte nu en proces, hvor en række nye skærpede krav til organisering og tilrettelæggelse af indsatsen drøftes med ministerområderne.