Udbredelse af arbejdsgiverbetalte fridage i staten

18-11-2016

Politiken har den 18. november 2016 en artikel om blandt andet arbejdsgiverbetalte fridage i staten. Link til artiklen her.

Moderniseringsstyrelsen kan i den forbindelse oplyse, at der er ca. 180.000 årsværk i staten fordelt på departementer, styrelser, større institutioner (fx politiet og forsvaret) og selvejesektoren, der bl.a. består af universiteter, gymnasier og erhvervsskoler.

Ifølge en opgørelse fra 2015, der omfatter ca. 60 pct. af hele staten, herunder styrelser og departementer samt større statslige arbejdspladser som fx politiet, kriminalforsorgen, forsvaret og universiteterne, gives der i varierende omfang arbejdsgiverbetalt fri på juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag, jf. tabel 1.

Tabel 1

Andele af årsværk i statens institutioner med arbejdsgiverbetalt fri hhv. d. 24. december, 31. december og 5. juni (i pct.)


Pct.
24. december 31. december 5. juni
Praksis      
1 arbejdsgiverbetalt fridag 60 56 69
½ arbejdsgiverbetalt fridag 14 1 5
Ingen arbejdsgiverbetalt fridag 26 43 26

 

Anm.: Andelene af baseret på en opgørelse af tal for de statslige institutioner i 2015. Social- og Indenrigsministeriet har i 2016 truffet beslutning om at afskaffe de arbejdsgiverbetalte fridage, hvilket ikke fremgår af opgørelsen. Det bemærkes, at der i nogle institutioner kun gives fri d. 5. juni såfremt tjenesten tillader det.
Kilde: Moderniseringsstyrelsen pba. de statslige institutioners egne opgørelser

 

Det er eksempelvis politi- og fængselsbetjente, der ikke har de arbejdsgiverbetalte fridage, mens embedsmænd i styrelser og departementer overvejende får de arbejdsgiverbetalte fridage.

Det bemærkes:

  • At opgørelsen er baseret på informationer fra 111 statslige institutioner svarende til ca. 60 pct. af det samlede antal årsværk i staten. Selvejesektoren ekskl. universiteter (ca. 40 pct. af staten) er ikke en del af opgørelsen.
  • At Moderniseringsstyrelsen ikke har overblik over hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der er truffet lokale beslutninger vedr. arbejdsgiverbetalte fridage siden opgørelsen.
  • At den i medierne omtalte beslutning i Social- og Indenrigsministeriet om at opsige kutymer om arbejdsgiverbetalte fridage alle tre dage ikke er afspejlet i tabellen.

Endvidere kan det oplyses, at de statsansatte i perioden fra 1996 til 2016 har haft en lønudvikling, der svarer til eller ligger lidt over lønudviklingen i den private sektor (pdf)