Digitale services på vej

29-11-2019
Digitale løsninger

Vi udvikler og implementerer nye digitale services, der skal give en bedre, nemmere og mere effektiv administration på de statslige arbejdspladser. Her er en kort status på Statens Budgetsystem, Statens HR og andre igangværende it-projekter.

Statens Budgetsystem

Implementeringen af Statens Budgetsystem, som skal understøtte budgetlægning og udgiftsopfølgning i staten, er halvvejs og systemet er taget i brug i 69 statslige institutioner.

Vi er glade for at DMI og Landbrugsstyrelsen har sagt ja til at dele deres erfaringer fra implementeringen med alle interesserede på et morgenmøde i Moderniseringsstyrelsen den 5. december kl. 9.30-11.30. 

Læs mere om arrangementet her

Næste systemrelease finder sted i december 2019. Sammen med leverandøren er vi i fuld gang med at optimere løsningen og har bl.a. fokus på at nedbringe svartiderne.

Samtidig er vi i gang med at oplære og fastlægge rammerne for supporten på Statens Budgetsystem, så vi kan løfte opgaven bedst muligt i samarbejde med Statens Administration. 

Læs mere om Statens Budgetsystem

Statens HR

Statens HR, som har til formål at sikre digital understøttelse af HR-administrative processer og forenkle arbejdsgange, er fortsat under udvikling. Projektet er forsinket men den del af HR-systemet som er færdigudviklet (kernefunktionalitet og integrationer) er sat i drift i de første 14 pilotinstitutioner.

Erfaring fra pilotimplementering viser at det er en stor og krævende opgave for HR-afdelingerne at loade data om medarbejdere og organisation ind i det nye system.

2. december tager yderligere 14 institutioner systemet i brug, hvorefter løsningen er i brug på i alt 8 ministerområder. Der pågår en replanlægning af projektet og der er i den forbindelse udarbejdet en opdateret tids- og udrulningsplan for det videre implementeringsforløb. Den reviderede plan betyder, at implementeringstidspunktet for en række institutioner er udskudt.

Læs mere om Statens HR

Tilskudsadministrativt system

I tæt samarbejde med de ministerier, som varetager tilskudsadministration forbereder Moderniseringsstyrelsen i øjeblikket udbudsmateriale med henblik på at anskaffe et fællesstatsligt tilskudssystem, som skal understøtte en enklere administration af statslige tilskudsordninger samt sikre et fælles, betryggende kontrolmiljø.

I løbet af efteråret har projektets følgegruppe, som består af systemets kommende brugere, været tæt inddraget ved workshops og høring af kravmaterialet. Deltagelsen skaber stor værdi for projektet. Vi har modtaget mange gode input, som vi er ved at indarbejde i materialet og forventer at offentliggøre udbuddet i starten af det nye år.

Læs mere om det kommende tilskudsadministrative system

Genudbud af Statens Lønløsning

Moderniseringsstyrelsen modtog den 8. november 2019 tilbud på drift, vedligeholdelse, legacy-reduktion og udvikling af Statens Lønløsning. Målsætningen er at videreføre den eksisterende omkostningseffektive og stabile lønservice i et transformeret system uden teknisk gæld.

Udbuddet gennemføres efter reglerne om udbud med forhandling. På baggrund af to forhandlingsrunder forventer Moderniseringsstyrelsen at indgå kontrakt med den valgte tilbudsgiver i foråret 2020.

Læs mere om det igangværende genudbud af lønløsningen

Digitalt indkøb

En ny funktionalitet i IndFak giver mulighed for at alle statslige institutioner nu nemt og effektivt kan bestille varer på de statslige indkøbsaftaler digitalt. Kontering og godkendelse sker nu allerede, når ordren afgives, ligesom fakturaen kan automatches med ordren, inden den sendes til betaling. Det betyder nye processer og arbejdsgange i indkøbsprocessen, men betyder samtidig at der kan spares tid både ifm. indkøb og ved den efterfølgende fakturagodkendelse og bogføring.

Fra den 1. marts 2020 bliver digitalt indkøb ikke bare et tilbud, men et krav for statslige institutioner, som nu skal foretage bestemte simple indkøb, fx kontorartikler, via digitale ordrer.

Moderniseringsstyrelsen står klar til at hjælpe yderligere hos de institutioner, der ønsker at udnytte potentialet på andre indkøbsområder. Ligesom vi også implementerer indkøbsmodulet hos de selvejende institutioner, som har vist interesse.

Se hvilke indkøbskategorier, der er omfattet af det nye indkøbscirkulære

Læs mere om digitalt indkøb med IndFak

Single Sign-on

Med Moderniseringsstyrelsens Single Sign-on-løsning MODST SSO kan brugeren bevæge sig ubesværet mellem de fællesstatslige systemer uden at skulle indtaste bruger-id og password.

118 institutioner har tilsluttet sig MODST SSO. Ganske få statsinstitutioner mangler at tilslutte sig inden udgangen af 2019.

Flere fællesstatslige systemer kobles løbende på løsningen. IndFak, RejsUd, Statens HR og Bygningsstyrelsens facility management-system Atrium, forventes inden årets udgang at få selskab af Statens eRekruttering, Campus, Serviceportalen til de fællesoffentlige systemer, samt Navision Stat og LDV hos KMD.

Læs mere om Single Sign-on

Fælles systemer til FGU

Alle 27 institutioner for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er gået i drift på de fællesstatslige administrative systemer den 1. august 2019. Med få undtagelser er alle FGUer også blevet kunder hos Statens It og en række FGUer har valgt at købe løn- og regnskabsydelser hos Statens Administration.

FGU-institutionerne er i fuld gang med at bruge systemerne, men der er fortsat en opgave med at få den daglige drift trimmet. Statens Administration og Moderniseringsstyrelsen er i tæt dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om, hvordan vi bedst støtter institutionerne bl.a. i form af direkte support, vejledninger og webinarer, så de nye brugere bliver fortrolige med systemerne og de nye arbejdsgange. 

I 2020 begynder de 27 FGU-institutioner også at benytte de indkøbsaftaler, som Statens Indkøb stiller til rådighed for institutionerne.

Læs mere om fælles systemer til FGU